Tôi có phải làm quyết định uỷ quyền ký hợp đồng cho chủ tịch hội đồng thành viên không. Nếu không có bị phạt không?

Tôi là kế toán trong một côg ty TNHH, bình thường hợp đồng kinh tế là do giám đốc ký, nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên ký. Như vậy có phải làm quyết định uỷ quyền ký hợp đồng cho chủ tịch hội đồng thành viên không. Nếu không có bị phạt không?
 |  Xem: 972  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/09/2008 - 16:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, các giao dịch dân sự của pháp nhân được xác lập, thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó (khoản 2 Điều 139). Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự này (Điều 143).

Do câu hỏi của bạn không nêu rõ ai là người đại diện theo pháp luật của công ty, nên sẽ xảy ra 2 trường hợp sau:

- Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, thì các hợp đồng do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký phải có giấy ủy quyền của Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty, thì các hợp đồng do Giám đốc ký phải có giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho Giám đốc.

Nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ủy quyền nêu trên, hợp đồng đã ký kết sẽ bị vô hiệu.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Chuyên mục Hỏi-Đáp Pháp luật của chúng tôi.
Ngày gửi: 22/09/2008 - 16:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CASIO TK-T200
7.800.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)