Cho hỏi khi công ty gặp khó khăn thì có thể cắt giảm tiền lương của nhân viên ko?

 |  Xem: 297  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/12/2008 - 17:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Ðiều 33 Bộ Luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung), trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết hoặc gia kết HĐLĐ mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ cũ.

Như vậy, việc công ty bạn đề nghị bạn ký kết phụ lục hợp đồng là phù hợp với quy định pháp luật và bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ. Nếu không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ, bạn có quyền yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã ký.

Theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 5 Luật BHXH thì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Như vậy, nếu bạn đồng ý ký phụ lục HĐLĐ thì quyền lợi được hưởng bảo hiểm của bạn sẽ bị ảnh hưởng, vì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng BHXH.

Nếu vì lý do bạn không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ mà công ty cho bạn nghỉ việc, bạn có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của bạn.
Ngày gửi: 04/12/2008 - 17:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.