Mục tiêu chính sách sản phẩm của doanh nghiệp là gì?

 |  Xem: 9.204  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/03/2008 - 17:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mục tiêu chính sách sản phẩm của doanh nghiệp là:
- nâng cao khả năng bán sản phẩm
- tạo lập điều kiện sinh lời khi tham gia bán hàng
- nâng cao uy tín và sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Ngày gửi: 22/03/2008 - 17:53
đảm bảo nâng cao khả năng bán
đảm bảo tạo lập được điều kiện sinh lời
đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp
Ngày gửi: 10/04/2009 - 16:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)