Chính sách giá của doanh nghiệp là gì?

 |  Xem: 9.405  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/03/2008 - 22:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chính sách giá của doanh nghiệp là sự tập hợp nhũng cách thức và quy tắc xác định mức giá cơ sở của sản phảm và quy định biên độ dao động cho phép, biến đổi mức giá cơ sở trong những điều kiện nhất định của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên thị trường.
Ngày gửi: 22/03/2008 - 22:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)