Tại sao nói cuộc cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng đại tư sản?

 |  Xem: 14.805  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 20/04/2010 - 20:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Vì cuộc cm tư sản pháp có ý nghĩa lớn nên người ta gọi là "Đại"!

Ngày gửi: 20/04/2010 - 20:46

 

Cách mạng Pháp là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp, diễn ra từ năm 1789 đến 1799, khi lực lượng dân chủcộng hòa đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và cả Giáo hội Công giáo Rôma tại Pháp cũng đã phải trải qua nhiều thay đổi. Tuy thể chế của Pháp đã trải qua các giai đoạn cộng hòa, đế quốc, và quân chủ trong 75 năm sau khi Đệ nhất Cộng hòa bị Napoléon Bonaparte đảo chính, cuộc cách mạng này đã kết thúc chế độ phong kiến trong xã hội Pháp. Nó được xem là quan trọng hơn các cuộc cách mạng khác tại Pháp sau này. Nó cũng làm giảm xu hướng chuyên chế và đề cao sức mạnh của người dân, biến họ từ thần dân thành công dân. Sức ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Pháp rất lớn, nhất là đối với các quốc gia theo chế độ phong kiến thời bấy giờ.

Ngày gửi: 20/04/2010 - 21:28

Gọi đại cách mạng Pháp 1789 là cách mạng tư sản bởi

Thứ 1, đây là cuộc cách mạng được lãnh đạo bới giai cấp tư sản Pháp

Thứ 2, sau cuộc cách mạng này, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ và chế độ tư sản lên nắm quyền

Thứ 3, giai cấp thống trị sau cách mạng là giai cấp tư sản Pháp, còn nông dân và người lao động khác làm việc phục vụ cho giai cấp tư sản, tuy chỉ chiếm 1 nhóm nhỏ nhưng đã trở thành giai cấp thống trị

Ngày gửi: 20/04/2010 - 22:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)