Tên các vị vua của vương triều lý

 |  Xem: 28.526  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/11/2008 - 20:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thai To:Công Uẩn
Thái Tông:Phật Mã
Thánh Tông:Nhật Tôn
Nhân Tông:Càn Đức
Thần Tông:Dương Hoán
Anh Tông:Thiên Tộ
Cao Tông:Long Trát
Huệ Tong:Sảm
Ngày gửi: 25/11/2008 - 20:22
NHÀ LÝ (1010-1225)
- Lý Thái Tổ ( 1010-1028 )
Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, nay thuộc về huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( ở làng Đình Bảng có lăng và đền thờ nhà Lý )
- Lý Thái Tông ( 1028-1054 )
Thái tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông.
- Lý Thánh Tông ( 1054-1072 )
Thái tử Nhật Tôn lên ngôi, tức là vua Thánh Tông.
- Lý Nhân Tông ( 1072-1127)
Thái tử Càn Đức lên ngôi tức vua Nhân Tông.
- Lý Thần Tông ( 1128-1138 )
Nhân Tông không có con, lập con của hoàng đệ là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử, nay nối ngôi, tức là vua Thần Tông.
- Lý Anh Tông ( 1138-1175 )
Thần Tông mất, triều đình tôn Thái tử là Thiên Tộ lên làm vua, tức là vua Anh Tông.
- Lý Cao Tông ( 1176-1210 )
Khi vua Anh Tông mất, Thái tử Long Cán chưa đầy 3 tuổi lên làm vua, tức là vua Cao Tông.
- Lý Huệ Tông ( 1211-1225 )
Thái tử Sam lên ngôi, tức là vua Huệ Tông.
Huệ Tông có bệnh mãi mà không khỏi, mà Thái tử thì chưa có, Trần Thị chỉ sinh được hai người con gái, người chị là Thuận Thiên công chúa thì đã gã cho Trần Liễu là con trưởng của Trần Thừa; còn người em là Chiêu Thánh công chúa tên là Phật Kim thì mới lên 7 tuổi, Huệ Tông yêu mến lắm, cho nên mới lập làm Thái tử. Tháng 10 năm Giáp Thân ( 1224 ) Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa, rồi vào ở chùa Chân Giáo.
- Lý Chiêu Hoàng ( 1225 )
Chiêu Thánh công chúa lên ngôi, tức là vua Chiêu Hoàng. Bấy giờ quyền chính ở cả Trần Thủ Độ. Thủ Độ lại tư thông với Trần Thái hậu, đêm ngày tìm mưu lấy cơ nghiệp nhà Lý, bèn đòi con các quan vào trong cung để hầu Chiêu Hoàng và lại cho cháu là Trần Cảnh vào làm chức Chính thủ. Đến tháng chạp thì Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và truyền ngôi cho chồng.
Nhà Lý đến đây là hế, cả thảy làm vua được 216 năm, truyền ngôi được 9 đời.
Ngày gửi: 12/12/2008 - 19:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)