CĐ CNTT của ĐH KHTN có liên thông lên tại trường được không? Chương trình học thế nào? học phí bao nhiêu?

 |  Xem: 2.292  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/08/2008 - 12:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có liên thông lên đại học luôn bạn ơi. Chương trình thì bạn học khoảng 3 năm cao đẳng, sau đó phải thi liên thông lên đại học giống như là thi chuyển cấp vậy. học thêm đại học nữa khoảng 2 năm. Học phí thì bình thường thôi, người ta sao mìh vậy. không mắc!
Ngày gửi: 05/08/2008 - 13:59
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)