CĐ CNTT của ĐH KHTN có liên thông lên tại trường được không? Chương trình học thế nào? học phí bao nhiêu?

 |  Xem: 2.283  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/08/2008 - 12:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có liên thông lên đại học luôn bạn ơi. Chương trình thì bạn học khoảng 3 năm cao đẳng, sau đó phải thi liên thông lên đại học giống như là thi chuyển cấp vậy. học thêm đại học nữa khoảng 2 năm. Học phí thì bình thường thôi, người ta sao mìh vậy. không mắc!
Ngày gửi: 05/08/2008 - 13:59
Trả lời