Có quy định về việc ký hợp đồng lao động gia hạn hay không?Việc ký hợp đồng lao động gia hạn tối đa được mấy lần và thời gian gia hạn là bao lâu?

Theo Bộ luật lao động thì sau khi ký hợp đồng xác định thời hạn 2 lần thì sẽ ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Nhưng hiện tại công ty tôi vừa ban hành quy định về việc ký hợp đồng lao động.Trong đó có việc ký hợp đồng lao động gia hạn như sau :
1/Hợp đồng lao động lần thứ 1 ⇒hợp đồng lao động gia hạn⇒Hợp đồng lao động xác định thời hạn lần 2 ⇒hợp đồng lao động gia hạn lần 2⇒Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
2/Hợp đồng lao động lần thứ 1 ⇒Hợp đồng lao động xác định thời hạn lần 2 ⇒hợp đồng lao động gia hạn lần ⇒Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Xin cho biết quy định trên có đúng với Luật lao động hay không?Có quy định về việc ký hợp đồng lao động gia hạn hay không?Việc ký hợp đồng lao động gia hạn tối đa được mấy lần và thời gian gia hạn là bao lâu?
 |  Xem: 12.793  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/04/2009 - 14:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đúng như bạn nói, Bộ Luật Lao động không cho phép ký HĐLĐ xác định thời hạn quá hai lần.

Tuy nhiên, Điều 33 Bộ Luật này lại cho phép trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên có quyền thay đổi nội dung HĐLĐ (bao gồm cả thay đổi thời hạn của hợp đồng). Chính vì vậy, công ty bạn đã vận dụng quy định này để tránh ký kêt HĐLĐ không xác định thời hạn với người lao động điều nay cũng không vi phạm pháp lật

Tuy nhiên, việc thay đổi nội dung HĐLĐ (bao gồm cả gia hạn thời hạn HHĐLĐ) phải có sự thoả thuận của người lao đông.

Nếu người lao động không nhất trí thay đổi nội dung HĐLĐ theo hướng gia hạn thời hạn của HĐLĐ thì công ty bạn không được gia hạn theo hướng sửu đổi HĐLĐ mà phải kýy HHĐLĐ mới theo quy định tại Điều 17 BLLĐ./.
Ngày gửi: 01/04/2009 - 14:35
Đọc câu ? mình hiểu. nhưng đọc phần diễn giải thì lại ko hiểu lắm
Nhưng theo mình dù người lao động có đồng ý hay không thì công ty quy định như vậy là sai.
khi hết hạn hợp đồng có thời hạn lần 2 thì công ty chỉ đc phép lựa chọn 2 phương án.
- Sử lý theo cách đương nhiên hết hợp đồng lao động và tuyển lại theo hình thức tuyển mới
- Phải ký kết hợp đồng lao động không thời hạn với họ
Đây là ý kiến cá nhân. Có sai sót mong thông cảm.
Ngày gửi: 17/12/2009 - 16:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)