Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013?

 |  Xem: 315  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/06/2013 - 14:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

TAsua-1372994989_500x0.jpg
 
TA2-1372994722_500x0.jpg
 
TA3-1372994723_500x0.jpg
 
TA4-1372994724_500x0.jpg
 
TA5-1372994724_500x0.jpg
 

TA6-1372994724_500x0.jpg

Đáp án đề thi đại học môn Anh Văn khối A1 năm 2013 mã đề 951(tham khảo)

1B, 2C, 3A, 4C, 5C, 6B, 7A, 8B, 9B, 10D, 11D, 12D, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18D, 19C, 20B, 21C, 22B, 23B, 24C, 25D, 26C, 27A, 28B, 29A, 30D, 31B, 32A, 33B, 34B, 35D, 36C, 37D, 38A, 39C, 40A, 41A, 42D, 43C, 44C, 45D, 46D, 47A, 48B, 49A, 50B, 51C, 52B, 53A, 54A, 55B, 56D, 57C, 58D, 59C, 60C, 61C, 62A, 63D, 64D, 65A, 66D, 67C, 68A, 69C, 70A, 71B, 72D, 73D, 74B, 75D, 76D, 77A, 78C, 79D, 80C

Đáp án đề thi đại học môn Anh Văn khối A1 năm 2013 mã đề 526 (tham khảo)

1D, 2C, 3B, 4C, 5D, 6A, 7B, 8A, 9B, 10A, 11A, 12B, 13C, 14B,15D,16A,7C, 18D, 19D 20D, 21A, 22A, 23D, 24A, 25A, 26A, 27B, 28C, 29C, 30A, 31B, 32B, 33A, 34A, 35B, 36B, 37D, 38B, 39A, 40B, 41A, 42C, 43C, 44D, 45D 46B, 47C, 48A, 49B, 50A, 51A, 52B, 53C, 54C, 55D, 56A, 57C, 58B, 59C, 60D, 61C, 62C, 63A, 64D, 65D, 66D, 67D, 68B, 69C, 70B, 71D, 72C, 73D, 74B, 75C, 76B, 77C, 78C, 79D, 80D

 

Đáp án đề thi đại học môn Anh Văn khối A1 năm 2013 mã đề 475 (tham khảo)

1C, 2D, 3D, 4B, 5A, 6C, 7C , 8D ,9C ,10C  11D, 12B, 13A , 14B, 15D, 16D, 17A, 18C, 19B, 20B, 21D, 22C, 23A, 24C, 25D, 26B, 27A, 28B, 29A, 30D, 31A, 32B, 33B, 33D, 35A, 36, 37C, 38A, 39B, 40B, 41B, 42D, 43B, 44D, 45A, 46C, 47B, 48B, 49A, 50A, 51B, 52A, 53C, 54C, 55C, 56B, 57B, 58B, 59B, 60C, 61A, 62D, 63C, 64C, 65A, 66C, 67D, 68B, 69A, 70C, 71D, 72B, 73A, 74D, 75C, 76C, 77C, 78C, 79D, 80A

Ngày gửi: 05/07/2013 - 11:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.