Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
3 thành viên trả lời
giocuondi daisonglong123 chieuthuvang Trả lời cuối cùng: 05/07/2013

Đáp án đề thi đại học khối A năm 2013 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo?

saobienhp

02/07/2013 - 08:38
 Ngày  Buổi  Môn thi
 4/7/2013  Sáng Toán
 Chiều
5/7/2013  Sáng  Hóa
 Chiều

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

giocuondi

05/07/2013 - 14:33

Đáp án chuẩn đây:

Đề Hóa mã đề 374

1c, 2c, 3d, 4a, 5a, 6b, 7d, 8b, 9a, 10a, 11b, 12a, 13b, 14d, 15d, 16c, 17a, 18d, 19b, 20b, 21c, 22d, 23c, 24c, 25c, 26c, 27b, 28d, 29a, 30d, 31b, 32a, 33a, 34a, 35a, 36c, 37b, 38b, 39d, 40a, 41d, 42a, 43b, 44b, 45b, 46b, 47 c, 48 c, 49d, 50c, 51d, 52 c, 53a, 54c, 55a, 56d, 57b, 58d, 59d, 60c

Mã 286


1b, 2c, 3d, 4b, 5b, 6d, 7b, 8c, 9a, 10c, 11b, 12b, 13c, 14c, 15d, 16a, 17b, 18a, 19d, 20a, 21b, 22a, 23b, 24c, 25c, 26b, 27d, 28a, 29a, 30c, 31b, 32c, 33d, 34d, 35b, 36c, 37d, 38d, 39c, 40b, 41a, 42d, 43c, 44a, 45c, 46a, 47a, 48c, 49d, 50d, 51a, 52b, 53d, 54d, 55b, 56a, 57a, 58c, 59a, 60d.

Mã 463

1b, 2b, 3c, 4d, 5d, 6d, 7d, 8b, 9d, 10c, 11c, 12c, 13c, 14a, 15b, 16a, 17b, 18d, 19b, 20a, 21b, 22c, 23d, 24c, 25a, 26d, 27b, 28c, 29b, 30c, 31d, 32a, 33c, 34d, 35b, 36b, 37a, 38a, 39c, 40a, 41a, 42a, 43c, 44d, 45b, 46b, 47a, 48c, 49a, 50b, 51c, 52a, 53d, 54d, 55a, 56c, 57b, 58d, 59d, 60a

Mã 193

1a, 2d, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9d, 10d, 11a, 12d, 13d, 14b, 15c, 16c, 17c, 18a, 19c, 20a, 21b, 22d, 23c, 24d, 25a, 26c, 27a, 28d, 29a, 30c, 31d, 32b, 33d, 34a, 35c, 36b, 37b, 38b, 39c, 40a, 41d, 42b, 43b, 44c, 45a, 46d, 47d, 48d, 49c, 50d, 51a, 52c, 53a, 54c, 55c, 56a, 57a, 58a, 59c, 60b

Mã 531

1d, 2c, 3b, 4b, 5b, 6d, 7d, 8c, 9a, 10b, 11c, 12d, 13c, 14a, 15a, 16b, 17d, 18b, 19b, 20d, 21b, 22a, 23b, 24a, 25a, 26c, 27c, 28a, 29d, 30d, 31a, 32d, 33c, 34c, 35d, 36d, 37c, 38b, 39a, 40c, 41a, 42c, 43d, 44c, 45a, 46b, 47d, 48c, 49b, 50b, 51d, 52b, 53a, 54a, 55b, 56c, 57a, 58d, 59c, 60a

Mã 617

1d, 2b, 3d, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9c, 10a, 11d, 12c, 13a, 14d, 15d, 16b, 17a, 18d, 19c, 20d, 21c, 22c, 23d, 24b, 25c, 26c, 27c, 28d, 29a, 30a, 31b, 32c, 33b, 34b, 35d, 36a, 37d, 38b, 39b, 40c, 41d, 42c, 43b, 44c, 45d, 46c, 47b, 48a, 49a, 50b, 51b, 52d, 53d, 54b, 55a, 56a, 57b, 58a, 59a, 60a.

Báo vi phạm

giocuondi

05/07/2013 - 10:51

hoa1-1372993146_500x0.jpg

hoa1-1-1372993146_500x0.jpg
hoa1-2-1372993146_500x0.jpg
hoa1-3-1372993147_500x0.jpg
hoa1-4-1372993147_500x0.jpg

hoa1-5-1372993147_500x0.jpg

Báo vi phạm

chieuthuvang

05/07/2013 - 10:49

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 193

1A, 2B, 3D, 4B, 5A, 6A, 7B, 8C, 9D, 10B, 11B, 12B, 13C, 14B, 15A, 16C, 17B, 18D, 19A, 20A, 21B, 22A, 23B, 24D, 25A, 26D, 33B, 35B, 36D, 37C, 42B, 43B, 44C, 47D, 49C, 50D

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 374

1C, 2C, 3D, 4C, 5A, 6B, 7D, 8B, 9A, 10A, 11B, 12A, 13B, 14D, 15D, 16C, 17A, 18D, 19B, 20B, 21C, 22D, 23C, 24C, 25C, 26C, 27B, 28D, 29A, 30D, 31B, 32A, 33A, 34A, 35A, 36C, 37B, 38B, 39D, 40A, 41D, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47C, 48C, 49D, 50C, 51D, 52C, 53A, 54C, 55A, 56D, 57B, 58D, 59D, 60C

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 286

1B, 2C, 3D, 4B, 5B, 6D, 7B, 8C, 9A, 10C, 11B, 12B, 13C, 14C, 15D, 16A, 17B, 18A, 19D, 20A, 21B, 22D, 23A, 24C, 25C, 26B, 27D, 28A, 29A, 30C, 31B, 32A, 33C, 34D, 35B, 36C, 36D, 38D, 39C, 40B, 41A, 42D, 43C, 44A, 45C, 46A, 47A, 48C, 49D, 50D

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 531

1D, 2C, 4B, 5B, 7D, 8C, 9A, 10B, 11C, 12D, 13C, 14B, 15C, 16C, 17D, 18B, 19C, 20D, 21B, 22A, 23C, 24A, 25A, 26A, 27C, 28A, 29D, 30D, 31A, 32A, 33B, 34C, 35D, 36D, 37C, 38B, 39A, 40C, 41C, 42B, 43D, 44C, 45D, 46A, 47D, 48D, 49B, 50C

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 617

1D, 2B, 3D, 4B, 5D, 6B, 7C, 8D, 9C, 10B, 11D, 12C, 13A, 14D, 15D, 16B, 17A, 18D, 19B, 20C, 21C, 22C, 23A, 24B, 25C, 26C, 27D, 28D, 29D, 30A, 31B, 32D, 33B, 34B, 35A, 36A, 37D, 38A, 39A, 40C, 41B, 42A, 43D, 44C, 45D, 46C, 47A, 48A, 49C, 50B,…427146

hoa1-1372993146_500x0.jpg

hoa1-1-1372993146_500x0.jpg
hoa1-2-1372993146_500x0.jpg
hoa1-3-1372993147_500x0.jpg
hoa1-4-1372993147_500x0.jpg

hoa1-5-1372993147_500x0.jpg

Báo vi phạm

daisonglong123

05/07/2013 - 09:43

Đáp án chính thức của bộ Giáo dục:

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức của bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức của bộ GD&ĐT

Báo vi phạm

chieuthuvang

04/07/2013 - 11:33

Giải đề thi môn Toán khối A:

toan1_1372919409.jpg
toan2_1372919409.jpg
toan3_1372919409.jpg
toan4_1372919409.jpg

toan5_1372919905.jpg
toan6_1372919409.jpg
toan7_1372919409.jpg
toan8_1372919409.jpg
toan9_1372919409.jpg
toan10_1372919409.jpg
Câu 5
toan11_1372919409.jpg
toan12_1372919409.jpg
toan13_1372919409.jpg

toan14_1372919554.jpg

toan15_1372919434.jpg

toan16_1372919434.jpg
Câu 7a
toan17_1372919434.jpg
toan18_1372919434.jpg
Câu 7b
toan19_1372919434.jpg
toan20_1372919434.jpg
toan21_1372919434.jpg
toan22_1372919435.jpg
toan23_1372919435.jpg
toan24_1372919435.jpg
toan25_1372919435.jpg

toan26_1372919435.jpg

Đề thi Toán khối A và A1:

de-toan-3_1372911548.jpg

Báo vi phạm