Quốc hiệu Đại Việt có từ bao giờ và kéo dài đến khoảng thời gian nào?

 |  Xem: 5.075  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/04/2011 - 21:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

QUỐC HIỆU Việt Nam THEO THỜI GIAN

* Năm 2879 trước Tây Lịch: Kinh Dương Vương làm vua nước XÍCH QỦY

* Năm 690-258? trước CN: Vua Hùng Vương đặt tên nước là VĂN LANG

* Năm 257? - 208? trước CN : An Dương Vương chiếm Văn Lang, lập nước ÂU LẠC đóng đô ở Cổ Loa.

* Năm 208- 111 trước CN: Triệu Đà (Zhao Tuo) tướng nhà Tần chiếm Âu Lạc, lập nước NAM VIỆT

* Năm 111 trước CN đến 542 sau CN: Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ. Việt Nam lúc đó gọi là Giao Châu và được coi như một quận thuộc Trung Hoa, do các thai thú cai quản nên không có quốc hiệu. Năm 40-43, Hai bà Trưng lên làm vua nhưng không thấy ghi quốc hiệu.

* Năm 542-602: Lý Bôn tự xưng Lý Nam Đế lập nước VẠN XUÂN, đóng đô ở Long Biên.

* Năm 679-938: Nhà Đường lập AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ. Tên AN NAM có từ đây.

* Năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán mở đầu thời kỳ độc lập của nước ta nhưng phảỉ đợi đến năm 968 Đinh Tiên Hoàng dẹp được 12 sứ quân, thống nhất đất nước, mới đặt quốc hiệu là ĐẠI CỒ VIỆT. Năm 972, Trung Hoa chính thức công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.nhưng vẫn phong cho Vua Đinh Tiên Hoàng làm GIAO CHỈ QUẬN VƯƠNG

* Tuy vậy Trung Hoa tiếp tục gọi Đai Cồ Việt là Annam và coi như là một phiên thuộc.Năm 1054, Lý thánh Tông đổi quốc hiệu là ĐẠI VIỆT. Năm 1164.Trung Hoa đổi tên GIAO CHỈ thành AN NAM QUỐC và phong cho vua Lý Anh Tông làm AN NAM QUỐC VƯƠNG

*Năm 1400-1407 Nhà Hồ đặt quốc hiệu là ĐẠI NGU

* Năm 1407-1804 : Quốc hiệu ĐẠI VIỆT được dùng trong nhiều thời kỳ.

* Năm 1804: Trung Hoa công nhận quốc hiệu Việt Nam * Năm 1831, Vua Minh Mạng đổi thành ĐẠI NAM

9/3/1945-24/8/1945: Việt Nam

 2/9/1945- 2/7/1976: Việt Nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 8/3/1949- 26-10-1955: QUỐC GIA Việt Nam

 26-10-1955 đến 30-4-1975: Việt Nam CỘNG HÒA

 2/7/1976: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam

Ngày gửi: 11/04/2011 - 14:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_