Anh chị đã vận dụng ý nghĩa của phương pháp luận tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan như thế nào trong cuộc sống của bản thân?

Anh chị đã vận dụng ý nghĩa của phương pháp luận tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan như thế nào trong cuộc sống của bản thân? cho ví dụ?

 |  Xem: 1.877  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2011 - 09:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thế giới về bản chất là vật chất, vật chất là thực tại khách quan, là cái có trước và quyết định ý thức; ý thức là sự phản ánh vật chất, là cái có sau, là hình ảnh chủ quan của thể giới khách quan. Cho nên, trong nhận thức và hoạt động phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm căn cứ cho mọi hoạt động của mình. Phải tôn trọng và hành động theo qui luật khách quan. Phải phản ánh đúng thực tế khách quan, tránh thái độ định kiến, không trung thực. Lênin: không được lấy ý muốn chủ quan của minh làm chính sách, không được lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược và sách lược cách mạng. Nếu chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý kiến áp đặc cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực thì sẽ mắc bệnh chủ quan duy ý chí.
Ví dụ:
- Những quyết sách về phát triển KT của Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình đưa ra.
- Những quyết sách về phát triển KT của Việt Nam do Nguyễn Văn Linh đưa ra.
Đại hội VI của Đảng: Chúng ta đã vi phạm những sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế.
Cương lĩnh của Đảng thông qua tại Đại hội VII: “Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm qui luật khách quan”.
“Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”.

► Phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức trong việc tác động và cải tạo hiện thực khách quan.

Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song ý thức lại có tính độc lập tương đối, có sự tác động to lớn trở lại đối với vật chất, ý thức có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm ở một mức độ nhất định sự biến đổi của điều kiện vật chất. Từ đó, phải phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức để tác động cải tạo thế giới khách quan. Việc phát huy vai trò của ý thức về thực chất cũng là phát huy vai trò của con người, bởi vì ý thức là ý thức của con người. Vì vậy, cần phát huy nhân tố con người trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của mình, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của những điều kiện vật chất khách quan, bắt nó phải phục vụ cho những nhu cầu ngày càng cao của con người.
Ví dụ:
+ Những dự đoán về sự phát triển của Trung Quốc trong thế kỷ XXI:
- Đại dự đoán Trung Quốc trong thế kỷ XXI.
- Những dự đoán của các nhà khoa học trên thế giới.
- Thực tế của sự phát triển Trung Quốc ngày nay và triển vọng trong tương lai.
+ Ở nước ta, muốn phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức trong việc tác động và cải tạo hiện thực khách quan, hay nói cách là muốn phát nhân tố con người trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, chúng ta cần phải chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng của lĩnh vực GD – ĐT. Làm sao để lĩnh vực GD – ĐT phát triển xứng tầm với đường lối của Đảng ta đã xác định: GD – ĐT là quốc sách hàng đầu.
Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cánh mạng”.
Mác: “Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của minh, giai cấp vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình”.
Lênin: “Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động).
Đại hội VIII của Đảng: “ Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”.

Như vậy, CNDV Mác xít đã đưa ra những quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, về ý thức và về mối quan hệ giữa chúng; theo đó, vật chất là thực tại khách quan, là cái sinh ra và quyết định ý thức; ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ óc người một cách năng động, sáng tạo, nó có tính độc lập tương đối, có sự tác động trở lại to lớn đối với hiện thực khách quan. Thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, chúng ta rút ra nguyên tắc phương pháp luận làm cơ sở khoa học cho nhận thức và mọi hoạt động của mình - đó là quan điểm khách quan.
Quán triệt quan điểm khách quan đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, từ điều kiện vật chất và lấy nó làm căn cứ cho mọi hoạt động của mình; đồng thời, phải phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, cũng như phát huy vai trò của nhân tố con người trong việc tác động và cải tạo hiện thực khách quan một cách hiệu quả nhất.

Đối với nước ta hiện nay, để thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản và lâu dài của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, mà trước mắt là thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chúng ta cần phải xuất phát và dựa trên cơ sở những thực trạng, những điều kiện khách quan của đất nước để đề ra và thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao nhất.

(Các) nguồn

Cùng với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu và tổng kết lý luận về những vấn đề mới mà thực tiễn đang đặt ra, làm cơ sở khoa học cho việc đề ra và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chúng ta cần đầu tư thực sự mạnh mẽ vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt là phải có sự chuẩn bị thực sự chắc chắn để tạo bước phát triễn mang tình đột phá trong lĩnh vực quản lý và lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng XHCN cho Việt Nam, đáp ứng ngang tầm thời đại.
Mở rộng: Vận dụng quan điểm khách quan vào nghiên cứu và quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay.
Ngày gửi: 08/05/2013 - 14:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_