Cho minh hoi cach ghost may tinh khi cai win8 ban dung thu?

Nguyễn Hà

Bạn sử dụng Windows trong một thời gian dài, cài đặt phần mềm, gỡ bỏ, cài phần mềm khác, gỡ bỏ,...
Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy. Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((?? Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy [IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE] Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy. Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((?? Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy [IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE] Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy. Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((?? Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy [IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE] Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy. Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((?? Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy [IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE] Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy. Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((?? Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy [IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE] Dù làm đủ mọi cách là ghost, vô msconfig chỉnh mà máy khởi động gần 2 phút mới xong(úc đó chuột hết xoay vòng vòng). Mình muốn hỏi là có nên đem ra tiệm để sửa không vậy.Không biết con HP Pavilion Series G62 TX453 TX có lỗi gì ko mà khởi động chậm hơn so với mấy máy cùng cấu hình :((??Bà chị hỏi mà làm ức chế cả ngày bó tay....giờ chuẩn bị coi bán kết UERO Bồ với TÂy[IMG][url=http://www.upanh.com/1_upanh/v/8rf16ocncdh.htm][img]http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/c43710c4e505d2f4b74f7641b301426b_46628713.1.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/2_upanh/v/7rf38o5ncdd.htm][img]http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/ac61ca04b83164437423dfd16b7f7057_46628715.2.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rfa0ofn6dv.htm][img]http://no6.upanh.com/b5.s27.d2/9d78913e5e65659eb484790efa91cc4c_46628716.3.jpg[/img][/url][url=http://www.upanh.com/5_upanh/v/9rf77o6nbdi.htm][img]http://no8.upanh.com/b4.s26.d2/bfadea93ecd0187845eba1984e6099d8_46628718.5.jpg[/img][/url][/IMG] [SIZE=3][COLOR="#0000FF"]Nó load xong cai gadgate là đủ hơn 2 phút ấy :((. Nhưng mà chạy phà phà ko như khởi động e bó tay[/COLOR][/SIZE]
(Xem thêm)

thu

Nguyên nhân Laptop khởi động chậm hơn bình thường theo mình biết thì có thể một phần cứng nào đó ở...
Máy mình xài win 7 64 bit. lúc đầu thì vẫn sử dụng bluetooth tốt. sau khi ghost lại win 7 một lần nữa và cài lại driver thì không kết nối lại được bluethooth. trường hợp mình là cài đúng driver trên trang dell support, nhưng kết nối với di động được tầm 1 phút thì tự động đứt kết nối. mặc dù di động mình bỏ gần lap nhưng nó vẫn đứt. không biết chỉnh sửa làm sao mong các pro chỉ dùm.
(Xem thêm)

phan bá duy

Ở trên mình có ghi rõ là đã down và cài đúng driver trên trang dell support
cach bung file gót cho laptop ma ko dung cd boot,chi dung file ghost da co trong may tinh

dương

laptop của bạn có dùng dc không ? click để biết thêm http://chothai.vn/biz/showthread.php?t=179810...
Các pro chỉ cho em cách tạo file GHOST bằng USB với.Chả là máy tính em giờ mở lên chỉ thấy chữ ctrl+shifl+alt_delete là khởi động lại máy tính thôi.Bỏ đĩa vào thì nó ko tự nhận không làm được gì cả.File ghost thì có sẵn trong máy rồi giờ em làm sao để ghost hay cài lại win đây pro chỉ em với
(Xem thêm)

Nguyễn Hồng Quang

Trích dẫn: Từ bài viết của ngocxuyen Với sự phát triển không ngừng của máy tính...
máy tính em Sau khi vào được bios bằng cách giữ F2 thì lại chỉ thấy 5 tab : Main, Advanced, Security, Boot, Exit.Không nhìn thấy cái tab nào để chỉnh sữa chọn usb hoặc cd để khi khới động máy tính để tự động nhận đĩa thì em phải làm thế nào.Em dùng máy sony vaio vpceb32eg anh chị chỉ giúp em với nhé.Em cảm ơn.
(Xem thêm)
Máy em đang xài ngon lành thì hum wa kiểm tra máy ko nhận ổ cứng nữa. Thông tin: AMD X2 Dual Core QL-60. Ram 3GB. Ai chỉ cách khắc phục cái nếu như ghost thì nó có nhận mã ổ cứng ko

hoangbinhpc

Bạn dựa vào đâu biết ko nhận HDD? Nếu bị lỗi win đem đĩa xp chưa tích hợp sata vào cài thì báo ko...
Xin chỉ giúp em cách tạo bản ghost cho máy tính xách tay CQ40 - 314.

lovelove

dùng đĩa hiren boot bình thường thôi
Em có chiếc lenovo y450 cứ sau khi ghost xong thi lai bị lỗi măc dù em đã cài lại drives rồi. ai bít có cách nào khác không giúp em?. thấy bảo chỉnh bằng vaios gi hay sao......... Cam On Nhiu!

nguyen duc quyen

lỗi gì bạn nói cụ thể đi, máy tính cài đặt tốt nhất là lên trang chủ download driver, cài xong kiểm...
Em đã tự cài đặt lại Dynabook Toshiba bằng cách bung ghost xp sp3, nhưng em không hiểu sao Dynabook không tự boot được bằng Hard Drive và xuất hiện thông báo "Insert system disk in drive, Press any key in ready...". Nhưng khi cho đĩa Hirent Boot vào chọn, boot from Hard Drive thì máy vào win bình thường. Xin chỉ dẫn nguyên nhân và cách khắc phục.
(Xem thêm)

thuy linh

Do bạn cài đặt lại bằng cách bung ghost nên ổ cứng không biết được phân vùng nào là phân vùng để...
Hiện em đang dùng máy tính xách tay hiệu ASUS F80S. Em đang cài Windows Vista và trong máy đã có file ghost, máy tính thỉnh thoảng có virus và mỗi lần bung file ghost đều không được (em dùng hiren's boot 9.7). Lên trung tâm bảo hành thì họ nói dùng dung Hiren's boot 9.8 nhưng em làm cũng không được. Xin chỉ giúp em cách bung file ghost.
(Xem thêm)

thuy linh

Bạn cần cho biết cụ thể hơn nữa, bạn nói rõ là ghost không được từ đầu. Như chạy đĩa BOOT không...
Em co 1 may tinh sach tay khi mua dc 1 thoi gian ve em van ghost lai may binh thuong dc nhung bay gio khi ghost lai may thi may bao loi o CD nhung khi em mang ra wan thi nguoi ta van lam binh thuong khi em hoi thi ng ta bao phai ghost trong moi truong dos anh (chi) chi cho em cach ghost lai may voi .E m ghost cac may khac van binh thuong kghii ghost may minh nhu vay thi k dc
(Xem thêm)

Yurng Lino

Bạn chỉ cần mua đĩa Hiren boot bỏ vào ở CD khởi động từ đĩa này, bạn chọn next 2 lần, tiếp đến bạn...
Chả là cái máy bàn của em dùng bản Ghost Full Driver (bản ghost của FiFaKhung) thì nó tự động cài hết tất tần tật Driver (từ USB 2.0 đến các thiết bị ngoại vi như Camera, máy chụp hình..v...v..., cứ gắn Camera hay máy chụo hình vào là nó báo "đã nhận Driver và sẵn sàng xài". Nhưng em mới cài lại với bản XP "xịn", thì em chỉ cập nhật được các Driver thông thường thôi (Lan, Graphic, Sound), chứ không có các Driver ngoại vi, cắm Camera vào nó bắt cài driver, trong Device Manager nó báo "Other Device". Mà em kiếm trên google không ra cái Driver cho máy của em. hic, Bây giờ em đang cài lại bản Ghost FFK, thì nó nhận ra máy mà không cần cai Driver gì hết. Em đã vừa mới dùng phần mềm Driver Magician 4.3 backUp toàn bộ Driver của bản ghost FFK, bây giờ em muốn add tất cả Driver của máy em đang hiện hành (bản ghost FFK) vào cái máy của em nhưng với bản cài "xịn" (nhưng thiếu Other Driver) thì làm cách nào vậy các bạn? Mong nhận được sự chỉ giáo của các anh em gần xa. hic hic. (tại bản ghost FFK nó bắt đầu bị lỗi, nên em cài lại bản "zin" cho nó ngon, nhưng thiếu Driver nhiều quá,hic) Chân thành cảm ơn. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và may mắn. ^^
(Xem thêm)

nbbnbmn

Là như thế này bạn à bản ghost của Fifakhung có tích hợp Skydriver all main nên nó sẽ tự động cài...
Chào các bác Tình hình là em mới kiếm đc chú lap HPCQ 40 314TU nhưng k biết ghost như thế nào,ghost mãi trên máy bàn rồi mà chưa gặp thế này bao h,chắc cách ghost của lap khác desktop phải không a.Nó cứ thông báo là k tìm thấy file load đâu cả? Xin các bác chỉ giúp với ? Em xin cảm ơn mội người nhé.
(Xem thêm)

nbbnbmn

Có một số con lap hp ko nhận đĩa boot nên bạn thử làm boot từ usb xem sao hoặc là bạn dùng chương...
Mình đang bập bẹ máy tính .Mấy hôm nay máy bị đơ chắc là do nhiều virus quá. mình thắc mắc là khi tình trạng máy bị như thế thì ghost trực tiếp bằng đĩa CD boot hay cài lại Win song mới tạo bản ghost trong may rồi ,mới tiến hành ghost đc.? Nếu như k cần cài lại Win mà tiến hành ghost luôn bằng đĩa CD thì các bước làm như thế nào? xin các bác cứu em với...
(Xem thêm)

Hồ Ngọc Lữ

Bạn boot đĩa sau đó mới ghost lại, đầu tiên boot bằng cd, cài lại win, cài hệ điều hành xong...
Mình có các EeePC 900 sản xuất từ TQuoc,ở cúng gần 30Gb thôi, dùng HĐH WinXP bản quyền, nhưng có giao diện tiếng TQuốc nên rất khó sử dụng. Các bạn có cách nào giúp mình chuyển qua tiếng Việt hoặc T.Anh được không? Hay phải dùng bản ghost đa năng để cài lại win(nó ko có ổ đĩa CD/DVD), không biết ghost vậy có dc ko? Mình sợ không được rồi mất win bản quyền luôn. Ai có cách nào tốt thì cho mình ý kiến nhanh nhé, đang cần gấp.
(Xem thêm)
Em mới mua con lenovo b460 sài win 7 nhưng em tấy rằng gặp rất nhiều lồi. Mà bản win 7 này là do kỹ thuất viên ghost chứ không phài cài mới nên rất không ổn. Nay em muốn cài win xp mong các bác chỉ cho em cách cài và driver xp vì em đã thử đưa đĩa win xp vào nhưng máy tính báo lỗi ko nhận gì ấy nên ko cài được như pc bình thường. Mong cácbác giupớ đỡ em. em xin chân thành cảm ơn ! Đây là cấu hình máy em : Lenovo-B460_3.jpg CPU: Intel® Core™ i3 Processor 350M (2.26GHz/ 1066 MHz/ 3MB L3 Cache) RAM: 2GB DDR3 1066MHz Chipset: Intel Mobile HM55 Express HDD: 320GB ODD: DVD±RW Double Player Graphics: Intel GMA 4500MHD Display: 14.1" WXGA LED Backlight Battery: Li-ion 6 Cells Network: LAN / WLAN/Bluetooth
(Xem thêm)

Chuỗi Siêu Thị Máy Tính Đăng Khoa

Chào bạn, Đăng Khoa xin được góp ý như sau: Đồng ý với ý kiến đóng góp của 2 bạn trên, và...
Hiện tại mình đang sử dụng con Sony vaio FW520, mình đã bị mất phân vùng recover nhưng mình đã kịp copy được toàn bộ dữ liệu trong ổ recover và có một bản ghost của phân vùng recovery. Xin hỏi mọi người có cách nào làm lại partition recovery để khi cần ấn F10 để chạy recovery hay không ?
(Xem thêm)

thuy linh

Cái đó giờ đâu quan trọng nữa bạn, nếu windows lỗi thì cứ bỏ đĩa win vào mà cài đặt còn nếu ko muốn...
Có thể sử dụng các bản ghost trên mạng để ghost lại cho máy Nên tìm bản nào ghost XP chưa làm gì cả!

thuy linh

Máy bạn là máy j, nếu máy đời mới chỉ cần khởi động & ấn nút F10 là máy sẽ cài lại win về tình trạng...
Chào các anh chị. Mong các anh/chị bày cho em biết cách cài driver cho laptop cua em. Em vua ghost lại máy từ win xp sp2 sang win xp7sp3 (win xpsp3 có tổ hợp giao diện win7). Em ghost xong thi máy chạy được nhưng em không thể cài driver được. Em dùng đĩa kèm theo của nhà sản xuất mà máy vẫn không chạy được. Nhất là card màn hình đó. em chạy nhiều lần nhưng máy vẫn không nhận được. Không vào được chế độ standby. Thỉnh thoảng bật lên màn hình lại rất nhòe. Khởi động lại mới rõ được. Giờ máy chạy bình thường nhưng khi vào device manager thì vẫn có dấu hỏi ở chỗ Display adapters. Em cài thi máy báo không được. Các anh chị hướng dẫn cho em cách khắc phục đi. Em dùng bản ghost ko phải của máy em mà copy từ máy khác. Trân trọng cám ơn!
(Xem thêm)

thuy linh

Có thể do bạn dùng bản ghost của máy tình khác mà máy tính đó đã cài driver và driver đó không tương...
Mình muốn chép 1 file Ghost vào 1 đĩa DVD để sử dụng sau này

Tạ Duy Tùng

Bạn kiếm phần mền để burn đĩa như Nero và ổ ghi CD hay DVD. Rồi burn data cái file ghost bạn muốn...
Chào các bác, Mong các bác chỉ giúp cho em cách dùng đĩa Boot 9.5 để ghost win xp cho laptop có hỗ trợ chuẩn Sata. Em đã thử một vài máy nhưng không được, Nó load Driver một lúc nhưng lại báo là không thấy Driver. ( Chưa vào được Menu của đĩa Boot). Em làm trên Desktop thì ok. Có thể do laptop nên không được. Mong các bác giúp đỡ( Bằng hình ảnh nữa thì rất tốt ạ!) Em nghe nói Diseble SATA gì đó trong Bios nhưng không biết thực hiện như thế nào. Em cảm ơn các bác nhiều. Nhân tiện cho em hỏi luôn: KHI CÀI WIN XP cho loại này ta cần làm như thế nào ạ. Vì hình như setup một lúc là phải nhấn F6 và cài Driver gì đó phải không ạ, em chưa biết nên chưa dám cài . (Em cài xp cho Destop thì tương đối ok rồi). Mong các bác giúp cho ạ. Máy của em là Dell.
(Xem thêm)

nhu thanh tuan

Cảm ơn bạn lequydon nhiều lắm. Nếu có dịp lên Gia lai, nho alo cho mình nhé, mình sẽ moi...
Em dang xài máy tính xách tay NC4000, cài windowXP, hiện may window chạy chậm lắm, em muốn bung file ghost ở ổ đĩa E, nhưng không khi khởi động máy lại thì không vào được Dos, Các anh có biết cách nào vào được Dos không, chỉ giúp em với!
(Xem thêm)

vu quang thinh

Tìm ghost 32 trên mạng mà cài nó sẽ tự chạy đc trên win khỏi cần cài DOS nếu không thì tìm free dos...
Chào các bạn! Thông thường trên mỗi máy Laptop đều có phân vùng khoảng 4-5gb để chứa dữ liệu khi cần backup lại hdh. Tuy nhiên đây lại là phân vùng ẩn và khó can thiệp. Hiện nay việc dùng file ghost rất phổ biến, đây cũng là lý do tại sao phân vùng này trở nên ngày càng vô dụng với nhiều người. Vì vậy tớ muốn mở bài này ra để nhờ các bạn chỉ giúp cách xóa phân vùng này để tiết kiệm dung lượng. Tớ dùng IBM T40, ổ có 40 GB nên việc này khá cần thiết. Cảm ơn các bạn!
(Xem thêm)

tun cua di

Dùng Hiren Boot,bao nhiu e ẩn cũng hiện ra,thích hành hạ sao cũng được.Hết trốn tránh. hehe.
máy tính em rất hay bị trục trặc, do rất gà mờ về mấy cái cài đặt., rồi khi bị virus ko biết làm sao. các bác chỉ cho em quyển nào hướng dẫn tỷ mỷ về cách dùng hirent boot, rồi ghost các thứ nhé. quyển dạy cho lớp mầm nhé
(Xem thêm)

Trâm

Quyển sách tốt nhất, cung cấp đầy đủ thông tin nhất là internet đó bạn. M là nữ, nhiều khi gặp trục...
Nhờ mấy Bro chỉ cho em một cách là: em đang có một cái laptop dell C640, máy đã hư ổ đĩa quang rồi. Bây giờ win lỗi vào không được. Giờ có cách nào tạo một bản ghost trên PC rồi ghost lại sang hardisk của laptop không? (đem ở cứng laptop cắm vào PC, ở đây em đã mua được bộ adapter nối hardisk của laptop vào PC rồi và cắm đã nhận được ổ cứng máy laptop). Mong các Bro chỉ cho em một cách. em cám ơn nhiều
(Xem thêm)

Đặng Văn Nam

bo tay
Lúc đầu tưởng ghost laptop cũng như để bàn nên táy máy ghost thử nhưng lại kô ghost được . Bạn nào có kinh nghiệm thì giúp mình , kô cần fải có nhiều hỗ trợ gì chỉ cần tạo 1 file ghost để trong máy khi nguy cấp thì ghost lại thôi , vì laptop cài win lâu kinh khủng :mad: lại còn vụ driver nữa chứ Vậy nên dùng chương trình gì , có thể cho mình link để download , hướng dẫn luôn càng tốt [):D(]
(Xem thêm)

thuy linh

Mình đang dùng laptop mà vẫn ghost được bình thường mà, bạn thử dùng chương trình acronic có trong...
M thấy mỗi khi đổi laptop cực nhất là cứ fải cài lại winxp & cài đặt theo cách riêng mỗi người. ngại nhất là mất thời gian ngồi gò từng thằng 1. có cách nào tạo bản ghost xp có thể dùng cho nhiều máy khác nhau kg? m chỉ việc cài lại driver cho fần cứng thôi. còn fần mềm thì sẵn hết rồi M nghĩ 1 thứ cần thiết cho nhửng ai thường đổi máy nhỉ? hỏi mấy chỗ chuyên bán laptop ngta kg chịu chỉ?? ; Bác nào biết cách chỉ giúp với???
(Xem thêm)

dai nam

bạn dùng luôn cái này của mình Bộ ghost winxpsp3 +office đa cấu hình dung lượng...
Em mới dùng laptop được ít hôm. Có được xem qua một vài diễn đàn nói về laptop. Em thấy rằng phần lớn các máy tính xách tay đều có cách để khôi phục lại dữ liệu mà không cần ghost lại ổ bằng cách sử dụng recovery data. Em muốn hỏi recovery data là gì? Muốn sử dụng thì cần fai có những chú ý gì? Nếu em chia lại ổ cứng và thay đổi định dạng(FAT32->NTSF) của laptop thì có ảnh hưởng gì đến phân vùng recovery không?
(Xem thêm)

thuy linh

Recovery ===> là phục hồi lại Windows như lúc máy mới xuất xưởng. còn khi bạn đã chia và định...
Laptop HP Compaq 6520s của tôi không sử dụng được phím Fn và các phím chức năng. Khi tôi Ghost máy thì các phím làm viêc bình thường, nhưng khi xóa và cài lại một số chương trình thì tình trạng cũ lặp lại. Xin chỉ cách khắc phục?
(Xem thêm)

eyeskul

Tình trạng trên có thể do bạn cài driver cho keyboard chưa đúng, hay đã xóa mất driver của keyboard....

Thành viên tích cực

1

Máy Xông Hơi Bi

2 lượt cảm ơn
2

Đá Ốp Lát Hòa B

1 lượt cảm ơn
3

Nguyenvan

1 lượt cảm ơn
4

Ha Linh Nguyen

1 lượt cảm ơn
5

Quỳnh Chi

1 lượt cảm ơn