CPU, USB và LAN là viết tắt của gì ?

 |  Xem: 15.576  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/01/2008 - 22:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đó là:
- CPU: Central Processing Units
- USB: Universal Serial Bus
- LAN: Local Area Network
Ngày gửi: 19/01/2008 - 22:11
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất