CPU, USB và LAN là viết tắt của gì ?

 |  Xem: 15.226  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/01/2008 - 22:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đó là:
- CPU: Central Processing Units
- USB: Universal Serial Bus
- LAN: Local Area Network
Ngày gửi: 19/01/2008 - 22:11
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)