Hãy cho biết vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?

Hãy cho biết vai trò của giáo dục trong sự nghiẹp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?
 |  Xem: 18.323  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 02/12/2007 - 14:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

đạo đưc con người hiên nay bị ảnh hưởng văn hóa phương tây nên con người thời đại mới phải biêt chọn lọc và học hỏi những cái có ít và tôt cho xã hội .nên giáo dục cân phải đánh vào trọng
tâm mà dạy

1. nêu giáo dục là gì
2. vai trò của giáo dục đối với người học
3. con người trong sư nghiập cnh - hdh
4. tầm quan trọng của gd trong thời đại mới
- xây dựng con người xhcn vừa có đức, vừa có tài
- xây dựng con người có tác phong công nghiệp cao
Ngày gửi: 02/12/2007 - 14:54
Trích dẫn:
Từ bài viết của ChuyenGia
đạo đưc con người hiên nay bị ảnh hưởng văn hóa phương tây nên con người thời đại mới phải biêt chọn lọc và học hỏi những cái có ít và tôt cho xã hội .nên giáo dục cân phải đánh vào trọng
tâm mà dạy

1. nêu giáo dục là gì
2. vai trò của giáo dục đối với người học
3. con người trong sư nghiập cnh - hdh
4. tầm quan trọng của gd trong thời đại mới
- xây dựng con người xhcn vừa có đức, vừa có tài
- xây dựng con người có tác phong công nghiệp cao
Ngày gửi: 31/12/2008 - 15:58
chuan bi con nguoi cho cong nghiep hoa. con nguoi cua tac phong cong nghiep va hieu qua san xuat
Ngày gửi: 17/05/2009 - 16:04
Trích dẫn:
Từ bài viết của ChuyenGia
đạo đưc con người hiên nay bị ảnh hưởng văn hóa phương tây nên con người thời đại mới phải biêt chọn lọc và học hỏi những cái có ít và tôt cho xã hội .nên giáo dục cân phải đánh vào trọng
tâm mà dạy

1. nêu giáo dục là gì
2. vai trò của giáo dục đối với người học
3. con người trong sư nghiập cnh - hdh
4. tầm quan trọng của gd trong thời đại mới
- xây dựng con người xhcn vừa có đức, vừa có tài
- xây dựng con người có tác phong công nghiệp cao
Ngày gửi: 26/11/2009 - 20:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất