Tính từ sau danh từ trong tiếng anh ?

Sau động từ keep,make,find nếu là danh từ có tính từ thì tính từ phải đứng sau ,vậy còn động từ nào như vậy nữa không?
 |  Xem: 6.827  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/12/2007 - 17:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong tiếng Anh chính thống, tính từ luôn đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa (không như tiếng Pháp hay tiếng Việt).
Còn trong cấu trúc mà bạn nói, tức là hiện tượng một động từ + 1 danh từ + 1 tính từ, thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Ở đây, danh từ đóng vai trò object cho động từ, còn tính từ thì lại bổ nghĩa cho động từ đó, tức là động từ mới chính là trung tâm của cấu trúc. Việc tính từ lúc này lại đứng sau danh từ chẳng qua chỉ là thứ tự sắp xếp các yếu tố xoay quanh động từ. VD:
Keep (somebody) quiet!
~~> Quiet bổ nghĩa trực tiếp cho động từ keep, còn somebody - something nếu có chỉ góp phần làm rõ nghĩa thêm về đối tượng của động từ.
Cấu trúc này xuất hiện rất nhiều trong tiếng Anh, không thể liệt kê ra quy luật mà phải xem nghĩa. Bất cứ động từ nào mang nghĩa tác động đến 1 khách thể nào đó, làm cho nó có một tính chất nào đó, đều được sử dụng như trên.
Vd:
You MAKE me SAD.
She DRIVES him CRAZY (Cô ta làm anh ta phát điên)
My mother KEEPS the house CLEAN.
I TURN the radio OFF
My father PAINT the wall WHITE.
v.v....
Ngày gửi: 02/12/2007 - 17:05
Trả lời