Trong công ty TNHH 1 thành viên vốn Nhà nước, Chủ tịch Công ty (HĐTV) có được phép kiêm Giám đốc công ty hay không?

 |  Xem: 16.416  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2007 - 21:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Về câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời bạn như sau:Luật doanh nghiệp 2005, Công ty TNHH 1 thành viên có thể được tổ chức theo cơ cấu Hội đồng thành viên (HĐTV) và Ban Giám đốc hoặc Chủ tịch Công ty và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.Trong cả hai cơ cấu tổ chức này thì Chủ tịch Công ty và Chủ tịch HĐTV có thể là người Đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ của Công ty.Điểm b, khoản 3, Điều 70 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không phải là người có liên quan của thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty. Do vậy, Chủ tịch Công ty và Chủ tịch HĐTV không thể đồng thời kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.Cảm ơn bạn đã sử dụng Chuyên mục Hỏi-Đáp Pháp luật của chúng tôi!
Ngày gửi: 03/12/2007 - 21:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo