Công ty tôi 100% vốn nước ngoài, vừa qua có mở tờ khai hàng SX XK, 2 tháng sau, khi Công ty mẹ chuẩn bị tiến hành trả tiền hàng theo phương thức O/A 6 tháng thì công ty chúng tôi phát hiện giá trên tờ khai quá cao so với giá trị thực của hàng hóa này. Nay chúng tôi có thể làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá đi kèm với bộ hồ sơ hải quan đã khai hay không?
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

Theo điều 7 nghị định 154/2005/NĐ-CP, qui định chi tiết một số điều của luật hải quan Khi làm thủ...
Hàng của công ty chúng tôi được miễn thuế xuất khẩu 100%, Có thể được chấp nhận cho lô hàng sau khi có phụ lục thay đổi giá. Có nghĩa là chúng tôi có thể lập phụ lục thay đổi giá cho hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó Chứ không phải là phụ lục hợp đồng có đúng không?.
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

Giá hàng hóa trên hợp đồng xuất khẩu là cơ sở để tính thuế xuất khẩu đối với nước xuất khẩu, đồng...

Thành viên tích cực

1

Mai Tường Vi

19 lượt cảm ơn
2

Nguyen Van Bien

2 lượt cảm ơn
3

Dung Thắng

1 lượt cảm ơn
4

Hoàng Hà Phong

1 lượt cảm ơn
5

Lee Pham

1 lượt cảm ơn