Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2011 (1.484)

Tin rao vặt này đã hết hạn! Tin lưu trữ..
Bạn hãy vào mục Luật pháp, chính quyền để xem những rao vặt mới nhất
Mã số : 2503700
Giá :
298.000 VNĐ / cuốn
(Nếu tin rao có nhiều sp, giá sẽ tùy thuộc vào sp cụ thể)
 
Ngày đăng : 12/12/2010 - 12:50
Hết hạn : 01/01/2012 - 23:59
Nơi đăng : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới 100%
Thông tin người đăng
Đăng bởi : saigonbook Gửi tin nhắn đến saigonbook
Họ tên : Trung Tâm Sách Sài Gòn
Địa chỉ : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, KP1, Phước Long A, Q.9
Điện thoại : 08-66600627
Email :
  Gửi tin nhắn
Y!M : sagobook
Skype : sagobook
Thông tin chi tiết

Liên hệ:    Ms. Thảo -  HP: 0945 982 986  -  08.66600627

email: sagobook@gmail.com 

website: http://www.saigonbook.net

 

"LUAÄT TOÁ TUÏNG HAØNH CHÍNH- CAÙC NGUYEÂN TAÉC, HÌNH THÖÙC, PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC, XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG THEO TIEÂU CHUAÅN TCVN ISO 9001: 2008"

 

Ngày 24-11-2010 Quốc hội đã ban hành Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính; thi hành án hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Bên cạnh đó Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cũng ban hành một số quy định mới như: Thông tư số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26-11-2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; số 63/2010/NĐ-CP ngày 8-6-2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; TT soá 159/2010/TT-BTC ngaøy 15-10-2010 quy ñònh coâng taùc quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi vieäc xaây döïng, aùp duïng vaø duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác gia TCVN ISO 9001:2008 vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc; Luaät vieân chöùc soá 58/2010/QH12 ngaøy 15-11-2010 (coù hieäu löïc töø ngaøy 01-01-2012) số 112/2010/NĐ-CP ngày 01-12-2010 sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội…

 

          Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Một số vấn đề cơ bản về Luật Hành chính: Bao goàm caùc baøi vieát cuûa Tieán só Vuõ Vaên nhieâm vaø Thaïc só Cao Vuõ Minh veà (Các nguyên tắc, hình thöùc, phöông phaùp ñieàu chænh quản lý Nhà Nước; Quy phạm pháp luật hành chính nhöõng baát caäp vaø höông hoaøn thieän; Các cơ quan hành chính Nhà Nước tröôùc yeâu caàu ñoåi môùi; Quy chế pháp lý của công dân; Quản lý Nhà Nước trong một số lĩnh vực, baøn veà tính hôïp phaùp vaø tính hôïp lyù; Moät soá vaán ñeà taùc ñoäng khi Vieät Nam gia nhaäp WTO nhìn töø goùc ñoä xaây döïng phaùp luaät vaø boä maùy Nhaø Nöôùc; Đổi mới chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh;

Phần II. Các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành (Luật tố tụng hành chính và các quy định mới nhất trong hoạt động quản lý hành chính; Quy định mới nhất về sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức; Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực)

          Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức trong việc tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

                                                                     

Liên hệ:    Ms. Thảo -  HP: 0945 982 986 - Tel: 08.66600627

Liên hệ:    Ms. Thảo

 Trung Tâm Sách Sài Gòn

ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

ĐT: 08 66600627    DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)

Mail: sagobook@yahoo.com

Web: http://www.saigonbook.net

Sản phẩm từ gian hàng của Trung Tâm Sách Sài Gòn

Sản phẩm mới cập nhật tại những cửa hàng khác

Tivi box OTT M8 Android
2.750.000 VNĐ
Pn�X�\ۙ
30.000 VNĐ
Khẩu trang y tế
30.000 VNĐ
Các tin rao vặt khác
 [1]  2  3  4  5   
Vatgia
Tuyển dụng
Các tin rao vặt khác của saigonbook