Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
thegioinails
Tham gia hoạt động trên Vật Giá :6 năm12 tháng 29 ngày
GỬI TIN NHẮN
 • phantrinh
 • 08-6657 0990
 • jennysuss@yahoo.com
Vật giá không xử lý tranh chấp các giao dịch mua bán rao vặt.
Để đảm bảo an toàn khi giao dịch, bạn nên sử dụng phương thức thanh toán tạm giữ qua Bảo Kim

THE GIOI NAILS- 13 NAM KINH NGHIEM DAY NGHE THAM MY CHUYEN NAILS. PHUN THEU 3D MAY, MAT, MOI. TAO MAU TOC.

Giá sản phẩm :
Thỏa thuận
 • Mã số : 1898219
 • Nơi đăng : -
 • Hình thức :
 • Tình trạng : Hàng mới 100%
 • Ngày đăng : 10/07/2010 - 11:46
 • Hết hạn : 31/12/2010 - 23:59
 • Lượt xem : 3255

Tin siêu vip

Đăng tin siêu vip
Soạn VIP S1898219 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Siêu Vip (trên cùng) trong 20h
Soạn VIP 1898219 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Vip trong 60h
Một rao vặt có thể đăng được SIÊU VIP Và VIP cùng 1 lúc. Khi nhắn nhiều tin, mỗi tin cần cách nhau 3 phút, 1 số điện thoại chỉ được nhắn tối đa 10 tin/ngày. Chưa chấp nhận tin nhắn từ Beeline

THẾ GIỚI NAILS-13 NĂM KINH GHIỆM VỚI DỊCH VỤ:

-          CHUYÊN ĐẮP MÓNG GIẢ CAO CẤP THEO PHONG CÁCH MỸ.

-          VẼ VÀ PHUN AIRBRUSH TRANG TRÍ MÓNG.

-          DỊCH VỤ PHUN, THÊU 3D CHÂN MÀY, MẮT, MÔI…

CHÚNG TÔI CÒN LÀ TRUNG TÂM CHUYÊN ĐÀO TẠO NGHỀ UY TÍN. CÁC BẠN CÓ NHU CẦU HỌC NGHỀ CÓ THỂ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHƯ SAU:

 (LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ BIẾT THÊM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐỊNH KỲ)

Trung Taâm Ñaøo Taïo Ngheà Chuyeân Nghieäp Xuaát Caûnh 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-TƯ VẤN-ĐẦU TƯ THẾ GIỚI

THEÁ GIÔÙI NAILS

434 Hai Baø Tröng, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1, TP HCM. ÑT: 08. 66 57 09 90. . 0903 981 774. 0903  753 239.

 

182 Ñöôøng 3-2, Phöôøng 12, Quaän 10, TP Hoà Chí Minh. ÑT: 08.38 65 87 95. 0909 300 464.

------------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------

 

 

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO

Ä NAILS

 

* CHUYEÂN VIEÂN CHAÊM SOÙC MOÙNG.

 

- MANICURE & PEDICURE (CHAÊM SOÙC TAY, CHAÂN).  Hoïc phí: 800.000ñ / khoùa/ hoïc 2 tuaàn.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

+ Caét da tay, da chaân. Sôn moùng maøu, sôn French (sôn ñaàu moùng).

+ Massage tay, chaân.  Taåy teá baøo cheát tay, chaân.  Chaø goùt chaân. Bào gót chân.

 

 

- NAILS ART ( NGHEÄ THUAÄT VEÕ MOÙNG).  Hoïc phí: 1.200.000ñ/khoùa/ hoïc 6 tuaàn. 

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

Kyõ naêng söû duïng 5 loaïi coï: coï kim, coï neùt, coï baûn, coï raâu, coï bi vaø sôn thuûy.

Thöïc haønh veõ 100 maãu vaø design 40 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 140 maãu.

 

- NAILS ACRYLIC POWDER ( ÑAÉP MOÙNG BOÄT).  Hoïc phí: 2.400.000ñ/khoùa/ hoïc 10 tuaàn.

Söû duïng coï ñaép boät soá 18. Ñaép theo phong cách, tieâu chuaån, vaø kyõ thuaät cuûa Myõ.

Khoùa hoïc bao goàm kyõ thuaät ñaép taát caû caùc loaïi moùng giaû cao caáp:

Acrylic Powder ( moùng boät)

Clear (moùng trong)

White Tips ( moùng ñaàu traéng)

Pink and White (moùng traéng hoàng)

Pink and White Gel

Gel (moùng Gel)

Silk wraps ( moùng luïa)

Ñaëc bieät: Refill ( Kyõ thuaät söûa moùng sau 2 tuaàn).

Öu ñaõi daïy mieãn phí:

Ñaép boät aån hoa khoâ - aån xaø cöø, kim tuyeán.Ñaép Form taïo khuoân moùng. Overlay ( Ñaép boät leân moùng thaät)

Toång coäng: 4.400.000ñ/ trọn khoùa.

 

 

Hoïc töø thöù 2 – >thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30, toái 5h-7h30.

 

 

-------------------------------------------------------------

• Ñoäi nguõ giaùo vieân chuyeân nghieäp, tay ngheà cao, taän tình höôùng daãn töøng hoïc vieân.

• Phoøng hoïc maùy laïnh thoaùng maùt, lòch söï. Hoïc vieân hoïc 1 baøn 1 maùy giuõa.

• Giaùo vieân luoân caäp nhaät nhöõng maãu môùi lạ.  

• Vôùi kinh nghieäm 13 naêm trong ngheà. Ñaûm baûo hoïc vieân seõ coù tay ngheà vöõng chaéc sau khoùa hoïc.

• Ghi danh vaø nhaän hoïc vieân moãi ngaøy.

• Coù choã ôû laïi cho hoïc vieân ôû xa.

 

 ˜˜˜ CAÁP CHÖÙNG CHÆ NGHEÀ SAU KHOÙA HOÏC.

 

 

* NGHEÄ THUAÄT VEÕ MOÙNG NAÂNG  CAO

 

- KHOÙA VEÕ COÏ NEÙT NAÂNG CAO. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 4 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 80 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 80 maãu.

 

- KHOÙA VEÕ COÏ BAÛN NAÂNG CAO. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 4 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 80 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 80 maãu.

 

- KHOÙA VEÕ BOÄT NOÅI 3D. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 3 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 60 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 60 maãu.

 - KHOÙA HOÏC PHUN MAÃU BAÈNG MAÙY (AIRBRUSH). Hoïc phí: 1.200.000ñ/khoùa/ hoïc 2 tuaàn.

Khoùa hoïc bao goàm:

+ Kyõ thuaät söû duïng suùng phun maøu.

+ Kyõ thuaät söû duïng maãu film.

+ Kyõ thuaät phoái nhieàu maøu.

Öu ñaõi: Tài trợ toàn bộ duïng cuï và mực phun trong suoát khoùa hoïc.

 

Hoïc töø thöù 2 – >thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30, toái 5h-7h30.

 

-----------------------------------------------------------

 

 Ä KHÓA PHUN THÊU MÀU THẨM MỸ MẮT, MÔI, CHÂN MÀY, NHŨ HOA.

XÓA SỬA VẾT XĂM HƯ CŨ, LEM.

BẢO ĐẢM BÓNG ĐẸP, LÂU PHAI, KHÔNG ĐAU, KHÔNG CHÍCH TÊ.

Học phí: 5.000.000đ/ khóa

Khoùa hoïc bao goàm các kyõ thuaät:

+ Học vẽ và định dạng chân mày, môi phù hợp với từng khuôn mặt, lứa tuổi.

+ Phun, thêu chân mày tự nhiên, chữ A, ngang, xếch, vòng nguyệt.

+ Cách pha màu phun mắt, chân mày, màu môi, nhũ hoa.

+ Xóa, sửa chân mày, môi bị thâm,xanh hoặc lem.

+ Phun chân mày, môi màu tự nhiên, bóng đẹp, bền màu.

+ Chỉ dẫn ăn kiêng sau khi phun.

 

ÄKHÓA THÊU CHÂN MÀY 3D. Học phí: 2.000.000 đ/ khóa.

 

Ưu đãi:

·         Tặng máy phun thêu, T ặng trọn bộ dụng cụ. 

·         Tài trợ  màu mực trong suốt khóa học.

·         Học viên được thực hành không giới hạn.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30.

  ÄKHÓA NỐI MI & UOÁN MI.  Học phí 1.300.000đ/ khóa

 Tặng bộ dụng cụ nối mi.

 

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

 

Đặc biệt: Lớp cấp tốc 7- 15 ngày cho người không có thời gian.

 

 

Ä HAIR - CHUYEÂN VIÊN TẠO MẪU TOÙC.

Hoïc phí: 8.000.000ñ / khoùa / hoïc 5 thaùng.

( BAO DUÏNG CUÏ TRONG SUOÁT KHOÙA HOÏC ).  

- LÔÙP THÔÏ PHUÏ.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

-          Caùch söû duïng caây quaán toùc, eùp toùc. Uoán giaû. Saáy, chaûi.

-          Goäi ñaàu. Röûa maët. Massage maët, ñaàu, coå, tay, vai.

Caùc kyõ thuaät cô baûn ñeå hoã trôï cho ngöôøi thôï chính trong tieäm toùc.

 

- LÔÙP THÔÏ CHÍNH – TAÏO MAÃU TOÙC CHUYEÂN NGHIEÄP.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät: Caét – Uoán - Taïo maãu toùc – Pha cheá thuoác.

-          Caét vaø taïo maãu caùc kieåu toùc daøi ñeán toùc ngaén.

-          Caét toùc nam.

-          Phân loại và nhận biết các loại tóc. 

-          Kyõ thuaät pha cheá vaø söû duïng saûn phaåm uoán, duoãi, nhuoäm, taåy, highlight cho tóc yếu, hư tổn, tóc khỏe.

-          Kỹ thuật laøm meàm toùc, phöông phaùp taïo saéc toá maøu, chænh söûa maøu.

-          Uoán noùng, uoán laïnh.

-          Kỹ thuật xử lý tóc trước khi nối. 

-          Kỹ thuật phi kéo. 

 

-          LÔÙP CHUYEÂN NOÁI TOÙC.  

Các kỹ thuật nối tóc hiện đại.

 

ĐẶC BIỆT CÓ LỚP NÂNG CAO TÙY THEO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI BIẾT NGHỀ MUỐN NÂNG CAO TAY NGHỀ.

 

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30.

 

 

 

ÄMAKE UP – NGHEÄ THUAÄT TRANG ÑIEÅM

LÔÙP TRANG ÑIEÅM CAÙ NHAÂN. Hoïc phí: 700.000ñ/khoùa

Trang ñieåm coâng sôû, trang ñieåm daïo phoá, shopping, trang ñieåm döï tieäc ngaøy vaø ñeâm.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

LÔÙP TRANG ÑIEÅM CHUYEÂN NGHIEÄP. Hoïc phí: 3.000.000ñ / khoùa / hoïc 2 thaùng.

Khoùa hoïc goàm caùc kyõ thuaät:

-          Nhaän daïng da. Ñònh daïng khuoân maët,  cách tạo khối phù hợp từng khuôn mặt.

-          Caùch ñaùnh neàn, che khuyết điểm.

-          Ngheä thuaät trang ñieåm maét tđơn giản đến ấn tượng, cách tán mắt 1 màu và nhiều màu phối hợp.

-          Veõ các dạng chaân maøy chữ A, ngang, xếch, vòng nguyệt, tự nhiên.

-          Choïn maøu moâi, maù hoàng.

-          Trang ñieåm coâ daâu.Trang ñieåm daï tieäc. Trang ñieåm aán töôïng. Trang ñieåm quảng cáo. 

Öu ñaõi: Taøi trôï toaøn boä maøu maét, maøu moâi, má hồng trong suoát khoùa hoïc.

Khoâng baét buoäc hoïc vieân mua myõ phaåm. Giáo trình phát miễn phí.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

-         LÔÙP BÔÙI TOÙC COÂ DAÂU. Hoïc phí: 1.200.000ñ / khoùa / hoïc 2 tuần.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

 

Tin vip Đăng tin vip

Xem tất cả
 • Mới nhất
 • Hot nhất
 • Giảm giá

   Tưng bừng mua sắm

   Tin rao vặt mới nhất Xem thêm
   Tin khác của thegioinails Xem thêm
   Tin rao vặt liên quan Xem thêm
   Tin tức mới nhất Xem thêm
   • 4 smartphone giá tốt vừa lên kệ tại Việt Nam

    Các hãng tên tuổi đều tung ra nhiều model có kiểu dáng tốt, giá hợp lý trong nửa cuối tháng 5. Dưới đây là những smartphone đang được đánh giá cao. Microsoft Lumia 540 Lumia 540 là mẫu smartphone kế nhiệm Lumia 530. Máy vừa lên kệ với giá 3,49 triệu đồng. Giá này tương đương Lumia 730 (đang giảm còn 3,99 triệu) và Lumia 640 vừa ra mắt. Cấu hình của Lumia 540 không khác biệt lớn so với Lumia 640, khi dùng màn hình 5 inch 720p, RAM 1 GB, camera sau 8 megapixel, bộ nhớ trong 8 ...
   • Montblanc tuyên chiến với Apple Watch

    Hãng vừa ra mắt loại đồng hồ có mặt truyền thống và dây đeo điện tử, cạnh tranh trực tiếp với Apple Watch. Tweet
   • Những mẫu tablet giảm giá mạnh nhất trong tuần qua

    Dưới đây là phần tổng hợp của Techz về những mẫu máy tính bảng có sự điều chỉnh về giá mạnh nhất trong tuần qua. Trong số này bao gồm cả những mẫu tablet ăn khách nhất ở thời điểm hiện nay như iPad mini 2 và Samsung Galaxy Tab S. 1, iPad mini 2 phiên bản 16GB 3G (giảm 1 triệu đồng) Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là mẫu máy tính bảng với tên gọi iPad mini 2. Mẫu tablet của Apple vừa có sự điều chỉnh giá khá lớn khi phiên bản 16 GB Cenllular của máy hiện chỉ bán ở mức 9.59 ...
   • Những siêu smartphone đáng 'hóng' nhất nửa cuối 2015

    Sau khi chứng kiến một loạt thiết bị cao cấp ra mắt nửa đầu 2015, người dùng vẫn còn nhiều cơ hội trải nghiệm những siêu phẩm khác sẽ trình làng trong nửa cuối năm này.
   • 5 thiết bị Android kỳ lạ nhất từ trước đến nay

    Sau đây là 5 sản phẩm thiết bị chẳng liên quan gì đến Android nhưng lại được nhà sản xuất… cài Android chỉ vì sự phụ thuộc quá mức vào hệ điều hành vốn chỉ dành cho điện thoại này.
   • Cận cảnh máy tính bảng Surface 3 tại VN: "sang chảnh" kiểu công sở

    Cuối cùng, chiếc tablet Surface 3 của Microsoft cũng cập bến thị trường Việt Nam dưới dạng xách tay, với mức giá khoảng 15 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64 GB, sau khi được công bố vào những ngày cuối tháng 3. Theo đó, Surface 3 được coi là thiết bị kế nhiệm hoàn hảo chiếc Surface 2 nhưng chạy Windows 8.1 thay vì Windows RT vốn rất hạn chế. Đồng nghĩa rằng chúng ta có thể coi Surface 3 như một chiếc laptop thực sự và nó hoàn ...
   • Microsoft Surface 3 về Việt Nam giá từ 15 triệu đồng

    Surface 3 không còn chạy Windows RT mà thay bằng Windows 8.1 tương tự như Surface Pro nhưng giá bán rẻ hơn.

   Sản phẩm liên quan

   Khóa học phun xăm thẩm mỹ
   4.000.000₫
   1 gian hàng bán
   Dạy phun xăm thẩm mỹ MV01
   4.000.000₫
   1 gian hàng bán
   Lớp trang điểm chuyên cô dâu & bới tóc
   Không có GH bán...
   0 gian hàng bán