Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0989.452.975

THE GIOI NAILS- 13 NAM KINH NGHIEM DAY NGHE THAM MY CHUYEN NAILS. PHUN THEU 3D MAY, MAT, MOI. TAO MAU TOC. (3.255)

Tin rao vặt này đã hết hạn! Tin lưu trữ..
Bạn hãy vào mục Dạy nghề làm đẹp để xem những rao vặt mới nhất
Mã số : 1898219
Giá :
Thỏa thuận..
 
Ngày đăng : 10/07/2010 - 11:46
Hết hạn : 31/12/2010 - 23:59
Nơi đăng : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới 100%
Thông tin người đăng
Đăng bởi : thegioinails Gửi tin nhắn đến thegioinails
Họ tên : phantrinh
Địa chỉ :
Điện thoại : 08-6657 0990
Email :
  Gửi tin nhắn
Thông tin chi tiết

THẾ GIỚI NAILS-13 NĂM KINH GHIỆM VỚI DỊCH VỤ:

-          CHUYÊN ĐẮP MÓNG GIẢ CAO CẤP THEO PHONG CÁCH MỸ.

-          VẼ VÀ PHUN AIRBRUSH TRANG TRÍ MÓNG.

-          DỊCH VỤ PHUN, THÊU 3D CHÂN MÀY, MẮT, MÔI…

CHÚNG TÔI CÒN LÀ TRUNG TÂM CHUYÊN ĐÀO TẠO NGHỀ UY TÍN. CÁC BẠN CÓ NHU CẦU HỌC NGHỀ CÓ THỂ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHƯ SAU:

 (LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ BIẾT THÊM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐỊNH KỲ)

Trung Taâm Ñaøo Taïo Ngheà Chuyeân Nghieäp Xuaát Caûnh 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-TƯ VẤN-ĐẦU TƯ THẾ GIỚI

THEÁ GIÔÙI NAILS

434 Hai Baø Tröng, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1, TP HCM. ÑT: 08. 66 57 09 90. . 0903 981 774. 0903  753 239.

 

182 Ñöôøng 3-2, Phöôøng 12, Quaän 10, TP Hoà Chí Minh. ÑT: 08.38 65 87 95. 0909 300 464.

------------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------

 

 

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO

Ä NAILS

 

* CHUYEÂN VIEÂN CHAÊM SOÙC MOÙNG.

 

- MANICURE & PEDICURE (CHAÊM SOÙC TAY, CHAÂN).  Hoïc phí: 800.000ñ / khoùa/ hoïc 2 tuaàn.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

+ Caét da tay, da chaân. Sôn moùng maøu, sôn French (sôn ñaàu moùng).

+ Massage tay, chaân.  Taåy teá baøo cheát tay, chaân.  Chaø goùt chaân. Bào gót chân.

 

 

- NAILS ART ( NGHEÄ THUAÄT VEÕ MOÙNG).  Hoïc phí: 1.200.000ñ/khoùa/ hoïc 6 tuaàn. 

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

Kyõ naêng söû duïng 5 loaïi coï: coï kim, coï neùt, coï baûn, coï raâu, coï bi vaø sôn thuûy.

Thöïc haønh veõ 100 maãu vaø design 40 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 140 maãu.

 

- NAILS ACRYLIC POWDER ( ÑAÉP MOÙNG BOÄT).  Hoïc phí: 2.400.000ñ/khoùa/ hoïc 10 tuaàn.

Söû duïng coï ñaép boät soá 18. Ñaép theo phong cách, tieâu chuaån, vaø kyõ thuaät cuûa Myõ.

Khoùa hoïc bao goàm kyõ thuaät ñaép taát caû caùc loaïi moùng giaû cao caáp:

Acrylic Powder ( moùng boät)

Clear (moùng trong)

White Tips ( moùng ñaàu traéng)

Pink and White (moùng traéng hoàng)

Pink and White Gel

Gel (moùng Gel)

Silk wraps ( moùng luïa)

Ñaëc bieät: Refill ( Kyõ thuaät söûa moùng sau 2 tuaàn).

Öu ñaõi daïy mieãn phí:

Ñaép boät aån hoa khoâ - aån xaø cöø, kim tuyeán.Ñaép Form taïo khuoân moùng. Overlay ( Ñaép boät leân moùng thaät)

Toång coäng: 4.400.000ñ/ trọn khoùa.

 

 

Hoïc töø thöù 2 – >thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30, toái 5h-7h30.

 

 

-------------------------------------------------------------

• Ñoäi nguõ giaùo vieân chuyeân nghieäp, tay ngheà cao, taän tình höôùng daãn töøng hoïc vieân.

• Phoøng hoïc maùy laïnh thoaùng maùt, lòch söï. Hoïc vieân hoïc 1 baøn 1 maùy giuõa.

• Giaùo vieân luoân caäp nhaät nhöõng maãu môùi lạ.  

• Vôùi kinh nghieäm 13 naêm trong ngheà. Ñaûm baûo hoïc vieân seõ coù tay ngheà vöõng chaéc sau khoùa hoïc.

• Ghi danh vaø nhaän hoïc vieân moãi ngaøy.

• Coù choã ôû laïi cho hoïc vieân ôû xa.

 

 ˜˜˜ CAÁP CHÖÙNG CHÆ NGHEÀ SAU KHOÙA HOÏC.

 

 

* NGHEÄ THUAÄT VEÕ MOÙNG NAÂNG  CAO

 

- KHOÙA VEÕ COÏ NEÙT NAÂNG CAO. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 4 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 80 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 80 maãu.

 

- KHOÙA VEÕ COÏ BAÛN NAÂNG CAO. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 4 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 80 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 80 maãu.

 

- KHOÙA VEÕ BOÄT NOÅI 3D. Hoïc phí: 1.600.000ñ/khoùa/ hoïc 3 tuaàn. 

Khoùa hoïc goàm veõ thöïc haønh vaø design 60 maãu.

Öu ñaõi: Hoïc vieân ñöôïc veõ taëng 60 maãu.

 - KHOÙA HOÏC PHUN MAÃU BAÈNG MAÙY (AIRBRUSH). Hoïc phí: 1.200.000ñ/khoùa/ hoïc 2 tuaàn.

Khoùa hoïc bao goàm:

+ Kyõ thuaät söû duïng suùng phun maøu.

+ Kyõ thuaät söû duïng maãu film.

+ Kyõ thuaät phoái nhieàu maøu.

Öu ñaõi: Tài trợ toàn bộ duïng cuï và mực phun trong suoát khoùa hoïc.

 

Hoïc töø thöù 2 – >thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30, toái 5h-7h30.

 

-----------------------------------------------------------

 

 Ä KHÓA PHUN THÊU MÀU THẨM MỸ MẮT, MÔI, CHÂN MÀY, NHŨ HOA.

XÓA SỬA VẾT XĂM HƯ CŨ, LEM.

BẢO ĐẢM BÓNG ĐẸP, LÂU PHAI, KHÔNG ĐAU, KHÔNG CHÍCH TÊ.

Học phí: 5.000.000đ/ khóa

Khoùa hoïc bao goàm các kyõ thuaät:

+ Học vẽ và định dạng chân mày, môi phù hợp với từng khuôn mặt, lứa tuổi.

+ Phun, thêu chân mày tự nhiên, chữ A, ngang, xếch, vòng nguyệt.

+ Cách pha màu phun mắt, chân mày, màu môi, nhũ hoa.

+ Xóa, sửa chân mày, môi bị thâm,xanh hoặc lem.

+ Phun chân mày, môi màu tự nhiên, bóng đẹp, bền màu.

+ Chỉ dẫn ăn kiêng sau khi phun.

 

ÄKHÓA THÊU CHÂN MÀY 3D. Học phí: 2.000.000 đ/ khóa.

 

Ưu đãi:

·         Tặng máy phun thêu, T ặng trọn bộ dụng cụ. 

·         Tài trợ  màu mực trong suốt khóa học.

·         Học viên được thực hành không giới hạn.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30.

  ÄKHÓA NỐI MI & UOÁN MI.  Học phí 1.300.000đ/ khóa

 Tặng bộ dụng cụ nối mi.

 

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

 

Đặc biệt: Lớp cấp tốc 7- 15 ngày cho người không có thời gian.

 

 

Ä HAIR - CHUYEÂN VIÊN TẠO MẪU TOÙC.

Hoïc phí: 8.000.000ñ / khoùa / hoïc 5 thaùng.

( BAO DUÏNG CUÏ TRONG SUOÁT KHOÙA HOÏC ).  

- LÔÙP THÔÏ PHUÏ.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät:

-          Caùch söû duïng caây quaán toùc, eùp toùc. Uoán giaû. Saáy, chaûi.

-          Goäi ñaàu. Röûa maët. Massage maët, ñaàu, coå, tay, vai.

Caùc kyõ thuaät cô baûn ñeå hoã trôï cho ngöôøi thôï chính trong tieäm toùc.

 

- LÔÙP THÔÏ CHÍNH – TAÏO MAÃU TOÙC CHUYEÂN NGHIEÄP.

Khoùa hoïc bao goàm caùc kyõ thuaät: Caét – Uoán - Taïo maãu toùc – Pha cheá thuoác.

-          Caét vaø taïo maãu caùc kieåu toùc daøi ñeán toùc ngaén.

-          Caét toùc nam.

-          Phân loại và nhận biết các loại tóc. 

-          Kyõ thuaät pha cheá vaø söû duïng saûn phaåm uoán, duoãi, nhuoäm, taåy, highlight cho tóc yếu, hư tổn, tóc khỏe.

-          Kỹ thuật laøm meàm toùc, phöông phaùp taïo saéc toá maøu, chænh söûa maøu.

-          Uoán noùng, uoán laïnh.

-          Kỹ thuật xử lý tóc trước khi nối. 

-          Kỹ thuật phi kéo. 

 

-          LÔÙP CHUYEÂN NOÁI TOÙC.  

Các kỹ thuật nối tóc hiện đại.

 

ĐẶC BIỆT CÓ LỚP NÂNG CAO TÙY THEO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI BIẾT NGHỀ MUỐN NÂNG CAO TAY NGHỀ.

 

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, chieàu 1h30-4h30.

 

 

 

ÄMAKE UP – NGHEÄ THUAÄT TRANG ÑIEÅM

LÔÙP TRANG ÑIEÅM CAÙ NHAÂN. Hoïc phí: 700.000ñ/khoùa

Trang ñieåm coâng sôû, trang ñieåm daïo phoá, shopping, trang ñieåm döï tieäc ngaøy vaø ñeâm.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

LÔÙP TRANG ÑIEÅM CHUYEÂN NGHIEÄP. Hoïc phí: 3.000.000ñ / khoùa / hoïc 2 thaùng.

Khoùa hoïc goàm caùc kyõ thuaät:

-          Nhaän daïng da. Ñònh daïng khuoân maët,  cách tạo khối phù hợp từng khuôn mặt.

-          Caùch ñaùnh neàn, che khuyết điểm.

-          Ngheä thuaät trang ñieåm maét tđơn giản đến ấn tượng, cách tán mắt 1 màu và nhiều màu phối hợp.

-          Veõ các dạng chaân maøy chữ A, ngang, xếch, vòng nguyệt, tự nhiên.

-          Choïn maøu moâi, maù hoàng.

-          Trang ñieåm coâ daâu.Trang ñieåm daï tieäc. Trang ñieåm aán töôïng. Trang ñieåm quảng cáo. 

Öu ñaõi: Taøi trôï toaøn boä maøu maét, maøu moâi, má hồng trong suoát khoùa hoïc.

Khoâng baét buoäc hoïc vieân mua myõ phaåm. Giáo trình phát miễn phí.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

-         LÔÙP BÔÙI TOÙC COÂ DAÂU. Hoïc phí: 1.200.000ñ / khoùa / hoïc 2 tuần.

Hoïc töø thöù 2 –> thöù 7. Saùng 8h30-11h30, Hoặc chieàu 1h30-4h30.

 

 

Sản phẩm tham khảo tại những cửa hàng khác.

Sản phẩm mới cập nhật tại những cửa hàng khác.

Dạy nghề thẩm mỹ
6.000.000 VNĐ
Dạy nghề trang điểm
4.000.000 VNĐ
Khóa học trang điểm
7.000.000 VNĐ
Khóa học nghề spa
15.000.000 VNĐ
Các tin rao vặt khác

Học may Áo Dài . (4.737   0 )

1 giờ 8 phút trước
kellynguyen
15.000.000
₫ / khóa

Khóa học cắt uốn tóc nam nữ bao ra thợ (8.387   0 )

1 giờ 16 phút trước
KythuatCongngheHung...
6.000.000
₫ / khóa

Khóa học cắt may căn bản (3.616   0 )

1 giờ 16 phút trước
KythuatCongngheHung...
500.000
₫ / khóa

Khóa học thiết kế thời trang (2.116   0 )

1 giờ 16 phút trước
KythuatCongngheHung...
700.000
₫ / khóa

Khóa học cắt may đầm váy (4.010   0 )

1 giờ 17 phút trước
KythuatCongngheHung...
1.000.000
₫ / khóa

Khóa học trang trí móng (1.463   0 )

1 giờ 17 phút trước
KythuatCongngheHung...
400.000
₫ / khóa

Dạy phun xăm , dạy xăm thẩm mỹ (1.239   0 )

Hôm qua, lúc 18:52
makeupvenus
5.000.000
₫ / khoa ra ng

DẠY CẮT TÓC DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT NGHỀ. (1.000   0 )

Hôm qua, lúc 16:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Trung tâm dạy nghề thời trang tóc luannguyen, cầu giấy, hà nội. (749   0 )

Hôm qua, lúc 11:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

HỌC CẮT TÓC-HỌC NGHỀ CẮT TÓC.TEL:09666.90828 (399   0 )

Hôm qua, lúc 09:09
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

HỌC NGHỀ CẮT TÓC Ở ĐÂU?TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TẠO MẪU TÓC HÀ NỘI (2.956   0 )

Hôm qua, lúc 09:01
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

DẠY UỐN XOĂN,UỐN SETTING,TRUNG TÂM DẠY TÓC HÀ NỘI-LUANNGUYEN (4.433   0 )

Hôm qua, lúc 07:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

HỌC CẮT TÓC Ở ĐÂU?TRUNG TÂM LUANNGUYEN.TEL:09666.90828 (5.888   0 )

20/04/2015 - 08:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

DẠY CẮT TÓC TRUNG TÂM HÀ NỘI-NAM ĐỊNH-THÁI BÌNH-THÁI NGUYÊN (2.598   0 )

20/04/2015 - 07:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

TRƯỜNG DẠY NGHỀ TẠO MẪU TÓC HÀ NỘI (695   0 )

19/04/2015 - 16:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Dạy Cắt Tóc Ở Đâu?Uy Tín,Nhanh Ra Nghề.Tel:09666.908.28 (870   0 )

19/04/2015 - 15:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

TRƯỜNG DẠY NGHỀ CẮT TÓC NAM, NỮ LUANNGUYEN (4.872   0 )

19/04/2015 - 11:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

DẠY CẮT TÓC-1-3 THÁNG,CÓ CHỖ ĂN, Ở.TEL:0966690828 (447   0 )

18/04/2015 - 14:14
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

TRUNG TÂM DẠY CẮT TÓC HÀ NỘI,LUANNGUYEN,CẦU GIẤY,HÀ NỘI (18.076   0 )

17/04/2015 - 17:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Học Cắt Tóc ,Khóa Học Dành Cho Người Chưa Biết Nghề.Tel:09666.908.28 (756   0 )

17/04/2015 - 13:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Học cắt tóc ở đâu (1.571   0 )

17/04/2015 - 11:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Dạy Cắt Tóc Cấp Tốc Khóa Học 1-3 Tháng.Tel:0966690828 (1.129   0 )

17/04/2015 - 09:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Dạy Cắt Tóc ,Có Chỗ Ăn. Ở,Cấp Chứng Chỉ Nghề (1.476   0 )

17/04/2015 - 08:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Hoc may Ao Dai (6.835   0 )

17/04/2015 - 00:31
kellynguyen
15.000.000
₫ / khóa

Trường Dạy Nghề Cắt Tóc Nam Nữ LuânNguyên (1.110   0 )

16/04/2015 - 19:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

DẠY CẮT TÓC ,TUYỂN SINH ,CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ.TEL:09666.90828 (1.766   0 )

16/04/2015 - 12:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Day nghe cat may Ao Dai. (6.708   0 )

15/04/2015 - 22:13
kellynguyen
15.000.000

Trường dạy nghề tạo mẫu tóc hà nội (11.801   0 )

15/04/2015 - 18:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

HỌC CẮT TÓC,TUYỂN SINH ,ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ.TEL:0966690828 (904   0 )

15/04/2015 - 10:00
nguyenvanluan82
Thỏa thuận...

Đào tạo spa, dậy nghề spa, trị mụn, tắm trắng, giảm béo (791   0 )

14/04/2015 - 16:00
tapchiphunuonline
850.000
 [1]  2  3  4  5  6  ..    
Vatgia
Tuyển dụng
Các tin rao vặt khác của thegioinails