Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0919.927.000

BẢNG BÁO GIÁ BÌNH NƯỚC NÓNG – CHẬU RỬA - VÒI SEN CỦA TÂN Á –ĐẠI THÀNH (1.634)

Tin rao vặt này đã hết hạn! Tin lưu trữ..
Bạn hãy vào mục Bình nóng lạnh để xem những rao vặt mới nhất
Mã số : 1338437
Giá :
Thỏa thuận..
 
Ngày đăng : 03/12/2009 - 00:37
Sửa chữa : 03/12/2009 - 00:44
Hết hạn : 02/01/2010 - 23:59
Nơi đăng : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới 100%
Thông tin người đăng
Đăng bởi : phamdangtuan13791379 Gửi tin nhắn đến phamdangtuan13791379
Họ tên : phamdangtuan
Địa chỉ : 1379 HAI BA TRUNG HN
Điện thoại : 0989391397-0485867559
Email :
  Gửi tin nhắn
Y!M : phamdangtuan6688@yahoo.com

Thông tin chung
Hãng sản xuấtTAN A
Công suất (W)2500
Dung tích (lít)30
Thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ BÌNH NƯỚC NÓNG – CHẬU RỬA - VÒI SEN CỦA TÂN Á –ĐẠI THÀNH 1.Bình nước nóng ,Mã sản phẩm Công suất Lít Giá (VNĐ)

 

RT 15 –Ti 2500 W 15L – có đồng hồ            1.150.000

R 15    -Ti 2500 W 15L                                  1.100.000


 

 

RT 20 –Ti 2500 W 15L – có đồng hồ            1.250.000

R 20    -Ti 2500 W 15L                                  1.200.000

 

RT 30 –Ti 2500 W 30L – có đồng hồ            1.400.000

R 30    -Ti 2500 W 30L                                  1.350.000

 

 

C«ng ty cæ phÇn t©n ¸ ®¹i thµnh 

B¶ng gi¸ c«ng ty thu vÒ bån n­íc inox t©n ¸(-400.000/1m3).

Bảo hành 10 năm+v/c miễn phí.

                            

§VT : VN§

 

M· hiÖu s¶n phÈm

Gi¸ bån §øng( VN§) 

Gi¸ bån Ngang ( VN§) 

               310   (F 630 - 770)

1,220,000

1,340,000

              500    (F 770)

1,440,000

1,560,000

              700    (F 770)

1,710,000

1,830,000

            1000    (F 960)

2,160,000

2,360,000

            1200    (F 980)

2,430,000

2,630,000

            1300    (F1050)

2,630,000

2,830,000

            1500    (F1200)

3,280,000

3,520,000

            1500    (F 980)

3,540,000

3,780,000

            2000    (F980-1200)

4,350,000

4,600,000

            2500    (F1380)

5,610,000

5,750,000

            2500    (F1200)

5,440,000

5,680,000

            3000    (F1380)

6,360,000

6,600,000

            3000    (F1200)

6,160,000

6,440,000

            3500    (F1380)

7,160,000

7,480,000

            4000    (F1380)

7,860,000

8,380,000

            4500    (F1380)

8,680,000

9,300,000

            5000    (F1380,1420)

9,700,000

10,120,000

            6000    (F1380,1420)

10,360,000

12,280,000

 

          Bån INOX dung tÝch tõ 7000L ®Õn 30.000L s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng.

* L­u ý:    

+ Bån ngang theo b¶ng gi¸ trªn lµ cæ nhá(F300) nÕu ®Æt cæ to tÝnh thªm 50.000®/bån

     +  B¶ng gi¸ trªn kh«ng bnao gåm phô kiÖn van x¶, phao ®iÖn. NÕu Quý cöa hµng lÊy van x¶, phao ®iÖn tÝnh thªm 30.000®/bé.

     + C¸c dung tÝch bån cã dung sai nªn kh«ng thÓ dïng bån chøa n­íc lµm dông cô ®o l­êng hoÆc ®Þnh l­îng. NÕu Quý kh¸ch sö dông ®Ó ®o l­êng hoÆc ®Þnh l­îng th× ph¶i ®Æt tr­íc víi nhµ s¶n xuÊt.

* Mäi nhu cÇu liªn hÖ: TRung t©m ph©n phèi  HµNG HO¸ miÒn b¾c 

+ §Þa chØ : KCN VÜnh Tuy, QuËn Hoµng Mai, Hµ Néi

HoÆc liªn hÖ trùc tiÕp víi

tuấn: .0989391397-0485867559

H©n h¹nh ®­îc phôc vô!

 

B¶ng gi¸ quy ®Þnh bån nhùa

(¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2009)

 

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn t©n ¸ ®¹i thµnh chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bån chøa n­íc xin h©n h¹nh th«ng b¸o cïng Quý kh¸ch hµng b¶ng gi¸ s¶n phÈm bån nhùa cao cÊp hiÖu §¹i Thµnh nh­ sau:

                                                                                                                Th«ng sè dung sai ± 5%

 

M· hiÖu

 s¶n phÈm

Th«ng sè kü thuËt (mm)

Ch©n ®Õ (mm)

Gi¸b¸n (VN§)

ChiÒu cao

ChiÒu ngang

ChiÒu dµi

ChiÒu cao l¾p ®Æt

Dµi

Réng

Bån ®øng

300

1000

650

-

1050

-

-

740.000

400

1060

740

-

1120

-

-

820.000

500

1150

830

-

1190

-

-

950.000

700

1400

920

-

1460

-

-

1.250.000

1000

1460

960

-

1520

-

-

1.470.000

1500

1460

1200

-

1480

-

-

2.050.000

2000

1750

1370

-

1820

-

-

2.750.000

3000

1860

1530

-

1930

-

-

3.850.000

4000

2100

1620

-

2170

-

-

4.620.000

Bån ngang

250

570

690

870

640

680

500

760.000

300

650

740

980

720

830

550

880.000

400

690

815

1140

750

960

560

1.000.000

500

720

860

1250

800

1060

540

1.200.000

700

790

1000

1360

850

1180

690

1.570.000

1000

870

1000

1480

950

1280

760

2.000.000

1500

1100

1160

1520

1190

1320

870

3.050.000

 

 

 

 

 

      B¶ng gi¸ b¸n bu«n Sen – vßi rossi

Khu vùc: MiÒn B¾c                               số: 81MB/BBSR/09

 

KÝnh göi:            Quý Khach Hµng

 

 

 

 

 

 

MÉu

Tªn S¶n phÈm

Ký hiÖu

§¬n gi¸ (VN®)

MÉu 1

SEN

R801 s

   950 000

Vßi  2 ch©n

R801 v2

   950 000

Vßi  1 ch©n

R801 v1

   870 000

Vßi chËu

R801 c1

   850 000

Vßi t­êng

R801 c2

   950 000

 

 

 

 

MÉu 2

Sen

R802 s

1 030 000

Vßi  2 ch©n

R802 v2

1 030 000

Vßi  1 ch©n

R802 v1

   980 000

Vßi chËu

R802 c1

   880 000

Vßi t­êng

R802 c2

   950 000

 

 

 

 

MÉu 3

Sen

R803 s

1 110 000

Vßi  2 ch©n

R803 v2

Sản phẩm tham khảo tại những cửa hàng khác.

Sản phẩm mới cập nhật tại những cửa hàng khác.

Prima AS45EP
0 VNĐ
Prima AS45E
0 VNĐ
Jatec Nova 3EB
0 VNĐ
Jatec Nova 3E(BI)
0 VNĐ
Jatec Nova 3E
0 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 60L
3.456.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L
16.272.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200L
12.204.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150L
9.050.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125L
7.524.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100L
6.102.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80L
4.167.000 VNĐ
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti max 20L
4.050.000 VNĐ
Ferroli QQ TSE 20L
2.690.000 VNĐ
Ferroli QQ TSE 15L
2.530.000 VNĐ
Ferroli QQ ME 50L
3.501.000 VNĐ
Ferroli QQ ME 30L
2.457.000 VNĐ
Ferroli QQ ME 20L
2.270.000 VNĐ
Ferroli QQ ME 15L
2.100.000 VNĐ
Ferroli Hot Dog 30L 1500W
1.440.000 VNĐ
Ferroli Hot Dog 5L 800W
1.370.000 VNĐ
Ferroli Cubo E 30L
2.360.000 VNĐ
Ferroli Cubo E 15L
1.980.000 VNĐ
Các tin rao vặt khác
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..