Sản phẩm về "12 mb"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Mainboard Sever HP 314670-001 for DL380G3
Hãng sản xuất: HP / CPU Socket: micro-PGA / Data bus speed: 533MHz/ Số lượng CPU hỗ trợ: 2 / Chipset: ServerWorks GC -LE Chipset / RAM Support: DD RAM / RAM Slots: 6 / RAM max (GB): 12 / Onboard Video Chipset: Integrated ATI Rage XL with 8MB SDRAM / Memory Graphic (MB): 8 / Max Storage: 1 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
3.498.000 VNĐ
8 mới từ 3.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Mainboard Sever IBM System Board for IBM x3650 Mfr - 44E5081
Hãng sản xuất: IBM / CPU Socket: LGA 771 / Data bus speed: 1333MHz/ Số lượng CPU hỗ trợ: 2 / Chipset: Intel 5000P / RAM Support: DD RAM II / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 48 / Onboard Video Chipset: ATI ES1000 / Memory Graphic (MB): 16 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
10.350.000 VNĐ
9 mới từ 6.800.000 VNĐ
2 cũ từ 6.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Supermicro MBD-X8DTT-HF+
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: - / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
8.000.000 VNĐ
3 mới từ 8.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTT-HF
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5500 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
8.200.000 VNĐ
3 mới từ 8.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Supermicro MBD-X9DBU-iF
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: LGA 1356 / Data bus speed: -/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel C602 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 768 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
9.300.000 VNĐ
3 mới từ 9.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Supermicro MBD-X8DTI-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: - / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
8.800.000 VNĐ
3 mới từ 8.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Supermicro MBD-X9DBU-3F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: LGA 1356 / Data bus speed: -/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel C606 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 768 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
9.400.000 VNĐ
3 mới từ 9.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTU
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: 10/100/1000Mbps /
0
9.660.000 VNĐ
3 mới từ 9.660.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
Supermicro MBD-X8DT3
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
10.700.000 VNĐ
3 mới từ 10.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DA3
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
10.680.000 VNĐ
3 mới từ 10.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
10.000.000 VNĐ
3 mới từ 10.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DT3-F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
10.200.000 VNĐ
3 mới từ 10.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DT6
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
11.165.000 VNĐ
3 mới từ 11.165.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
11.900.000 VNĐ
3 mới từ 11.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DA6
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: - / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: - / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
11.950.000 VNĐ
3 mới từ 11.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: - / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
12.100.000 VNĐ
3 mới từ 12.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: LGA 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 48 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
12.650.000 VNĐ
3 mới từ 12.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTT-iNF
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: LGA 1366 / Data bus speed: -/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5500 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
12.730.000 VNĐ
3 mới từ 12.730.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTH-6
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: 1366 / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: SD RAM / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
13.200.000 VNĐ
3 mới từ 13.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server
SuperMicro MBD-X8DTH-6F
Hãng sản xuất: Supermicro / CPU Socket: - / Data bus speed: 3200MHz - QPI 6.4GT/S/ Số lượng CPU hỗ trợ: 0 / Chipset: Intel 5520 / RAM Support: - / RAM Slots: 12 / RAM max (GB): 192 / Onboard Video Chipset: Matrox G200eW / Memory Graphic (MB): 0 / Max Storage: 0 / LAN Speed: - /
0
13.600.000 VNĐ
3 mới từ 13.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Mainboard Server

Sản phẩm về "12 mb"