Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Dây hàn MIG/MAG GM-70S

Dây hàn MIG/MAG GM-70S

Lịch sử giá      
Loại phụ kiện: Dây hàn / Hãng sản xuất: GEMINI / Xuất xứ: Vietnam /
Xem thêm
Giá tăng dầnTình trạngXuất xứThuếBảo hành   Uy tín
Nơi bán: Toàn quốc
Gian hàng đảm bảo tích cực
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
Hà NộiHồ Chí MinhHà Nội 2Đà Nẵng : Thiết bị công nghiệp (mayhanvn)
Xem chi tiết
Gian hàng đảm bảo
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hà Như
Hồ Chí MinhHà Tĩnh : Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hà Như (ketnoitieudung)
89,1% đánh giá tốt (trong tổng số 129 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH Kho hàng Việt Nam
Hà Nội : Công Ty TNHH Kho hàng Việt Nam (khohangso1)
89,3% đánh giá tốt (trong tổng số 28 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư An Phát
Hà Nội : Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư An Phát (cokhiAnPhat)
100% đánh giá tốt (trong tổng số 3 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Chưa VAT
Hàng công ty
BH: Không có
Công Ty TNHH VIETMACH
Hồ Chí Minh : Công Ty TNHH VIETMACH (vietmach)
100% đánh giá tốt (trong tổng số 6 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
CôngTy TNHH MTV MINAVI
Hồ Chí Minh : CôngTy TNHH MTV MINAVI (minavi)
100% đánh giá tốt (trong tổng số 3 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 18 tháng
Điện Cơ Hoàng Nhật
Hồ Chí Minh : Điện Cơ Hoàng Nhật (diencohoangnhat)
0906.957.802 - Liên hệ ngay - Tư vấn liền
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH XNK Hiền Lộc
Hà Nội : Công Ty TNHH XNK Hiền Lộc (makitalamphat)
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG MAKITA TẠI VIỆT NAM
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Cty  Châu Á
Hà Nội : Cty Châu Á (hancatchaua)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn (0987.70.25.70)
Hà Nội : congnghevathietbihan
Xem chi tiết

Mô tả sản phẩm: Dây hàn MIG/MAG GM-70S

Tieâu chuaån Myõ : AWS A5.18 ER 70S-6
Tieâu chuaån Ñaêng kieåm: TCVN 6259–6: 2003 SW53
Töông ñöông: JIS YGW12
 1. Ñaëc ñieåm vaø öùng duïng:
  • GM-70S laø loaïi daây haøn coù haøm löôïng Carbon thaáp, haøm löôïng Mangan vaø Silic cao, taïp chaát Löu huyønh, Phoát-pho voâ cuøng nhoû taïo ra moái haøn coù ñoä beàn vaø ñoä deûo dai cao.
  • GM-70S ñöôïc cheá taïo coù ñoä chính xaùc cao, höôùng daây ñeàu, ñöôïc bao phuû moät lôùp ñoàng maï tinh khieát, keùo boùng ñieàu ñoù laøm cho quaù trình baûo quaûn vaø haøn raát oån ñònh.
  • GM-70S ñöôïc haøn theo coâng ngheä baùn töï ñoäng vôùi khí baûo veä CO2 hoaëc hoãn hôïp khí 80%Argon + 18%CO2 ( Haøn MAG ) taïo ra moái haøn oån ñònh ít baén toeù, ñöôøng haøn nhuyeãn saùng. Ít söû duïng 100% khí Argon cho GM-70S (Haøn MIG ) vì hieäu quaû kinh teá khoâng cao.
  • GM-70S thích hôïp söû duïng cho haøn caùc keát caáu theùp Caùcbon vaø hôïp kim trung bình nhö boàn aùp löïc, ñöôøng oáng, keát caáu theùp chòu taûi troïng, caùc keát caáu daân duïng, oâ toâ, taøu thuyeàn.
2. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa lôùp kim loaïi ñaép (%):
 
C
Mn
Si
S
P
0.07 ~ 0.12
1.40 ~ 1.85
0.80 ~ 1.15
0.025 max
0.025 max.
 
         3. Cô tính kim loaïi haøn:
 
Hoãn hôïp khí
Ñoä beàn chaûy
(N/mm2)
Ñoä beàn keùo
(N/mm2)
Ñoä daõn daøi
(%)
Ñoâ dai va ñaäp(J ) - 29OC
CO2
420 ( min )
510 ( min )
22 (min)
50 (min)
Ar + 18%CO2
420 ( min )
510 ( min )
24 (min)
60 (min)
 
        4. Kích thöôùc que haøn, doøng ñieän vaø löôïng khí söû duïng thích hôïp:
Ñöôøng kính (mm)
Æ0.8
Æ0.9
Æ1.0
Æ1.2
Æ1.4
Æ1.6
Doøng ñieän haøn (A)
80 ~120
90~130
100~140
110~200
140~280
180~320
Ñieän theá haøn (V)
20 ~ 21
20~22
22~24
23~25
24~26
25~28
Löôïng khí lít /phuùt
8 – 9
9 – 10
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 18
       5. Höôùng daãn söû duïng:
  •          Chuaån bò ñaày ñuû caùc yeáu toá an toaøn lao ñoäng tröôùc khi haøn. Nguoàn ñieän haøn oån ñònh
  •         Taåy saïch caùc chaát baån nhö daàu, gæ seùt baùm treân beà maët vaät haøn. Vaùt meùp taïo khe hôû haøn ñaày ñuû, tieán haønh caùc böôùc haøn theo ñuùng quy phaïm.
  •          Veä sinh beùp haøn, oáng daãn daây, ñieàu chænh caùc cô caáu daãn höôùng daây hôïp lyù cho daây haøn ñöôïc naïp daãn oån ñònh. Khoâng ñeå daây haøn bò roái, bò gaáp khuùc bieán daïng.
  •          Khi daây haøn aåm, hoaëc baùm buïi baån, haøn bò khoùi, baén toeù vaø khoâng oån ñònh, moái haøn bò roã moït. Baûo quaûn daây haøn nôi khoâ raùo, bao goùi kín traùnh buïi, aåm öôùt, traùnh tieáp xuùc vaøo beà maët daây haøn.
  •          Löïa choïn doøng haøn vaø luoân duy trì löôïng khí baûo veä theo höôùng daãn, che chaén gioù toái ña ñeå coù theå coù ñöôïc moái haøn ngaáu saâu, khoâng khuyeát taät, khaû naêng laøm vieäc cao.
Đánh giá sản phẩm: (1)      
1 / 1 phiếu      
cái này dùng để làm gì
Đăng bởi: Nguyen Thắm  |  28/09/2016 - 13:32

dùng làm gì. có tác dụng gì không

   
Rao vặt liên quan
Đăng bởi: maycatcnc     Cập nhật: 17/01/2013 - 15:28
Hỏi đáp liên quan
Đăng bởi: taixiu     Cập nhật: 04/12/2017 - 10:49
Giờ em mới có tiền để mua cái máy phát điện bác nào rành về loại này cho em lời khuyên với nhé. Máy chạy dầu thì tốt cho đỡ tốn xăng ạ. Tiền có thể dao động đến 16 triệu. Cho em...
Đăng bởi: araso     Cập nhật: 04/12/2017 - 10:47
Có ai có kinh nhiệm trong việc chọn máy phát điện chỉ cho mình với. Nên chọn máy hãng nào thì tốt và cần lưu ý những gì khi chọn mua máy phát điện? Cảm ơn nhiu
Đăng bởi: danganhs311@gmail.com     Cập nhật: 28/11/2017 - 11:26
Loa thanh là thiết bị quen thuộc của nhiều người dùng hiện nay. Tuy nhiên có người lại cho rằng loa thanh là sản phẩm “lỗi mốt”. Bạn nghĩ về thiết bị này như thế nào?...