Hoạt động sản xuất của công ty bạn đang gặp nhiều khó khăn. Là tổng giám đốc, bạn vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của giám đốc sản xuất cũ. Hiện tại bên sản xuất đang cần phải có một giám đốc mới lên thay. Bạn đang có 2 ứng cử...
(Xem thêm)

ocnhoi

Phân tích lại tình huống: Giữa 2 nhân viên: 1 người thâm niên 3 năm, 1 người vào làm 5 tháng. Chắc chắn khi TGD đưa ra quyết định chọn người mới, thì người nhân viên mới này phải có những điểm nổi trội, thích hợp với vị trí quả lý hơn người có thâm niên 3 năm. Lúc này, ở vị trí người TGD,...
(Xem thêm)
Sản phẩm nổi bật