Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Nghiệp vụ phát hành tiền của ngân hàng thương mại

khakha 15/09/2008 - 10:23

bà con cô bác có ai biết về nghiệp vụ phát hành tiền của ngân hàng thương mại thì share với em với. em đang cần tài liệu để làm bài thuyết trình trên lớp mà không bít tìm ở đâu hết.
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
4.025
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Giấc mơ

10/10/2008 - 16:22
Bạn thử tham khảo tài liệu này nhé

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NHNN 39/ 2002/QĐ-NHNH NGÀY 16 -01 -2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU HOÀ TIỀN MẶT TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 46/1999/QĐ-NHNN NGÀY 5/2/1999 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hòa tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 46/1999/QĐ-NHNN6 ngày 05/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:

"Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ được ký lệnh xuất, nhập, lệnh điều chuyển và tổ chức thực hiện điều chuyển tiền mặt thuộc Quỹ dự trữ phát hành tại các kho tiền trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 4, 7, 8 Điều 4 của Quy định này".

2. Điều 9 được sửa đổi như sau:

"Căn cứ nhu cầu thu, chi tiền mặt; diện tích và điều kiện an toàn của kho tiền từng Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, định kỳ 6 tháng 01 lần hoặc đột xuất, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ dự kiến mức tồn Quỹ nghiệp vụ phát hành tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước; dự kiến mức tồn Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành tại các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trình Thống đốc phê duyệt để làm cơ sở tổ chức điều hoà tiền mặt.

Để phù hợp với diễn biến thu chi tiền mặt hàng ngày, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có thể để mức tồn Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành cao hơn hoặc thấp hơn so với định mức được duyệt, nhưng mức vượt định mức tối đa không được quá 10%".

3. Bãi bỏ Điều 10.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quĩ, Vụ trưởng vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm