Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
ThoThongMinh Trả lời cuối cùng: 29/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Linh Hong

3 lượt cảm ơn

Dang Anhs

1 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

Hương Trịnh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Hỏi về đại lý và ủy thác mua bán hàng hóa

   Dương Anh Quân 29/12/2008 - 21:57

   Ủy thác mua bán hàng hóa có phải là một dạng hoạt động của đại lý thương mại theo Luật thương mại hay không? Đâu là sự khác nhau cơ bản của hai hoạt động thương mại này?
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   1321
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   ThoThongMinh

   29/12/2008 - 21:58
   Chào bạn, Theo Luật Thương Mại (sửa đổi 6/2005) tại Chương V: Quy định về các hoạt động trung gian thương mại ở Mục 3 và Mục 4 có quy định:

   Mục 3 ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA
   Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa
   Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.
   Điều 156. Bên nhận uỷ thác
   Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.
   Điều 157. Bên uỷ thác
   Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.
   Điều 158. Hàng hoá uỷ thác
   Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán.
   Điều 159. Hợp đồng uỷ thác
   Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
   Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ba
   Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác.
   Điều 161. Nhận uỷ thác của nhiều bên
   Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau.
   Điều 162. Quyền của bên uỷ thác
   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các quyền sau đây :
   1. Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   2. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 163 của Luật này.
   Điều 163. Nghĩa vụ của bên uỷ thác
   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây :
   1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   2. Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;
   3. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;
   4. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.
   Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác
   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây :
   1. Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   2. Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;
   3. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.
   Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác
   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây :
   1. Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;
   2. Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   3. Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;
   4. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
   6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận ;
   7. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

   Mục 4 ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI
   Điều 166. Đại lý thương mại
   Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.
   Điều 167. Bên giao đại lý, bên đại lý
   1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
   2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.
   Điều 168. Hợp đồng đại lý
   Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
   Điều 169. Các hình thức đại lý
   1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.
   2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.
   3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.
   Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.
   4. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.
   Điều 170. Quyền sở hữu trong đại lý thương mại
   Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.
   Điều 171. Thù lao đại lý
   1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá .
   2. Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.
   3. Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.
   4. Trường hợp các bên không có thoả thuận về mức thù lao đại lý thì mức thù lao được tính như sau:
   a) Mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó;
   b) Trường hợp không áp dụng được điểm a khoản này thì mức thù lao đại lý là mức thù lao trung bình được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ mà bên giao đại lý đã trả cho các đại lý khác;
   c) Trường hợp không áp dụng được điểm a và điểm b khoản này thì mức thù lao đại lý là mức thù lao thông thường được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.
   Điều 172. Quyền của bên giao đại lý
   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:
   1. Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
   2. Ấn định giá giao đại lý;
   3. Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
   4. Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
   5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.
   Điều 173. Nghĩa vụ của bên giao đại lý
   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:
   1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
   2. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
   3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
   4. Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
   5. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.
   Điều 174. Quyền của bên đại lý
   Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:
   1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;
   2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
   3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
   4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
   5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.
   Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý
   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:
   1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
   2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
   3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
   4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
   5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
   6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
   7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.
   Điều 176. Thanh toán trong đại lý
   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định.
   Điều 177. Thời hạn đại lý
   1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.
   2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.
   Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.
   3. Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

   Chúc bạn vui.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm