Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
chitachita haohao22 tinhphanqwe123@gmail.com Trả lời cuối cùng: 06/05/2016
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Trong những nguyên nhân thắng lợi của CMT8, nguyên nhân nào có ý nghĩa quyết định? Vì sao?

   le ngoc son 30/04/2009 - 15:54

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   23464
   Trả lời (3)
   Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Tính Xinh Trai

   06/05/2016 - 14:33
   Vậy nguyên nhân nào là quan trọng nhất?Vì sao?
   2 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Chita

   30/04/2009 - 16:24
   Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi
   a, Ý nghĩa lịch sử:
   - Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã đập tan hai xiềng xích nô lệ là thực dân pháp hơn 80 năm, phát xít nhật 4 năm, đồng thời đạp đổ cả ngai vàng phong kiến hang ngàn năm làm cho nước ta từ một nước thộc địa nữa phong kiến hang ngàn năm làm cho nước độc lập, tự do , làm cho nhân dân ta từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ giang sơn đất nước của mình (ý nghĩa về dân tộc).
   - Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã phá huỷ toàn bộ bộ máy nhà nước cũ, nhà nước thực dân phong kiến từ trung ương đến cơ sở, xây dựng một bộ máy nhà nước mới, nhà nước dân chủ nhân dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây nhân dân ta có chính quyền cách mạng trong tay, một công cụ sắc bén để bảo vệ và xây dựng chế độ mới (dân chủ).
   - Cách mạng Tháng Tám thành công còn có ý nghĩa quốc tế:
   + Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến đã thành công hoàn toàn và triệt để; sụ kiện này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh, đồng thời mở đầu tmọt thời kỳ cao troà giai phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
   + Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới, chủ nghĩa thực dân cũ dã bị đánh đổ ở một nơi yếu nhất của nó là Việt Nam. Sự kiện này đã mở đầu một thời kỳ suy yếu của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên toàn thế giới.
   + Lần đàu tiên trong thời đại chúng ta chủ nghĩa Mác – lênin đã thành công ở
   một nước thuộc địa nửa phong kiến. Điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa Mác –
   Lênin là một chân lý tung ra bốn biển đều đúng, vấn đề là ở chỗ Đảng lãnh đạo phải nhận thức được thực chất của chủ nghĩa Mác – Lênnin, vận dụng vào hoàn cảnh từng nơi từng lúc đưa tới thắng lợi cho cách mạng.
   - với sự trình bày nới trên, cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là
   một biến cổ lịch sử vĩ đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phất
   triển của lịch sử dân tộc, tạo nên bước nhẩy vọt cho sự phát triển toàn
   diện của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc
   lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, hay còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
   B, Nguyên nhân thắng lợi :
   - Cách mạng Tháng Tám thành công là do nhân dân các dân tộc ở nước ta
   đoàn kết, chiến đấu hy sinh trong gần một thế kỷ qua, biết bao những phong
   trào yêu nước đã bị gìm trong biển máu, biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập thống nhất của Tổ quốc. từ năm 1930 có Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta lại được nhân lên với chất mới, làm thành sức mạnh của cả một dân tộc để tự giải phóng mình. Đây là nguyên nhân nguồn gốc sâu xa tạo ra thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Nhân dân ta đã tự viết lên lịch sử của mìnhCách mạng Tháng Tám thành công có đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh
   đạo. đảng và Bác đã đề ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn
   và khoa học, có phương pháp cách mạng phù hợp Đảng đã lãnh đạo nhân
   dân ta chuẩn bị 15 năm trải qua hai cuộc diễn tập là cao trào cách mạng
   1930 – 1931 và đỉnh cao là xô viết Nghệ - tĩnh , cao trào dân chủ Đông
   Dương 1939 – 1945. Khi có điều kiện và thời cơ ngàn năm có một thì Đảng
   và Bác lại sang suốt và kịp thời hạ quyết tâm chính xác chớp lấy thời cơ phát
   động toàn dân nổi dậy bằng một nghệ thuật giành chính quyền toàn quốc.
   Đây là nguyên nhân trực tiếp quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng
   Tám. nếu như không có đảng ra đời vào năm 1930 thì không có thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945, bởi vì Đảng Cộng sản và lãn tụ Hồ Chí Minh là nhà thiết kế, đồng thời thi công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.
   - Cách mạng Tháng Tám thành công còn do có điều kiện khách quan thuận
   lợi, đó là: chiến thắng của các nước đồng minh mà trụ cột là Liên Xô đắng
   tan phát xít Nhật ở Châu Á, làm cho con thú dữ ở Á Đông đã bị đánh gục,
   bầy sói con của chúng hoang mang ngơ ngác, tạo ra điều kiện thuận lợi cho
   cách mạng nước ta. Đây là nguyên nhân khách quan quan trọng bảo đảm
   cho thắng lợi của cách mạng nước ta.
   - Ba nguyên nhân nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau
   làm thành sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc vùng dậy tự giải phóng
   mình. Song bất cứ thắng lợi của một cuộc cách mạng nào thì nghuyên nhân
   chủ quan (bên trong) cũng đóng vai trò quyết định, còn nguyên nhân khách
   quan (bên ngoài) thì dù quan trọng đến đâu cũng phải thông qua nguyên
   nhân trong mới có tác dụng. Vào tháng tám năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng
   quân đồng minh tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho tất cả các nước
   Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng ở thời điểm đó chỉ có cách mạng Việt
   Nam và tiếp đó là cách mạng Lào thành công hoàn toàn và triệt để.
   2, Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945
   - Cách mạng Tháng Tám thành công đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có
   giái trị, đó là:
   - Phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là phản đề và phản phong qua từng
   thời kỳ cách mạng.
   - Phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất để chĩa mũi nhọn vào kẻ thùg,
   giành độc lập cho nước nhà.
   - Phải xây dựng khối liên minh giữa hai gia cấp công nhân và nông dân làm
   nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc.
   - Phải biết chỉ ra kẻ thù chủ yếu trước mắt của từng thời kỳ cách mạng để
   chĩa mũi nhọn vào kẻ thù đó, giành thắng lợi cho cách mạng.
   - Phải biết sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng, nghĩa là phải tổ chức
   nhân dân và các đoàn thể cách mạng, phải xây dụng lực lượng chính trị và
   lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, phải khởi nghĩa để giành lấy chính
   quyền.
   - phải chuẩn bị lực lượng chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.
   Trong những bài học kinh nghiệm nới trên của cách mạng tháng Tám, thì bài
   học về bạo lực cách mạng và bài học về việc chuẩn bị lực lượng chớp thời
   cơ khởi nghĩa giành chính quyền là những bài học có giái trị phổ biến.
   *. Bài học về bạo lực cách mạng của Cách mạng Tháng Tám.
   - Đảng Cộng sản Đông Dương trung thành với nguyên lý cách mạng bạo lực
   của chủ nghĩa Mác – Lênin, vì vậy ngay trong cương lĩnh chính trị của năm
   1930 Đảng đã đề ra rằng cách mạng nước ta phải tiến hành bằng phương
   pháp cách mạng bạo lực. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm
   1939 và hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 – 1941 do bác hồ chủ trì thì
   dảng lại nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng bạo lực cáh mạng của quần
   chúng để khởi nghĩa dành chính quyền.
   - với nhận thức nói trên ngay từ khi vừa mới ra đời đảng đã xây dựng được
   đội quân công – nông. Trong cao trào 1930 – 1931, đến thời kỳ 1936 – 1939
   Đảng lại xây dựng được đội quân chính trị quần chúng rộng lớn đưa họ
   xuống đường đấu tranh . Đến cao trào giả phóng 1939 – 1945 thì Đảng và
   Bác lại lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng bạo lực cách mạng gồm lực
   lượng chính trị quần chúng mà tiêu biểu là lực lượng Việt Minh với các đoàn
   thể cứu quốc, lực lượng vũ trang cách mạng với lực lượng vũ trang tập trung
   và tự vệ cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng mà tiêu biểu là khu giải
   phóng Việt Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, khởi nghĩa từng phần
   giành chính quyền ở từng nơi, tập dượt nhân dân giành chính quyền. đến
   tổng khởi nghĩa Tháng Tám thì Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy với lực
   lượng chính trị của hàng triệu người có lực lượng vũ trang hỗ trợ giành chính
   quyền toàn quốc. Cuộc tổng khởi nghĩa mang tính toàn dân sâu sắc.
   - Với sự trình bầy nói trên, Cách mạng tháng Tám chứng minh rằng cách
   mạng ở một nước thuộc địa và nủa phong kiến muốn thành công thì phải sử
   dụng lực lượng cách mạng của quần chúng có tổ chức và được tập dượt để
   đánh đổ bạo lực phản cách mạng của kẻ thù, tự giải phóng mình. Bài học
   kinh nghiệm này có giá trị phổ biến ở cả Châu Á, châu Phi và Châu mỹ la –
   tinh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng bài học kinh nghiệm này của Cách
   Mạng Tháng Tám vào trân đánh 30 năm (1945 - 1975) làm nên Tổng tiến
   công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao của bạo lực cách mạng Việt Nam
   được mở đầu từ Cách mạng Tháng Tám.
   *. Bài học về chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa để giành chính quyền:
   - Đảng Cộng Sản Việt Nam ý thức rằng thắng lợi của một cuộc cách mạg
   không bao giờ tự nó đến, mà phải chuẩn bị để giành lấy thắng lợi. Vì thế
   trong cương lĩnh chính trị của Đảng, Đảng đã đề ra phải chuẩn bị lực lượng
   để khởi nghĩa giành chính quyền. Đến hội nghị trung ương 6 (11 - 1939) và
   nhất là Hội Nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 - 19941) thì Đảng lại đề ra
   phải chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để khỏi nghĩa giành chính quyền; khởi
   nghĩa muốn thành công thì phải nổ ra đúng thời cơ. Hội nghị Trung ương 8
   coi đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ cao trào giải phóng dân tộc.
   - Với nhận thức nới trên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị 15 năm qua
   hai cuộc diễn tập 1930 – 1931 và 1936 – 1939 để đi tới cao trào giải phóng
   1939 – 1945. Trong cao trào 1939 – 1945 Đảng đã xuất phát từ tình hình
   Page 1
   www.khoabang.com.vn
   LuyÖn thi trªn m¹ng
   ______________________________________________________
   G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
   Bài mười sáu : Ý Nghĩa Lịch Sử , Nguyên Nhân Thắng Lợi,
   Bài Học Kinh Nghiệm Của Cách mạng Tháng Tám 1945
   1, Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi
   a, Ý nghĩa lịch sử:
   - Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã
   đập tan hai xiềng xích nô lệ là thực dân pháp hơn 80 năm, phát xít nhật 4 năm,
   đồng thời đạp đổ cả ngai vàng phong kiến hang ngàn năm làm cho nước ta từ
   một nước thộc địa nữa phong kiến hang ngàn năm làm cho nước độc lập, tự do ,
   làm cho nhân dân ta từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ giang sơn đất nước
   của mình (ý nghĩa về dân tộc).
   - Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời
   đã phá huỷ toàn bộ bộ máy nhà nước cũ, nhà nước thực dân phong kiến từ
   trung ương đến cơ sở, xây dựng một bộ máy nhà nước mới, nhà nước dân chủ
   nhân dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây nhân dân ta có chính
   quyền cách mạng trong tay, một công cụ sắc bén để bảo vệ và xây dựng chế độ
   mới (dân chủ).
   - Cách mạng Tháng Tám thành công còn có ý nghĩa quốc tế:
   + Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới cuộc cách mạng giải phóng dân
   tộc ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến đã thành công hoàn toàn và triệt
   để; sụ kiện này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á,
   Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh, đồng thời mở đầu tmọt thời kỳ cao troà giai
   phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
   + Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới, chủ nghĩa thực dân cũ dã bị
   đánh đổ ở một nơi yếu nhất của nó là Việt Nam. Sự kiện này đã mở đầu một thời
   kỳ suy yếu của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên toàn thế giới.
   + Lần đàu tiên trong thời đại chúng ta chủ nghĩa Mác – lênin đã thành công ở
   một nước thuộc địa nửa phong kiến. Điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa Mác –
   Lênin là một chân lý tung ra bốn biển đều đúng, vấn đề là ở chỗ Đảng lãnh đạo
   phải nhận thức được thực chất của chủ nghĩa Mác – Lênnin, vận dụng vào hoàn
   cảnh từng nơi từng lúc đưa tới thắng lợi cho cách mạng.
   - với sự trình bày nới trên, cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là
   một biến cổ lịch sử vĩ đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phất
   triển của lịch sử dân tộc, tạo nên bước nhẩy vọt cho sự phát triển toàn
   diện của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc
   lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, hay còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
   B, Nguyên nhân thắng lợi :
   - Cách mạng Tháng Tám thành công là do nhân dân các dân tộc ở nước ta
   đoàn kết, chiến đấu hy sinh trong gần một thế kỷ qua, biết bao những phong
   trào yêu nước đã bị gìm trong biển máu, biết bao những người con ưu tú của
   dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập thống nhất của Tổ quốc. từ năm 1930 có
   Đảnh Cộng Sản lãnh đạo thì khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta lại
   được nhân lên với chất mới, làm thành sức mạnh của cả một dân tộc để tự
   giải phóng mình. Đây là nguyên nhân nguồn gốc sâu xa tạo ra thắng lợi của
   cách mạng Tháng Tám. Nhân dân ta đã tự viết lên lịch sử của mình.
   Page 2
   www.khoabang.com.vn
   LuyÖn thi trªn m¹ng
   ______________________________________________________
   G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
   - Cách mạng Tháng Tám thành công có đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh
   đạo. đảng và Bác đã đề ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn
   và khoa học, có phương pháp cách mạng phù hợp Đảng đã lãnh đạo nhân
   dân ta chuẩn bị 15 năm trải qua hai cuộc diễn tập là cao trào cách mạng
   1930 – 1931 và đỉnh cao là xô viết Nghệ - tĩnh , cao trào dân chủ Đông
   Dương 1939 – 1945. Khi có điều kiện và thời cơ ngàn năm có một thì Đảng
   và Bác lại sang suốt và kịp thời hạ quyết tâm chính xác chớp lấy thời cơ phát
   động toàn dân nổi dậy bằng một nghệ thuật giành chính quyền toàn quốc.
   Đây là nguyên nhân trực tiếp quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng
   Tám. nếu như không có đảng ra đời vào năm 1930 thì không có thắng lợi của
   cách mạng Tháng Tám 1945, bởi vì Đảng Cộng sản và lãn tụ Hồ Chí Minh là
   nhà thiết kế, đồng thời thi công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.
   - Cách mạng Tháng Tám thành công còn do có điều kiện khách quan thuận
   lợi, đó là: chiến thắng của các nước đồng minh mà trụ cột là Liên Xô đắng
   tan phát xít Nhật ở Châu Á, làm cho con thú dữ ở Á Đông đã bị đánh gục,
   bầy sói con của chúng hoang mang ngơ ngác, tạo ra điều kiện thuận lợi cho
   cách mạng nước ta. Đây là nguyên nhân khách quan quan trọng bảo đảm
   cho thắng lợi của cách mạng nước ta.
   - Ba nguyên nhân nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau
   làm thành sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc vùng dậy tự giải phóng
   mình. Song bất cứ thắng lợi của một cuộc cách mạng nào thì nghuyên nhân
   chủ quan (bên trong) cũng đóng vai trò quyết định, còn nguyên nhân khách
   quan (bên ngoài) thì dù quan trọng đến đâu cũng phải thông qua nguyên
   nhân trong mới có tác dụng. Vào tháng tám năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng
   quân đồng minh tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho tất cả các nước
   Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng ở thời điểm đó chỉ có cách mạng Việt
   Nam và tiếp đó là cách mạng Lào thành công hoàn toàn và triệt để.
   2, Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945
   - Cách mạng Tháng Tám thành công đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có
   giái trị, đó là:
   - Phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là phản đề và phản phong qua từng
   thời kỳ cách mạng.
   - Phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất để chĩa mũi nhọn vào kẻ thùg,
   giành độc lập cho nước nhà.
   - Phải xây dựng khối liên minh giữa hai gia cấp công nhân và nông dân làm
   nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc.
   - Phải biết chỉ ra kẻ thù chủ yếu trước mắt của từng thời kỳ cách mạng để
   chĩa mũi nhọn vào kẻ thù đó, giành thắng lợi cho cách mạng.
   - Phải biết sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng, nghĩa là phải tổ chức
   nhân dân và các đoàn thể cách mạng, phải xây dụng lực lượng chính trị và
   lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, phải khởi nghĩa để giành lấy chính
   quyền.
   - phải chuẩn bị lực lượng chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.
   Page 3
   www.khoabang.com.vn
   LuyÖn thi trªn m¹ng
   ______________________________________________________
   G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
   Trong những bài học kinh nghiệm nới trên của cách mạng tháng Tám, thì bài
   học về bạo lực cách mạng và bài học về việc chuẩn bị lực lượng chớp thời
   cơ khởi nghĩa giành chính quyền là những bài học có giái trị phổ biến.
   *. Bài học về bạo lực cách mạng của Cách mạng Tháng Tám.
   - Đảng Cộng sản Đông Dương trung thành với nguyên lý cách mạng bạo lực
   của chủ nghĩa Mác – Lênin, vì vậy ngay trong cương lĩnh chính trị của năm
   1930 Đảng đã đề ra rằng cách mạng nước ta phải tiến hành bằng phương
   pháp cách mạng bạo lực. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm
   1939 và hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 – 1941 do bác hồ chủ trì thì
   dảng lại nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng bạo lực cáh mạng của quần
   chúng để khởi nghĩa dành chính quyền.
   - với nhận thức nói trên ngay từ khi vừa mới ra đời đảng đã xây dựng được
   đội quân công – nông. Trong cao trào 1930 – 1931, đến thời kỳ 1936 – 1939
   Đảng lại xây dựng được đội quân chính trị quần chúng rộng lớn đưa họ
   xuống đường đấu tranh . Đến cao trào giả phóng 1939 – 1945 thì Đảng và
   Bác lại lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng bạo lực cách mạng gồm lực
   lượng chính trị quần chúng mà tiêu biểu là lực lượng Việt Minh với các đoàn
   thể cứu quốc, lực lượng vũ trang cách mạng với lực lượng vũ trang tập trung
   và tự vệ cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng mà tiêu biểu là khu giải
   phóng Việt Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, khởi nghĩa từng phần
   giành chính quyền ở từng nơi, tập dượt nhân dân giành chính quyền. đến
   tổng khởi nghĩa Tháng Tám thì Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy với lực
   lượng chính trị của hàng triệu người có lực lượng vũ trang hỗ trợ giành chính
   quyền toàn quốc. Cuộc tổng khởi nghĩa mang tính toàn dân sâu sắc.
   - Với sự trình bầy nói trên, Cách mạng tháng Tám chứng minh rằng cách
   mạng ở một nước thuộc địa và nủa phong kiến muốn thành công thì phải sử
   dụng lực lượng cách mạng của quần chúng có tổ chức và được tập dượt để
   đánh đổ bạo lực phản cách mạng của kẻ thù, tự giải phóng mình. Bài học
   kinh nghiệm này có giá trị phổ biến ở cả Châu Á, châu Phi và Châu mỹ la –
   tinh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng bài học kinh nghiệm này của Cách
   Mạng Tháng Tám vào trân đánh 30 năm (1945 - 1975) làm nên Tổng tiến
   công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao của bạo lực cách mạng Việt Nam
   được mở đầu từ Cách mạng Tháng Tám.
   *. Bài học về chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa để giành chính quyền:
   - Đảng Cộng Sản Việt Nam ý thức rằng thắng lợi của một cuộc cách mạg
   không bao giờ tự nó đến, mà phải chuẩn bị để giành lấy thắng lợi. Vì thế
   trong cương lĩnh chính trị của Đảng, Đảng đã đề ra phải chuẩn bị lực lượng
   để khởi nghĩa giành chính quyền. Đến hội nghị trung ương 6 (11 - 1939) và
   nhất là Hội Nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 - 19941) thì Đảng lại đề ra
   phải chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để khỏi nghĩa giành chính quyền; khởi
   nghĩa muốn thành công thì phải nổ ra đúng thời cơ. Hội nghị Trung ương 8
   coi đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ cao trào giải phóng dân tộc.
   - Với nhận thức nới trên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị 15 năm qua
   hai cuộc diễn tập 1930 – 1931 và 1936 – 1939 để đi tới cao trào giải phóng
   1939 – 1945. Trong cao trào 1939 – 1945 Đảng đã xuất phát từ tình hình
   Page 4
   www.khoabang.com.vn
   LuyÖn thi trªn m¹ng
   ______________________________________________________
   G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
   trong nước và thế giới mà để ra chủ trương mới đề cao nhiệm vụ giải phóng
   dân tộc lên hàng đầu, tập họp mọi lực lượng dân tộc để khởi nghĩa giành
   chính quyền. Với chủ trương nói trên Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị
   lực lượng vè mọi mạt từ 1940 đến 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp chiếm
   lấy Đông Dương làm thuộc địa thì Đảng lại lãnh đạo nhân dân ta đánh Nhật
   cứu nước, tiếp tục chuản bị những tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Đến tháng
   tám năm 1945 thì cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị công phu, chu đáo,
   sẵn sàng và toàn diện. Giữa lúc đó thì Nhật đầu hàng quân đồng minh mà trụ
   cột là Liên Xô, tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi. kẻ thù ở Đông Dương là
   phát xít nhật và bè lũ tay sai thì hoang mang giao động đến cực điểm. Cuộc
   khủng hoảng chính trị ở đông Dương phát triển đến mức trầm trọng nhất.
   những điều kiện chủ quan và khách quan nói trên đã đưa tới thời cơ ngàn
   năm có một cho cách mạng nước ta. Đảng ta và Bác Hồ đã sáng suốt kịp
   thời chớp lấy thời cơ phát động toàn dân nổi dậy giành chính quyền toàn
   quốc. Tổng khởi nghĩa tháng tám đã diễn ra và thành công nhanh chóng,
   thắng lợi hoàn toàn và triệt để ít đổ máu.
   - Với sự trình bày nói trên, cách mạng tháng tám chứng minh rằng cách
   mạng muốn thành công thì phải chuẩn bị chu đáo sẵn sàng và toàn diện, phải
   khởi ngiã muốn chiến thứng lợi thf phải nổ ra đúng thời cơ. Bài học kinh
   nghiệm này có giái trị phổ biiến ở cả Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh.
   Đảng và nhà nước ta đẫ vận dụng bài học kinh nghiệm này của các mạng
   Thàng Tám vào cuộc kháng chiến 9 năm (1945 - 1954) làm nên Điện Biên
   Phủ chấn động địa cầu, đưa tới ký hiệp định Giơnevơ năm 1945 về Đông
   Dương kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình, miền Bắc được hoàn toàn giải
   phóng. Và trong 20 năm chống mỹ cứu nước (1955 - 75) thì nhân dân ta lại
   làm nên Điện Biên Phủ trên không vào cuối năm 1972 đưa tới ký kết hiệp
   định Pari và tháng 1 – 1973 “đánh cho mỹ cút” tạo ra điều kiện và thời cơ
   thuận lợi để tiến lên “đánh cho nguỵ nhào” giải phóng miền Nam thống nhất
   đất nước.
   Đọc thêm
   1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   hao

   11/03/2013 - 14:01

   NGUYÊN NHÂN: :
   Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta kết thúc thắng lợi có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quyết định và trước hết là sự lãnh đạo của Đảng ta, đội tiên phong chiến đấu dày dạn và mưu lược của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, được thể hiện ở mấy điểm nổi bật sau :
   - Nguyên nhân thứ nhất là : Đảng ta luôn luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, kiên định lập trường cách mạng, kiên định quyết định đánh Mĩ và thắng Mĩ vì sự sống còn của dân tộc, vì lợi ích của cơ bản và lâu dài của nhân dân ta là độc lập, thống nhất, tiến lên CNXH.
   * Đảng đã đánh giá đúng đế quốc Mĩ với quan điểm cách mạng, khoa học.
   * Đảng có đường lối, phương pháp cách mạng, đường lối kháng chiến chống Mĩ, cứu nước độc lập, tự chủ.
   * Đảng ta có nhiều quyết định xuất sắc về chỉ đạo chiến lược trong quá trình lãnh đạo kháng chiến.
   - Nguyên nhân thứ hai là : Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì quyền sống của con người.
   - Nguyên nhân thứ ba : Cả nước có sự đoàn kết thống nhất rất cao: thống nhất ý chí; thống nhất hành động; đoàn kết trong Đảng; đoàn kết toàn dân, đoàn kết Bắc-Nam, đoàn kết quân dân trên dưới một lòng, triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ xâm lược.
   - Nguyên nhân thứ tư : Tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại.
   - Nguyên nhân thứ năm : Đoàn kết liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia, phát huy truyền thống láng giềng anh em gắn bó với nhau từ xa xưa về lịch sử, địa lí, kinh tế.
   - Ý NGHĨA THẮNG LỢI CHỐNG MĨ
   - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi đã đập tan hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ Trung ương đến cơ sở. Chính quyền cách mạng được thành lập, nhân dân làm chủ hoàn toàn miền Nam.
   - Đây là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất của quân dân Việt Nam trong 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Đây cũng là một trong những thắng lợi to lớn và oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được xem như một trận Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong các thế kỉ trước, hay trận Điện Biên Phủ trong thế kỉ XX.
   - Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy là thắng lợi quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước trong 21 năm, đồng thời kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
   - Thắng lợi này của ta đồng thời đã tạo ra điều kiện thuận lợi và thời cơ lớn cho cách mạng Campuchia và cách mạng Lào tiến lên giải phóng hoàn toàn đất nước trong năm 1975.
   - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi đã đập tan hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ Trung ương đến cơ sở. Chính quyền cách mạng được thành lập, nhân dân làm chủ hoàn toàn miền Nam.
   - Đây là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất của quân dân Việt Nam trong 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Đây cũng là một trong những thắng lợi to lớn và oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được xem như một trận Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong các thế kỉ trước, hay trận Điện Biên Phủ trong thế kỉ XX.
   - Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy là thắng lợi quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước trong 21 năm, đồng thời kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và phong kiến ở nước ta, rửa sạch cái nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỉ. Trên cơ sở đó, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xóa bỏ mọi chướng ngại trên con đường thực hiện thống nhất đất nước.
   - Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất vào các lực lượng cách mạng sau Chiến tranh thế giới thứ hai của tên đế quốc đầu sỏ, phá vỡ phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản quan trọng ở Đông Nam Á của đế quốc Mĩ, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy chúng vào tình thế khó khăn, thu hẹp và làm yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, đồng thời tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương, tăng cường các lực lượng cách mạng, dân chủ và hòa bình trên thế giới.
   Thắng lợi này của ta đồng thời đã tạo ra điều kiện thuận lợi và thời cơ lớn cho cách mạng Campuchia và cách mạng Lào tiến lên giải phóng hoàn toàn đất nước trong năm 1975.

   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm