Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
diendantraodoi huudung6680 Chel Dung Trả lời cuối cùng: 28/01/2011
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

Quách Hiếu

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Vì sao nói dấu tranh giai cấp là một trong những động lực của sự phát triển xã hội

   do kim 19/10/2008 - 12:40

   2 người đã cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   23494
   Trả lời (3)
   Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Lai Hoang Doanh

   28/01/2011 - 10:31

   Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội có giai cấp

   Đỉnh cao của cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến cách mạng xã hội, thay thế phương thức sản xuất cũ

   bằng một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Phương thức sản xuất mới ra đời mở ra địa bàn mới cho sự phát

   triển của sản xuất xã hội. Sản xuất phát triển sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ đời sống xã hội.

   Dựa vào tiến trình phát triển của lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chứng minh rằng, đỉnh cao của đấu tranh giai

   cấp là cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội như là đòn bẩy thay đổi các hình thái kinh tế - xã hội. Đấu tranh giai

   cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp

   nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. Thành tựu mà loài người đạt được

   trong tiến trình phát triển của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học và công nghệ, cải cách về dân chủ và tiến

   bộ xã hội... không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp tiến bộ chống các thế lực thù địch, phản động.

   Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là cuộc đấu tranh sau cùng trong lịch sử xã hội có giai

   cấp. Nó là cuộc đấu tranh khác về chất so với các cuộc đấu tranh trước đó trong lịch sử. Bởi vì mục tiêu của nó là

   thay đổi về căn bản sở hữu tư nhân bằng sở hữu xã hội. Trước khi giành được chính quyền, nội dung của đấu

   tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh chính trị.

   Sau khi giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản, mục tiêu và hình thức đấu tranh giai

   cấp cũng thay đổi. V.I.Lênin viết "Trong điều kiện chuyên chính vô sản, những hình thức đấu tranh giai cấp của

   giai cấp vô sản không thể giống như trước được"1. Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản phải biết cách sử

   dụng tổng hợp mọi nguồn lực, vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh. Mục tiêu của cuộc đấu tranh này là giữ

   vững thành quả cách mạng, xây dựng và củng cố chính quyền của nhân dân; tổ chức quản lý sản xuất, quản lý xã

   hội, bảo đảm tạo ra một năng suất lao động xã hội cao hơn, trên cơ sở đó thủ tiêu chế độ người bóc lột người, xây

   dựng một xã hội mới, công bằng, dân chủ và văn minh. Vì vậy, trong khi khẳng định rằng "đấu tranh giai cấp tất

   yếu dẫn đến chuyên chính vô sản", C. Mác cũng chỉ rõ: "bản thân nền chuyên chính này, chỉ là bước quá độ tiến

   tới thủ tiêu mọi giai cấp và tiến tới xã hội không có giai cấp"2.

   Ở Việt Nam, đấu tranh giai cấp trong giai đoạn quá độ hiện nay cũng là một tất yếu.

   Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

   nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển,

   thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng và hành

   động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của cácthế lực thù địch; bảo

   vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Đồng thời

   Đảng ta cũng khẳng định: Động lựcchủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh

   giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội,

   phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội.

   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Ho Thi My Dung

   15/08/2012 - 09:32

   Vì sao nói dấu tranh giai cấp là một trong những động lực của sự phát triển xã hội

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Chel Dung

   18/01/2016 - 08:15
   chứng minh đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm