Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
tuncon Trả lời cuối cùng: 10/06/2009
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Dùng Make-Table query trong Access?

   tun oi 10/06/2009 - 10:53

   Tôi dùng Make-Table Query để tạo các table làm dữ liệu cho các Form và Report. Tôi đã vào Tool > Options > Edit/Find và bỏ chọn Action Queries, nhưng khi mở Form hoặc Report vẫn xuất hiện thông báo: "The existing table 'Tên Table' will be deleted before you run the query. Do you want to continue anyway?".

   Có cách nào để Access không hiển thị thông báo trên?
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   2936
   Trả lời (1)
   Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

   Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   tun cua di

   10/06/2009 - 10:54
   Bạn có thể khắc phục câu thông báo như vậy bằng cách sử dụng lệnh VBA. Trong VBA, nếu bạn không trực tiếp viết câu lệnh SQL được thì làm như sau: khi thiết kế Make-Table query, bạn chọn mục SQL View trên trình đơn View để mở cửa sổ chứa nội dung câu lệnh SQL, đánh dấu chọn rồi chép vào VBA.
   Đoạn mã 1 minh họa việc tạo một table có tên tbNewTable từ table có sẵn tên tbDanhSach. Căn cứ vào ví dụ này, bạn có thể áp dụng vào nhu cầu thực tế của mình.
   Bạn lưu ý: để sử dụng đối tượng Database, trong cửa sổ soạn thảo VBA, bạn phải chọn mục Tools > References, rồi chọn mục Microsoft DAO 3.6 Object Library (hoặc phiên bản cao nhất của DAO Object Library) trong hộp thoại References.

   Đoạn mã 1

   Dim db As Database
   Private Sub cmdTaoTable_Click()
   Dim sSQL As String
   Set db = CurrentDb
   If lTableCoRoi("tbNewTable") Then
   If MsgBox("Table tbNewTable co roi! Xoa de tao moi?", vbDefaultButton2 + _
   vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
   DoCmd.DeleteObject acTable, "tbNewTable"
   Else
   Exit Sub
   End If
   End If
   sSQL = "SELECT tbDanhSach.hoten INTO tbNewTable " & _
   "FROM tbDanhSach;"
   db.Execute (sSQL)
   Set db = Nothing
   End Sub
   Function lTableCoRoi(sTenTable As String) As Boolean
   Dim i As Integer
   lTableCoRoi = False
   For i = 0 To db.TableDefs.Count - 1
   If UCase(db.TableDefs(i).Name) = UCase(sTenTable) Then
   lTableCoRoi = True
   Exit For
   End If
   Next
   End Function
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm