Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
wasabi Trả lời cuối cùng: 12/08/2008
Thành viên tích cực nhất

Pham Thi Hai Trang

4 lượt cảm ơn

Vũ Thị Lương

3 lượt cảm ơn

Dang Anhs

2 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

Nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

dao thu thuy 11/08/2008 - 21:54

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
3253
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Wasabi

12/08/2008 - 11:30
Ví dụ nhé!

Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2008

BỘ XÂY DỰNG

_________

Số: 187 /BXD-VP

V/v: Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2008.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2008.Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngĐể tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xây dựng về một số lĩnh vực: Thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2008, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng), theo những nội dung dưới đây:1. Về tình hình thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Tình hình thực hiện:

- Số lượng TKCS đã thẩm định:

- Số lượng TKCS đảm bảo đúng thời gian theo quy định :

- Số lượng TKCS đã thẩm định có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc tổng mặt bằng (hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Số lượng TKCS do chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề phù hợp thực hiện:

b) Những vướng mắc đối với quy định về thẩm định TKCS, kiến nghị sửa đổi, bổ sung:2. Về cấp giấy phép xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ….. cái, diện tích sàn: …… m2.

Trong đó:

- Theo loại công trình:

+ Cấp cho công trình: …………………...…. cái, diện tích sàn: …..…. m2.

+ Cấp cho nhà nhân dân: …………..…....….. cái, diện tích sàn: ….…. m2.

+ Giấy phép xây dựng tạm: : ……………….. cái, diện tích sàn: …...… m2.

+ Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn: ……. cái, diện tích sàn: …..… m2.

- Theo phân cấp :

+ Sở Xây dựng: : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.

+ Quận, huyện: : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.

+ Xã : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.b) Xử lý vi phạm:

- Xây dựng sai giấy phép xây dựng: ………….. trường hợp.

- Xây dựng không có giấy phép: …………...…. trường hợp.

Trong đó:

- Cưỡng chế phá dỡ: ………………… trường hợp.

- Phạt hành chính: ………………..…. trường hợp.c) Nhận xét đánh giá tình hình ban hành các văn bản về quản lý trật tự xây dựng và triển khai thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng, nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.3. Về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ……. cái.

Trong đó:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng: … cái.

+ Kiến trúc sư công trình: …….. cái.

+ Kiến trúc sư quy hoạch: …….. cái.

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng: … cái.

+ Dân dụng, công nghiệp: …….. cái.

+ Giao thông: ………………….. cái.

+ Thuỷ lợi: …………………….. cái.

+ ………………………………..cái

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: ….. cái.

+ Trong đó chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho trung cấp, cao đẳng: … cái.c) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, nêu cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.4. Về cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài:

a) Tổng số: ……. cái.

Trong đó:

- Giấy phép thầu thi công: …………. cái.

- Giấy phép thầu tư vấn: ……………. cái.b) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài theo quy định, nêu cụ thể những vướng mắc.

Đề nghị các Sở Xây dựng gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng) trước ngày 20 tháng 6 năm 2008 để kịp tổng hợp báo cáo.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ HĐXD (NTH - 67).

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

đã ký
Nguyễn Thanh Minh
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm nổi bật