Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
trangvi legendlawyer Trả lời cuối cùng: 01/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Pham Thi Hai Trang

4 lượt cảm ơn

Vũ Thị Lương

3 lượt cảm ơn

Dang Anhs

2 lượt cảm ơn

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn

Công ty TNHH,công ty hợp danh, công ty cổ phần,doanh nghiệp tư nhân phân biệt thế nào ?

Dung141 01/12/2008 - 10:50

Công ty TNHH,công ty hợp danh, công ty cổ phần,doanh nghiệp tư nhân ?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
84752
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyen Thi Huyen Trang

01/12/2008 - 10:58
Công ty Cổ phần:
- Bản chất: Là Công ty Đối vốn, các cổ đông cùng nhau góp vốn dưới hình thức cổ phần để cùng nhau kinh doanh
- Thành viên: Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa
- Giới hạn trách nhiệm: Các cổ đông chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty hay trong phạm vi cổ phần mà mình nắm giữ
- Thời gian thành lập: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Hồ sơ thành lập: Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập
- Huy động vốn: Có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán để huy động vốn
- Chuyển nhượng vốn: Không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông nếu được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.
- Cơ cấu tổ chức, quản lý: Đại Hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng Giám đốc). Khi có trên 11 cổ đông, Công ty phải có Ban Kiểm soát.

* Công ty TNHH có hai thành viên trở lên:
- Bản chất: Là Công ty đối nhân, giữa các thể nhân hay pháp nhân, thường là quen biết nhau hay có quan hệ kinh doanh với nhau
- Thành viên: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không quá 50
- Giới hạn trách nhiệm: Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã góp vào doanh nghiệp
- Thời gian thành lập: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Hồ sơ thành lập: Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Danh sách thành viên
- Huy động vốn: Không được quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Chỉ có thể tăng số vốn góp của các thành viên sáng lập hoặc bổ sung thành viên mới.
- Chuyển nhượng vốn: Phải chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết.
- Cơ cấu tổ chức, quản lý: Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc (Tổng Giám đốc). Khi có trên 11 thành viên, Công ty phải có Ban kiểm soát.

* Công ty Hợp danh:
- Bản chất: Là công ty đối nhân, giữa các thể nhân hay pháp nhân, thường là quen biết mật thiết với nhau.
- Thành viên: Có hai loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp.
- Giới hạn trách nhiệm: thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi đã góp vào công ty.
- Thời gian thành lập: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Hồ sơ thành lập: Đơn đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Danh sách thành viên hợp danh.
- Huy động vốn: Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, Chỉ có thể tăng số vốn góp của các thành viên sáng lập hoặc bổ sung thành viên mới.
- Chuyển nhượng vốn:
- Cơ cấu tổ chức, quản lý: Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh do các thành viên hợp danh thoả thuận trong Điều lệ Công ty.

* Doanh nghiệp tư nhân:
- Bản chất: Là doanh nghiệp một chủ.
- Thành viên: Một thành viên, là cá nhân.
- Giới hạn trách nhiệm: Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Thời gian thành lập: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Hồ sơ thành lập: Đơn đăng ký kinh doanh.
- Huy động vốn: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân tự khai. chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm vốn đầu tư của mình trong quá trình hoạt động.
- Chuyển nhượng vốn: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán, và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.
- Cơ cấu tổ chức, quản lý: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định, có thể thuê người khác quản lý doanh nghiệp, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Luật Sư Đường Quân

03/12/2009 - 22:57
Tôi xin góp vui một chút về câu hỏi này như sau:
Công ty TNHH theo luật Doanh nghiệp 2005 được chia ra làm các loại sau
1. Cty TNHH hai thành viên trở lên
2. Cty TNHH một thành viên, loại này phân biệt: Do cá nhân làm chủ sở hữu và tổ chức làm chủ sở hữu.
Trong công ty TNHH hai thành viên các thành viên chịu trách nhiệm về nghĩa vụ và hưởng quyền lợi trong phần vốn mình cam kết góp vào công ty, về phần này giống với cổ đông trong công ty cổ phần.
Đối với công ty TNHH một thành viên tì chủ cở hữu chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nghĩa vụ của công ty.
- Trong các cách thức huy động vốn, Công ty không có quyền phát hành các loại cổ phần nhưng có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty cổ phần là loại hình doanh doanh nghiệp
- Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau, là loại hình công ty đói vốn.
- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật doanh nghiệp.
- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Trong các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động thì hao loại hình là CTCP và CTy TNHH là hai loại hình phổ biến nhất, các loại hình doanh nghiệp khác đều là loại hình đơn giản, tôi xin phép không bàn luận thêm.

Luật Sư Đường và phòng tư vấn đầu tư & doanh nghiệp 24h cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, quý vị có nhu cầu hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0936972008 - 0973752709 hoặc địa chỉ mail: quan.duong@legendlawyer.com
website: http://legendlawyer.com
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm nổi bật