Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Để cổ phần hóa 1 công ty nhà nước cần làm những bước nào ?

ngoccute 01/12/2008 - 14:21

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
5312
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyen Thi Huyen Trang

01/12/2008 - 14:23
Theo quy định tại Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần thì việc cổ phần hoá doanh nghiệp có thể tiến hành theo các hình thức sau:

- Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp;
- Bán một phần giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp;
- Tách một bộ phận của doanh nghiệp đủ điều kiện để cổ phần hóa;
- Bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần.

Tùy thuộc vào mỗi hình thức doanh nghiệp cổ phần hoá mà có những bước tiến hành cụ thể khác nhau. Nhìn chung, việc chuyển đổi từ hình thức doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần được tiến hành theo các bước như sau:

1. Xác định giá trị của doanh nghiệp:
Giá trị thực tế của doanh nghiệp là giá toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa mà người mua, người bán cổ phần đều chấp nhận được.
Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là giá trị thực tế của doanh nghiệp sau khi đã trừ các khoản nợ phải trả.

Các yếu tố xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp:

- Số liệu trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa;
- Giá trị thực tế của tài sản tại doanh nghiệp xác định trên cơ sở hiện trạng về phẩm chất, tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng của người mua tài sản và giá thị trường tại thời điểm cổ phần hóa.

Ngoài ra, lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp về vị trí địa lý, uy tín mặt hàng cũng được tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp. Lợi thế này thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận thực hiện tính trên vốn kinh doanh bình quân 3 năm trước khi cổ phần hóa. Giá trị lợi thế nói trên chỉ tính tối đa 30% vào giá trị thực tế của doanh nghiệp.

2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:
Sau khi tính trị giá thực tế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành lập phương án cổ phần hoá và đệ trình phương án đó lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thẩm quyền phê duyệt được quy định như sau:

- Đối với những doanh nghiệp có giá trị thuộc phần vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng: Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty "91" xây dựng phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
- Đối với những doanh nghiệp có giá trị thuộc phần vốn Nhà nước từ 10 tỷ đồng trở xuống, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án, quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa.

3. Đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:
Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa sẽ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

- Quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần của cấp có thẩm quyền ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản bầu Hội đồng quản trị và cử Giám đốc điều hành;
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa (nếu có).

Sau khi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp, doanh nghiệp cổ phần vẫn phải tiến hành các thủ tục sau giấy phép theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp.
theo VCCI
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm