Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
chikita kimlongkhanh Trả lời cuối cùng: 23/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Bitty Ngọc

2 lượt cảm ơn

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn

Hoàng thị Thìn

1 lượt cảm ơn

Hãy cho tôi hướng dẫn bài tiểu luận môn lịch sử Đảng.

Phan Văn Thiện 22/12/2008 - 22:29

Đề bài:" Nội dung, ý nghĩa bài học: Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khối liên minh công - nông -tri thức vững mạnh, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mang Việt Nam".
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
6591
Trả lời (2)
Bình luận bằng Facebook (2) | Bình luận bằng ID Vatgia (2)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

chikita

23/12/2008 - 09:58
Bạn thử tham khảo bài viết này xem thế nào nhé

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ TW Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngay khi mới ra đời, tổ chức Mặt trận đã xác định được những vấn đề cơ bản về chủ trương, biện pháp để tổ chức, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết toàn dân, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Năm 1936, Mặt trận Dân tộc thống nhất nhân dân phản đế được thành lập nhằm tập hợp nhân dân chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh. Tháng 3/1937, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Đông Dương, bắt đầu tổ chức các phong trào đình công, bãi thị, biểu tình rầm rộ trong nhân dân đòi thực hiện dân chủ ở Dông Dương, vận động Đông Dương Đại hội, đã thực hiện cuộc tổng diễn tập quần chúng lần thứ hai để chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945.

Năm 1939, khi chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu và để chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn đế quốc, Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương đã được thành lập. Đến năm 1941, trước thắng lợi của phe đồng minh, để kịp thời chuẩn bị cho quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền, Việt Nam độc lập đồng minh Hội (goi tắt là Mặt trận Việt Minh) đã được thành lập. Sau khi ra đời, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các hình thức đấu tranh trực diện chống thực dân Pháp và phát xít Nhật và xây dựng lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng. Khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh đã triệu tập quốc dân Đại hội tại Tân Trào, phát lệnh tổng khởi nghĩa trên toàn quốc và làm nên kỳ tích của dân tộc – Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân được thành lập. Cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới.

Sau Cách mạng Tháng Tám, để bảo vệ chính quyền non trẻ trước âm mưu xâm lược thực dân Pháp, năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) được thành lập nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân, kể cả các nhân sĩ, địa chủ yêu nước, các chức sắc tôn giáo, quan lại cũ, thương gia… vì lẽ này, lẽ khác còn đứng ngoài Mặt trận Việt Minh, tạo điều kiện cho họ tham gia công cuộc kháng chiến, kiến quốc do Đảng lãnh đạo.

Từ 1955 đến 1977, thể hiện chủ trương sáng tạo, linh hoạt của Đảng, trên đất nước ta lần lượt ra đời và cùng tồn tại 3 hình thức mặt trận: Ngày 5/9/1955, mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời ở miền Bắc với mục tiêu đoàn kết toàn dân xây dựng CNXH ở miền Bắc, hỗ trợ toàn diện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam; Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày 20/12/1960 trong cao trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngô Đình Diệm; ngày 20/4/1968, hòa với khí thế tiến công và nổi dậy của nhân dân miền Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam cũmg đã được thành lập để thu hút các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, kể cả những người từng công tác với ngụy quyền Sài Gòn nhằm mở rộng mặt trận nhân dân tham gia chống Mỹ cứu nước.

Năm 1969, Mặt trận Giải phóng và Liên Minh đã hiệp thương để cử ra Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, chính quyền cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ ngày 31/1 đến ngày 4/2/1977, tại hội trường Thống Nhất TPHCM, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã được triệu tập và đại hội đã thống nhất 3 tổ chức mặt trận với tên gọi mới là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong suốt 77 năm qua, mặt dù có nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song MTTQ Việt Nam đều nhằm mục đích mở rộng hàng ngũ cách mạng, tạo ra sự phối hợp, thống nhất hoạt động giữa các lực lượng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra. Trong những giai đoạn chưa có chính quyền nhân dân, mặt trận này làm thay một phần trách nhiệm của chính quyền nhân dân và đã trở thành một thực thể chính trị, đại diện quyền lợi hợp pháp của nhân dân và được các nước trên thế giới công nhận. Đến khi giành được chính quyền, mặt trận trở thành cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Qua 77 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng thành khối liên minh rộng lớn và vững chắc, là sự kết hợp đa dạng trong một khối thống nhất do Đảng CSVN lãnh đạo, lấy khối liên minh công – nông – trí làm nền tảng tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đảng CSVN luôn xem đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược lâu dài, nhất quán, là động lực và là nguồn sức mạnh để nhân dân ta tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận là vấn đề mang tính nguyên tắc, đảm bảo cho mặt trận không ngừng củng cố và mở rộng.

Phát huy sức mạng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước, cùng với cả nước, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, sau 10 năm quận 9 được thành lập, hệ thống mặt trận từ quận đến cơ sở không ngừng được kiện toàn, củng cố, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng tiến bộ trong vai trò trung tâm, đầu mối phối hợp để vừa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vừa tăng cường mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng, mở rộng mặt trận, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phối hợp, giám sát các hoạt động đại biểu dân cử, các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, tham gia giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và động viên mọi nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển của quận nhà. Đặc biệt, cuộc vận dộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng vì đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Với tinh thần tự giác, tự nguyện, lấy sức dân để chăm lo cho dân, cuộc vận động đã góp phần thúc đẩy thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho diện chính sách và các đối tựơng có khó khăn. Trong đó, tính từ năm 1997 đến nay, quận đã huy động được 7.186.062.000đ từ các nguồn lực xã hội để xây dựng 102 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 35 căn với số tiền 1.934.667.000đ, xây dựng 650 căn nhà tình thương cho dân nghèo và chống dột cho 179 căn nhà với số tiền 5.251.395.000đ. Đặc biệt, cuộc vận động “Vì người nghèo” do Mặt trận phát động đã được các đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ. Từ năm 2000 đến nay đã vận động được gần 12 tỉ đồng để trợ cấp khó khăn, chăm lo, trợ vốn cho dân nghèo, cung cấp nước sạch, gắn điện kế, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại cho nhân dân; tặng học bổng, phương tiện đi học cho học sinh nghèo, hiếu học…

Với vai trò là trung tâm phối hợp, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là đầu mối trong các cuộc vận động, chăm lo cho các đối tượng xã hội, đồng thời là một tổ chức chính trị có vai trò vô cùng thiết yếu và quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, tổ chức mặt trận đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, làm tốt vai trò và chức năng của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền , xây dựng kinh tế, xã hội quốc gia ngày càng phát triển vững mạnh.
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Kim

24/12/2008 - 05:09
ĐẠI ĐOÀN KẾT
Quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc là :
- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng.
Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX bị thất bại có một nguyên nhân sâu sa là cả nước đã không đoàn kết được thành một khối khối thống nhất. Người thấy rằng, muốn đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng phải thực hiện đại đoàn kết, quy tựu mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng.
- Đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
Đối với HCM, yêu nước phải thể hiện thành thương dân, không thương dân thì không thể có tinh thần yêu nước. Dân ở đây là số đông, phải làm cho số đông đó ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, sống tự do, hạnh phúc.
Trong tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc, chúng ta không chỉ thấy rõ việc Người nhấn mạnh vai trò to lớn của dân mà còn coi đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu của cách mạng. Do đó, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
- Đại đoàn kết toàn dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
Với tinh thần đoàn kết rộng rãi, Người đã dùng khái niệm đại đoàn kết dân tộc để định hướng cho việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong suốt tiến trình cách mạng, bao gồm mọi giai cấp, dân tộc, tôn giáo.
- Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất; có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Theo HCM, đại đoàn kết là để tạo nên lực lượng cách mạng, để làm cách mạng xoá bỏ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Do đó, đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ dừng lại ở quan niệm, ở tư tưởng, ở những lời kêu gọi, mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Nó phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức và tổ chức đó chính là Mặt trận dân tộc thống nhất.
LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC
Tư tưởng đại đoàn kết của HCM có lập trường giai cấp rõ ràng, đó là đại đoàn kết toàn dân với nòng cốt là khối liên minh công-nông-trí thức do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc rộng lớn như vậy, thì phải xác định rõ đâu là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và lực lượng nào tạo nên cái nền tảng đó. Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Người coi công nông cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất. Về sau, Người nêu thêm : Lấy liên minh công - nông - lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Nền tảng cần được củng cố vững chắc thì khối đoàn kết dân tộc càng được mở rộng, không e ngại bất cứ thế lực nào có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT
Để Mặt trận dân tộc thống nhất trở thành một tổ chức cách mạng to lớn, theo HCM, nó cần được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản sau :
- Thứ nhất : Đoàn kết phải xuất phát từ mục tiêu vì nước, vì dân, trên cơ sở yêu nước, thương dân, chống áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu.
HCM cho rằng, Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì. Sự đoàn kết phải lấy lợi ích tối cao của dân tộc, lợi ích căn bản của nhân dân lao động làm mục tiêu phấn đấu.
- Thứ hai : Đại đoàn kết dân tộc phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công- nông - lao động trí óc.
Phải trên cơ sở của khối liên minh cơ bản đó mà mở rộng Mặt trận, làm cho Mặt trận thật sự quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân, kết thành một khối vững chắc.
- Thứ ba : Hoạt động của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ.
Khi có những lợi ích riêng biệt không phù hợp, Mặt trận sẽ giải quyết bằng việc nêu cao lợi ích chung của dân tộc, bằng sự vận động hiệp thương dân chủ , tạo ra nhận thức ngày càng đúng đắn hơn cho mỗi nguời, mỗi bộ phận về mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, cùng nhau bàn bạc để đi đến nhất trí, loại trừ mọi sự áp đặt hoặc dân chủ hình thức.
- Thứ tư : Khối đoàn kết trong Mặt trận là lâu dài, chặt chẽ. Đoàn kết thật sự, chân thành; thân ái cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm