kinkin

ôi bạn ơi ! sau khi hết kinh từ ngày thứ 13 đến ngày thứ 20 là những ngày dễ dính nhất đó bạn ạ. thân!