Công ty tôi 100% vốn nước ngoài, vừa qua có mở tờ khai hàng SX XK, 2 tháng sau, khi Công ty mẹ chuẩn bị tiến hành trả tiền hàng theo phương thức O/A 6 tháng thì công ty chúng tôi phát hiện giá trên tờ khai quá cao so với giá trị...
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

Theo điều 7 nghị định 154/2005/NĐ-CP, qui định chi tiết một số điều của luật hải quan Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải nộp các giấy tờ sau: 1. Đối với hàng hoá xuất khẩu: a) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản chính); bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều...
(Xem thêm)
Hàng của công ty chúng tôi được miễn thuế xuất khẩu 100%, Có thể được chấp nhận cho lô hàng sau khi có phụ lục thay đổi giá. Có nghĩa là chúng tôi có thể lập phụ lục thay đổi giá cho hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó Chứ không...
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

Giá hàng hóa trên hợp đồng xuất khẩu là cơ sở để tính thuế xuất khẩu đối với nước xuất khẩu, đồng thời là cơ sở để tính thuế nhập khẩu nơi hàng đến, ngoài ra nó còn là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.Khi thay đổi giá không làm thay đổi số thuế cho lô hàng đã xuất, nhập và thuế thu nhập...
(Xem thêm)