Doraemon

Ra mấy hàng photo xung quanh các trường Đại học hỏi mua tài liệu Triết thì có cả đống [:D] Ngày xưa minh đi thi Triết toàn được 5 [8-}]
Nếu đi học đến cấp 3 thôi, thì bạn sẽ được học về duy vật biện chứng. Phủ định duy tâm. Thế còn bạn, Duy tâm hay duy vật?

vi binh

đúng là ngày xưa đi học em được học về duy vật. Nhưng mà em vẫn sợ ma, vẫn tin vào thế giới sau khi chết, nên em cũng thấy em duy tâm thật ạ. Mới lại, ở nhà em có quyển "Nhâm cầm độn toán" của Nguyễn Bỉnh Khiêm, có nói về thuyết duy tâm, phản đối lại duy vật (mà lời lẽ sâu sắc, chặt chẽ...
(Xem thêm)