T«i thÊy thêi luong sö dông trung b×nh cña lo¹i Pin nµy thÊp (2h) vµ dung l­îng còng nhá (4400mAh). RÊt mong nhËn ®­îc c©u tr¶ l¬i cña thegioipin.

Âu Tiến Trường

bạn cần tư vấn gì thì call cho minh nhé, minh bán buôn bán lẻ pin nên thong số mình nắm chắc nè 0979 585 569
Có r ấ t nhi ề u nguyên nhân khi ế n các bé b ị c ậ n th ị ngày m ộ t nhi ề u. M ộ t trong nh ữ ng nguyên nhân khi ế n t ỷ l ệ h ọ c sinh b ị c ậ n th ị ngày càng cao là do t ư th ế ng... (Xem thêm)

pq

Cảm ơn thông tin có ích của bạn.
Công ty chúng tôi có th ị tr ườ ng, 1 đ ố i tác khác có hàng. H ọ mu ố n cùng chúng tôi thành l ậ p 1 công ty liên doanh đ ể khai thác th ị tr ườ ng đó, theo đó chúng tôi s ẽ góp th ị tr ườ ng bán hàng, đ ượ c đánh giá là... (Xem thêm)

styles

Bạn tham khảo qui định hình thức Liên doanh và Liên danh được quy định cụ thể trong văn bản pháp quy 1. Luật số 59/2005/QH11 về đầu tư do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005. 2. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...
(Xem thêm)
Tôi có tải về từ trên mạng một số tài liệu, nhưng không hiểu sao vào world, lại đọcc font chữ không được. cụ thể ra chữ như thế này đây: " - XHH lµ mét m«n khoa häc thuéc c¸c khoa häc XH, nghiªn cøu c¸c t­¬ng t¸c XH, ®Æc... (Xem thêm)

Yurng Lino

Có hai cách co bản để bạn khác phục lỗi này! Lỗi này do do máy bạn không có phong chữ tương ứng mà bạn đã down tin về! 1. Ban vào trong Word tô đen khoảng chữ bị lỗi và chọn lại fon chữ! Đây là font chữ Việt nên bạn chọn VNI-times để dễ đọc! 2. Cài thêm font chữ! Sau khi bạn Dơn về thì...
(Xem thêm)