Hộp Mica Các Loại , Hộp Mica 2Mm, Hộp Mica 3Mm, Hộp Mica 5Mm, Hộp Mica 10Mm, Hộp Mica 8Mm, Hộp Mica 20Mm, Hộp Mica 2Cm

Liên hệ

Toàn Quốc

Hộp mica các loại , hộp mica 2mm, hộp mica 3mm, hộp mica 5mm, hộp mica 10mm, hộp mica 8mm, hộp mica 20mm, hộp mica 2cm 

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768690-fps.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768691-iey.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768692-swy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768694-stq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768695-kfj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768696-fub.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768697-gdd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768698-qps.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768700-upw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768701-wtr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768702-ycz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768703-hvm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768704-pwb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768705-mmr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768707-lrr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768708-unm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768709-hkf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768711-oxm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768712-szw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768713-ghu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768714-kwh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768715-fmr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768716-klk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768718-fgv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768719-zxb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768720-umb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768721-ojk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768722-ooo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768723-ivx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768725-wcd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768726-nln.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768727-beq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768728-aez.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768729-pyd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768730-lue.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768731-azy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768733-nil.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768734-tfr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768735-xaz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768736-pxe.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768737-oku.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768738-gkt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768739-pkk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768741-cyx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768742-blu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768743-clq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768744-ggm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768745-ely.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768746-shn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768747-eyx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768748-rfp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768749-xjs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768751-xpe.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768752-gwd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768753-joy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768754-ukg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768755-ieq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768756-vlk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768757-xpi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768758-xjy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768759-tsa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768760-jcf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768762-pxn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768763-wae.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768764-hyp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768765-hkj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768766-bfo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768767-phd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768769-gma.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768770-tib.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768771-xfw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768772-duo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768773-wqa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768774-lae.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768776-boo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768777-jos.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768778-nox.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768779-axu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768780-iqr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768781-dwe.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768782-cjp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768784-iui.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768785-hle.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768786-ymp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768787-cwk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768788-chy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768789-zzl.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768791-wam.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768792-zsm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768793-clx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768794-sis.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768795-grn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768796-cle.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768798-vwk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768799-plg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768800-pyo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768802-zyk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768803-kwa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768804-ode.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768805-nqg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768807-atz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768808-gaf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768809-wrg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768810-dzq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768811-szd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768812-lfd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768814-zvs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768815-ici.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768821-mwh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768823-gjc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768824-spn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768825-bww.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768826-kci.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768828-knf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768830-yxw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768831-yqn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768833-gix.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768834-vam.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768835-fta.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768837-oix.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768837-cod.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768839-pum.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768840-yvc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768841-enb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768843-dgs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768845-kud.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768846-qbi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768847-ajf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768849-qot.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768850-wps.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768852-ntv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768853-pee.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768854-hla.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768855-yzi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768857-dwg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768858-lvq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768859-lke.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768860-ygk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768861-dlw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768862-cte.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768863-xcj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768865-pqx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768866-jtt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768868-lsv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768869-omm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768870-fao.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768872-ccd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768873-lqf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768874-kwk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768875-znk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768876-fqk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768877-dwd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768878-eaz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768879-jnu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768881-kzg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768882-qxp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768883-qoa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768884-xae.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768885-wbe.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768886-xnr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768887-ige.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768888-cfz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768889-aqb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768890-lun.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768891-kkx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768892-ioa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768893-qdp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768894-mbd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768896-cpx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768897-vtt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768898-kbb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768899-onx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768900-sdn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768901-flq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768903-foo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768904-wsw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768905-prn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768906-naj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768908-zbu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768909-jip.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768911-fla.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768912-lwg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768913-itu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768914-vhn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768915-tro.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768916-sef.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768917-eqo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768917-dtq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768917-mmk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768919-qns.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768920-rqx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768921-tsq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768923-xjp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768924-lph.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768925-xhf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768926-wip.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768928-bgl.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768929-usx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768930-dzo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768931-cqy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768932-ijk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768933-upx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768935-jay.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768936-njw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768937-kpc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768938-ukk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768939-qfl.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768940-ryc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768941-exf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768942-wlo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768943-xnv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768945-vgj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768947-ksf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768948-pct.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768949-def.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768950-hoa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768951-xbr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768952-gwo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768953-dnh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768955-ozj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768956-fxn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768956-nok.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768957-kuq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768958-jqm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768960-nbn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768961-atn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768962-cmb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768963-xpm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768965-gsc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768966-baf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768967-fwz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768968-ehi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768969-hrt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768970-ncq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768971-lkd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768973-tdo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768974-sti.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768975-bfz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768976-bfu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768977-jxu.jpg

Biển hộp đèn mica led loaị hộp đèn có độ dày 2 hoặc 3 cm loaị hộp đèn siêu mỏng này có một tấm paner led nhằm tăng cường và độ đều, tản của ánh sáng sau đó là đến lớp in backlit hình ảnh và cuối cùng là một lớp mica 2mm bảo vệ xung quang được bao quanh bằng Mica hoặc nhôm tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng

 

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768979-szs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768981-tiv.jpg

Sản phẩm được bo viền nhôm bên ngoài và bề mặt mica cũng được in decal cán bóng nên khách hàng cũng có thể thay đổi được nội dung mà chi phí cực thấp. Không chỉ thế bên trong hộp đèn còn có hệ thống đèn chiếu sáng khiến sản phẩm vừa tiết kiệm không gian và điện song vẫn sáng nổi bật nhất trong đêm.

 

 

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768982-fcm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768983-bno.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768984-eqo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768985-hwa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768986-igr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768987-pvi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768988-yzn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768989-emm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768990-lgj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768991-hdh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768993-dyu.jpg

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768994-uvd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768995-die.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768996-ycm.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768997-kpt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768998-hyb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638768999-eqo.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769002-kgq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769003-anl.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769007-ofq.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769011-mrj.jpg

Hộp A4 để bàn là hộp để tài liệu hoặc hộp để thông tin sản phẩm dùng đặt trên bàn làm bằng mica trong 2mm, hộp A4 để bàn, hộp mica treo tường

 

Kệ mica để bàn, kệ mica treo tường, hộp mica 1 ngăn, hộp mica treo tường 1 ngăn

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769012-zkk.jpg

Hộp A4 để bàn là hộp để tài liệu hoặc hộp để thông tin sản phẩm dùng đặt trên bàn làm bằng mica trong 2mm, hộp A4 để bàn, hộp mica treo tường

 

Kệ mica để bàn, kệ mica treo tường, hộp mica 1 ngăn, hộp mica treo tường 1 ngăn

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769013-xam.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769015-fia.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769016-xlv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769017-exv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769018-vvx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769019-mhj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769020-sko.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769021-pbr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769022-fii.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769023-iaa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769025-nfs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769025-ary.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769026-zgn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769027-meh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769028-fqk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769029-mux.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769031-mrr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769032-pye.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769033-nio.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769034-joi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769035-evj.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769036-lde.png

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769037-bym.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769038-hwp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769039-hux.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769040-chg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769041-dej.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769042-tqu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769043-trx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769044-ris.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769045-zsj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769046-ykl.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769047-lzk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769048-owo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769049-dqz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769050-owy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769051-uag.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769055-ctt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769056-ein.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769057-owq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769058-vop.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769059-xtq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769061-hft.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769062-aya.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769063-znc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769064-skd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769065-mfd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769065-oal.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769066-dvp.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769067-kyl.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769068-ddz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769069-fda.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769070-zuc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769070-gph.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769071-lzn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769072-nie.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/12/1638769073-ill.jpg

Bình luận

HẾT HẠN

0943 971 983
Mã số : 16473328
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 09/08/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn