Học Tiếng Anh Tại Đại Đồng, Tiên Du. Từ Vựng Chủ Đề Môi Trường

99.000

Đối Diện Cây Xăng Dương Húc-Đại Đồng-Tiên Du-Bắc Ninh

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 4. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa
 5. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu
 6. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 7. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật
 8. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 9. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 10. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 11. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng 
 12. dust /dʌst/ bụi bẩn  
 13. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất
 14. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 15. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái
 16. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 17. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường
 18. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học
 19. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
 20. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải
 21. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói
 22. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 23. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón
 24. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính
 25. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 26. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 27. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 28. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn
 29. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
 30. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn
 31. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới
 32. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 33. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải
 34. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời
 35. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 36. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 37. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 38. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi
 39. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng
 40. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại
 41. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
 42. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 43. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 44. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 45. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 46. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 47. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC ĐẠI ĐỒNG

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRUNG-HÀN-ANH-NHẬT

ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC, ĐẠI ĐỒNG, TIÊN DU, BẮC NINH

HOTLINE: 0365.464.182

Bình luận

HẾT HẠN

0865 364 826
Mã số : 17039567
Địa điểm : Bắc Ninh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 30/03/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn