Cung Cấp Động Cơ, Hộp Giảm Tốc, Bộ Điều Khiển Tốc Độ Spg Hàn Quốc

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam


  
 INDUCTION MOTOR 
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6I06GXCE
 S7I15GXCE
 S8I15GXCE
 S8I25GXCE
 S9I40GXLCE
 S9I40GXHCE
 S9I60GXLCE
 S9I60GXHCE
 S9I90GXLCE
 S9I90GXHCE
 S9I120GXCE
 S9I180GXCE
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU) 
 S8I25GTCE
 S9I40GTLCE
 S9I40GTHCE
 S9I60GTLCE
 S9I60GTHCE
 S9I90GTLCE
 S9I90GTHCE
 S9I150GTCE
 S9I180GTCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz 
 S8I25GSCE
 S9I40GSLCE
 S9I40GSHCE
 S9I60GSLCE
 S9I60GSHCE
 S9I90GSLCE
 S9I90GSHCE
B. REVERSIBLE MOTOR 
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6R06GXCE
 S7R15GXCE
 S8R15GXCE
 S8R25GXCE
 S9R40GXLCE
 S9R40GXHCE
 S9R60GXLCE
 S9R60GXHCE
 S9R90GXLCE
 S9R90GXHCE
TERMINAL BOX TYPE MOTOR 
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6I06GX-TCE
 S7I15GX-TCE
 S8I15GX-TCE
 S8I25GX-TCE
 S9I40GXL-TCE
 S9I40GXH-TCE
 S9I60GXL-TCE
 S9I60GXH-TCE
 S9I90GXL-TCE
 S9I90GXH-TCE
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU) 
 S8I25GT-TCE
 S9I40GTL-TCE
 S9I40GTH-TCE
 S9I60GTL-TCE
 S9I60GTH-TCE
 S9I90GTL-TCE
 S9I90GTH-TCE
 S9I150GT-TCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz 
 S8I25GS-TCE
 S9I40GSL-TCE
 S9I40GSH-TCE
 S9I60GSL-TCE
 S9I60GSH-TCE
 S9I90GSL-TCE
 S9I90GSH-TCE
 S9I150GS-TCE
B. REVERSIBLE MOTOR 
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6R06GX-TCE
 S7R15GX-TCE
 S8R15GX-TCE
 S8R25GX-TCE
 S9R40GXL-TCE
 S9R40GXH-TCE
 S9R60GXL-TCE
 S9R60GXH-TCE
 S9R90GXL-TCE
 S9R90GXH-TCE
♠ BRAKE TYPE MOTOR 
C-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6R06GX-ECE
 S7R15GX-ECE
 S8R15GX-ECE
 S8R25GX-ECE
 S9R40GXL-ECE
 S9R40GXH-ECE
 S9R60GXL-ECE
 S9R60GXH-ECE
 S9R90GXL-ECE
 S9R90GXH-ECE
C-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU) 
 S8I25GT-ECE
 S9I40GTL-ECE
 S9I40GTH-ECE
 S9I60GTL-ECE
 S9I60GTH-ECE
 S9I90GTL-ECE
 S9I90GTH-ECE
C-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz 
 S8I25GS-ECE
 S9I40GSL-ECE
 S9I40GSH-ECE
 S9I60GSL-ECE
 S9I60GSH-ECE
 S9I90GSL-ECE
 S9I90GSH-ECE
SPEED CONTROL TYPE MOTOR 
 SUA6I06GX-V12
 SUA7I15GX-V12
 SUA8I15GX-V12
 SUA8I25GX-V12
 SUA9I40GXL-V12
 SUA9I40GXH-V12
 SUA9I60GXL-V12
 SUA9I60GXH-V12
 SUA9I90GXL-V12
 SUA9I90GXH-V12
 SUA9I180GB-V12CE
4-1. UNIT TYPE SPPED CONTROL MOTOR 
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6I06GX-V12CE
 S7I15GX-V12CE
 S8I15GX-V12CE
 S8I25GX-V12CE
 S9I40GXL-V12CE
 S9I40GXH-V12CE
 S9I60GXL-V12CE
 S9I60GXH-V12CE
 S9I90GXL-V12CE
 S9I90GXH-V12CE
 S9I180GB-V12CE
4-2. UNIT TYPE SPPED CONTROLLER 
 SUA06IX-V12 ~SUA90IX-V12
 SUD06IX-V12~SUD90IX-V12
 SUA180IB-V12
5. SOCKET TYPE SPEED COTROL MOTOR 
:CONTINUOUS RATING (6W-90W) 
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE 
 S6I06GX-S12CE
 S7I15GX-S12CE
 S8I15GX-S12CE
 S8I25GX-S12CE
 S9I40GXL-S12CE
 S9I40GXH-S12CE
 S9I60GXL-S12CE
 S9I60GXH-S12CE
 S9I90GXL-S12CE
 S9I90GXH-S12CE
A-2. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE 
 S6I06GX-S24CE
 S7I15GX-S24CE
 S8I15GX-S24CE
 S8I25GX-S24CE
 S9I40GXL-S24CE
 S9I40GXH-S24CE
 S9I60GXL-S24CE
 S9I60GXH-S24CE
 S9I90GXL-S24CE
 S9I90GXH-S24CE
B-1. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE 
 S6R06GX-S12CE
 S7R15GX-S12CE
 S8R15GX-S12CE
 S8R25GX-S12CE
 S9R40GXL-S12CE
 S9R40GXH-S12CE
 S9R60GXL-S12CE
 S9R60GXH-S12CE
 S9R90GXL-S12CE
 S9R90GXH-S12CE
B-2. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE 
 S6R06GX-S24CE
 S7R15GX-S24CE
 S8R15GX-S24CE
 S8R25GX-S24CE
 S9R40GXL-S24CE
 S9R40GXH-S24CE
 S9R60GXL-S24CE
 S9R60GXH-S24CE
 S9R90GXL-S24CE
 S9R90GXH-S24CE
6. SPEED CONTROL & ELECTROMAGNETIC BRAKE MOTOR 
:30 MIN RATING (6W-40W) 
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz 
 S6R06GX-ES12CE
 S7R15GX-ES12CE
 S8R15GX-ES12CE
 S8R25GX-ES12CE
 S9R40GXL-ES12CE
 S9R40GXH-ES12CE
 S9R60GXL-ES12CE
 S9R60GXH-ES12CE
 S9R90GXL-ES12CE
 S9R90GXH-ES12CE
7. SPEED CONTROLLER 
7-1. SOCKET TYPE- ''''''''''''''''SR TYPE'''''''''''''''' 
 SRX01CE (6W)
 SRX02CE (15W-90W)
7-2. SOCKET TYPE- ''''''''''''''''SS TYPE'''''''''''''''' 
 SSX01-SRSS (6W-15W)
 SSX02-SRSS (25W-40W)
 SSX03-SRSS (6W-90W)
7-3. BRAKE PACK 
A. CONTACT REALY TYPE 
 SBX-IR (6W-90W)
B. NON CONTACT REALY TYPE 
 SBX-NCR (6W-90W)
 SBX-ENCR
♠ DC MOTOR 
A.6W-15W 
 S6D15 - 12A
 S6D15 - 24A
 S6D15 - 90A
B.25W-40W 
 S8D25 - 12A
 S8D25 - 24A
 S8D25 - 90A
 S8D40- 12A
 S8D40 - 24A
 S8D40 - 90A
 S8D40 - 180A
C.40W 
 S9D40 - 12B
 S9D40 - 24B
 S9D40 - 90B
 S9D40 - 180B
D.60W 
 S9D60 - 12CH
 S9D60 - 24CH
 S9D60 - 90CH
 S9D60 - 180C
E.90W 
 S9D90 - 12CH
 S9D90 - 24CH
 S9D90 - 90CH
F.120W 
 S9D120 - 12CH
 S9D120 - 24CH
 S9D120 - 90CH
G.150W 
 S9D150 - 12HH
 S9D150 - 24HH
 S9D150 - 90HH
 S9D150 - 180HH
H. 200W 
 S9D200-**CH
I. 250W 
 S9D250-**CH
J. 300W 
 S9D300-**CH
♠ GEAR BOX 
A. 6W (60mm) 
A-1. ALL BALL BEARING TYPE 
 S6DA3B1~S6DA18B1
 S6DA20B1~S6DA40B1
 S6DA50B1~S6DA200B1
A-2. MIXED TYPE 
 S6DA3B~S6DA18B
 S6DA20B~S6DA40B
 S6DA50B~S6DA200B
A-3. METAL BEARING TYPE 
 S6DA3M~S6DA18M
 S6DA20M~S6DA40M
 S6DA50M~S6DA200M
B. 15W (70mm) 
B-1. ALL BALL BEARING TYPE 
 S7KA3B1~S7KA18B1
 S7KA20B1~S7KA40B1
 S7KA50B1~S7KA200B1
B-2. MIXED TYPE 
 S7KA3B~S7KA18B
 S7A20B~S7KA40B
 S7KA50B~S7KA200B
C.15W (80mm), 25W 
C-1. ALL BALL BEARING TYPE 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================
 [ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh_stc

 

  STC Vietnam ( STC TRADING SERVICE CO., LTD. ) Head office: 10 Lô O, KDC Miếu Nổi , Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

 TI + 84 8 35074676              FI +84 8 35173889          WI www.songthanhcong.com

 

 


Thông tin chung

Hãng sản xuất Spg
Loại động cơ Hộp giảm tốc
Xuất xứ Hàn Quốc

Bình luận

HẾT HẠN

0919 191 931
Mã số : 11566495
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/09/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn