Có 2 nguyên nhân:

1) Bạn thử đổi mực khác xem có được khác => nếu ko được.

2) Bạn kiểm tra lại bộ phận cố định ảnh: nhiệt độ sấy lô ép lô sây nhé chắc chăn có vấn đề.