2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
5.700.000 ₫
2.600.000 ₫
60.000 ₫
250.000.000 ₫
65.000.000 ₫
1.000.000 ₫
198.360 ₫
5.900.000 ₫
1.299.000 ₫
5.000.000 ₫
1.650.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0902.95.7889; HCM: 0919.927.000

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 461.908 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Tay đẩy hơi cửa nhôm - tay đẩy thủy lực cửa đi gỗ (737 0 )

  Tay đẩy hơi - tay đẩy thủy lực cửa nhôm - gỗ http://www.banlesan.com/ CÔNG TY TNHH TM DV AGA VIỆT NAM L VE​ Tay đẩy hơi New@star, VKN, Hafele Nguyên liệu: hợp kim thép Màu sắc: trắng, bạc SỬ...
  Nguyễn Ngọc Lan 1 phút trước trong Cửa gỗ
  Thỏa thuận...
 • Dây chuyền sơn sấy ngói xi măng màu tự động (142 0 )

  Dây chuyền sấy ngói xi măng màu tự động công nghệ sấy hồng ngoại của Công ty TNHH Vững Tiến Hải Phòng được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản sử dụng các dòng máy chính tại Đài Loan,...
  Thỏa thuận...
 • Bản lề sàn FC49 VVP - Floor Hinge FC49 (110 0 )

  Glass Door Accessories - VVP Floor Hinge FC49 PHỤ KIỆN KÍNH - BẢN LỀ SÀN VVP FC49 Đặc tính - Dùng cho cửa kính có trọng tải lớn, cửa đại sảnh, phòng khách,.... - Dùng cho kính 8-12mm...
  Nguyễn Ngọc Lan 1 phút trước trong Bản lề
  Thỏa thuận...
 • Máy ép dầu công nghiệp trục xoắn 6YL -105, máy ép dầu công nghiệp cao giá rẻ. (32 0 )

  Chuyên cung cấp máy ép dầu công nghiệp trục xoắn 6YL -105, máy ép dầu công nghiệp cao giá rẻ. Lh: 0986 767 207 gặp MS Thu Thủy Số lượng 2 Xuất xứ Hàng công ty Bảo hành 6
  100.000.000
  ₫ / 0
 • Bản lề sàn Newstar Nhật Bản (49 0 )

  Bản lề sàn Newstar - Nhật Bản CÔNG TY TNHH TM DV AGA VIỆT NAM AGA Ltd,.Co Kính chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ! Công ty AGA VN xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm bản lề...
  Nguyễn Ngọc Lan 1 phút trước trong Bản lề
  Thỏa thuận...
 • Bản lề sàn VVP - VVP Floor Hinges FC34 - FC49 (140 0 )

  VVP Floor Hinges BẢN LỀ SÀN VVP - VVP FLOOR HINGES FC34 - FC49 Kính chúc Quý khách hàng một ngày thật nhiều niềm vui. Gửi các bạn những ai yêu thích cửa kính bản lề sàn tự động...
  Nguyễn Ngọc Lan 1 phút trước trong Bản lề
  Thỏa thuận...
 • Tay đẩy hơi - Tay co thủy lực cửa Nhôm - Gỗ (2.020 0 )

  CÔNG TY TNHH TM DV A G A VIÊT NAM TAY ĐẨY HƠI 0 0 Tay đẩy hơi New@star, VKN, Hafele Nguyên liệu: hợp kim thép Màu sắc: trắng, bạc LẮP RÁP TAY ĐẨY HƠI : Chỉ được lắp ráp từ thợ...
  Thỏa thuận...
 • Bản lề sàn VVP FC34 - Floor Hinge (227 0 )

  Bản lề sàn VVP FC34 - Floor Hinge FC34 Đặc tính - Features - Sử dụng cho cửa gỗ: bản lề sàn VVP + bộ phụ kiện cửa gỗ - Sử dụng cho cửa kính: Bản lề sàn VVP + bộ kẹp kính VVP - Sử...
  Nguyễn Ngọc Lan 1 phút trước trong Bản lề
  Thỏa thuận...
 • Nước tẩy, nước Javen, NAOCL 10%_12%_Cty Quang Phúc Phát (211 0 )

  Chất khử trùng Javel (Hypochlorite NaOCl) 10% - Tên gọi khác: Natri hypoclorite 10% , Javen 10%, sodium hypoclorit 10%, NaOCl 10%. - Công thức phân tử : NaOCl - Khối lượng phân tử : 74,448 - Màu...
  Mr Phú 1 phút trước trong Chất tẩy rửa
  3.300
  ₫ / kg
 • Copper Sulphate Pentahydrate CuSO4.7H2O 99% giá tốt tại TPHCM (43 0 )

  - Tên gọi khác: sulfate cupric hoặc sulphate đồng, Cupric sulfate - Ngoại Quan : Bột màu xanh lam - Công Thức : CuSO4.7H2O - Qui cách : 25kg/bao - Xuất xứ : Đài Loan - Hóa chất thuộc tính: Đồng...
  37.500
  ₫ / 0
 • Lắp lưu điện cửa cuốn ở Hải Dương uy tín, lắp cửa cuốn ở Hải Dương giá rẻ (0 0 )

  Doanh nghiệp cửa Vũ Long chuyên : Chuyên cung cấp, tư vấn và lắp đặt các loại cửa cuốn và phụ kiện tại Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh: - Bán buôn lưu điện cửa cuốn tại Hải Dương -...
  Đặng Minh Vũ 2 phút trước trong Bộ lưu điện
  Thỏa thuận...
 • Quạt điều hòa không khí DR35 (57 0 )

  Thiết kế hiện đại, chắc chắn, mẫu mã đẹp mắt - Phù hợp với không gian gia đình, cửa hàng, văn phòng có diện tích từ 25-30 m² - Tính năng lọc, làm lạnh không khí và cân bằng độ ẩm: Không khí được...
  2.600.000
 • Những kiểu mái hiên đẹp, mái lượn sóng, mái xếp, mái vòm, mái che nhà xe (23.300 0 )

  CƠ KHÍ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG QUÂN Hotline : 0919.771.329 - 0973.889.742 Email: hoangquan682@gmail.com Tận tâm - Uy tín - Chất lượng Website: https://sites.google.com/site/maichexep/ -...
  Thỏa thuận...
 • Hóa chất trợ keo tụ Polymer cation, hóa chất xử lí nước giá rẻ tại TP.HCM (42 0 )

  Công Ty TNHH MTV TM DV Nông Phát Chuyên kinh doanh, nhập khẩu hóa chất, phân bón Địa chỉ: Tổ 3, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. Hotline: 0987 87 22 88 - 0962 062 710 ...
  71.000
  ₫ / kg
 • Trạm trộn bê tông nhựa nóng btn--cb (77 0 )

  Giá trên là giá tham khảo để có được giá chính xác và tốt nhất xin quý khách liên hệ tới số điện thoại Mr. Bân - 0913.075701 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH Đia chỉ mới: Số...
  4.500.000.000
  ₫ / 0
 • H2SO4 98% - Axit sunfuric 98%_Chất lượng nhà máy VEDAN (267 0 )

  Axit sunfuric H2SO4 98% Tên gọi khác : Sunfuric acid, Acid sunfuric. Ngoại quan : Dạng lỏng, loại tinh khiết không màu, tùy theo tạp chất mà có màu vàng nhạt, xám hoặc nâu. Quy cách : Can...
  Mr Phú 4 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  2.300
  ₫ / kg
 • Trạm trộn bê tông (933 0 )

  Trạm trộn bê tông xi măng Model: CTX-60CB Kiểu trộn: Cưỡng bức, chu kỳ, mẻ trộn 1m3/mẻ Năng xuất 60 khối/ giờ Thiết bị có sẵn bàn giao ngay xem thêm các sp khác trong gian hàng...
  800.000.000
 • Axit HCl 32% - Axit Clohydric – Acid Hydrocloric_Cty Quang Phúc Phát (186 0 )

  HCl - Axit Cloric 32% - Tên gọi khác : Axít muriatic, cloran - Công Thức : HCl - Ngoại Quan : Chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi sốc, tan rất nhiều trong nước và phát nhiệt - Qui cách: 30 - 35kg/can,...
  Mr Phú 6 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  3.000
  ₫ / kg
 • Trạm trộn bê tông nhựa nóng co khi cong trinh (5.122 0 )

  Ảnh lớn Tên: TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NĂNG SUẤT 100-120 Tấn/Giờ Giá: Liên hệ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG NĂNG SUẤT 100-120Tấn/Giờ CÓ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐÁP...
  4.100.000.000
 • Găng tay vải bạt giá rẻ (168 0 )

  7.200
  ₫ / đôi
 • Dép rọ (582 0 )

  28.000
  ₫ / đôi
 • Ống gió mềm bảo ôn, cách nhiệt đường ống lạnh....KIẾN NAM (1.067 0 )

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KIẾN NAM ĐT : 08 6260 3382 - 0938.045.739 Mr.Nam Địa chỉ: 91 Hồ Văn Long- Khu phố 1- P.Bình Hưng Hòa B- Q.Bình Tân( gần KCN Vĩnh Lộc) ...
  Thỏa thuận...
 • Găng tay da hàn giá rẻ (240 0 )

  16.000
  ₫ / đôi
 • nút tai chống ồn giá rẻ (1.053 0 )

  1.200
  ₫ / cặp
 • Máy chấn tôn thủy lực 100t/ 3200 mm (49 0 )

  Tổng quan: - Loại: 100T / 3200 chấn thủy lực - Áp lực danh định: 800KN - Chiều dài chấn: 3200mm - Khoảng cách cột: 2560mm - Độ sâu cổ họng: 320mm - Kéo trượt: 100mm - Chiều cao mở...
  IECO VIET NAM 8 phút trước trong Máy uốn tôn
  Thỏa thuận...
 • Quạt cắt gió nanyoo 0,9m fm-1209x-2 (40 0 )

  Tên sản phẩm: Quạt cắt gió Nanyoo 0,9M FM-1209X-2/Y Mô tả ngoại quan: Quạt cắt gió Nanyoo 0,9M FM-1209X-2/Y Mô tả chung sản phẩm: Quạt cắt gió Nanyoo 0,9M FM-1209X-2/y - Kích thước : 900mm -...
  2.450.000
  ₫ / 0
 • Vải lau màu (682 0 )

  7.000
  ₫ / kg
 • Giày bảo vệ (855 0 )

  130.000
  ₫ / đôi
 • Đại lý mút hột gà tiêu âm, cách âm, karaoke, vũ trường KIẾN NAM (629 0 )

  Mút hột gà (hay còn gọi là mút gai) tiêu âm Kiến Nam được sản xuất từ Foam xốp có tạo hình bề mặt dạng trứng có tác dụng tiêu âm, hấp thụ âm thanh - nhất là đối với âm thanh dạng mid và treble. Mút...
  Thỏa thuận...
 • Máy hút bụi longlife Cao cấp (24 0 )

  Công ty TNHH TM Đại Ấn Địa chỉ: 43/6 Hoàng Diệu Phường 12 Quận 4 TP HCM HOTLINE: 0908 261 163 (Mr Đại) ( Website: http://www.vatgia.com/dungculamsachcongnghiep Máy hút bụi longlife Cao cấp...
  3.000.000
  ₫ / 0
 • Cờ lê mở thùng phi 200 lít, cờ lê mở thùng 20 lít, móc thùng phi 200 lít (787 0 )

  THIẾT BỊ KỸ THUẬT TRIỆU VŨ UY TÍN - NHIỆT TÌNH - VUI VẺ CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT GIÁ RẺ NHẤT Có mặt từ Năm 2010 chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp thiết bị thùng hóa chất, thiết bi sản...
  Thỏa thuận...
 • Bán cọc tre, cây tre giao hàng toàn quốc (2.084 0 )

  Bán cọc tre xây dựng, giao công trình toàn quốc, số lượng lớn, giá buôn ( không bán số lượng nhỏ) cọc chọn , thân gốc hoặc cọc công trình cọc xô, đường kính trung bình 6-8cm, dài 2m,2,5m,3m,4m-4,5m...
  Thỏa thuận...
 • Áo dây phản quang (645 1 )

  ao phan quang day loai tot
  25.000
  ₫ / CAI
 • Kính không độ (1.318 1 )

  7.000
  ₫ / cái
 • Bao tay len (186 1 )

  2.200
  ₫ / đôi
 • Áo lưới phản quang (173 0 )

  32.000
 • Áo lưới phản quang (287 0 )

  35.000
  ₫ / cái
 • Ung bhld giá rẻ (437 0 )

  35.000
  ₫ / đôi
 • Giày vải giá re (627 0 )

  45.000
  ₫ / đôi
 • Kính giá rẻ (485 0 )

  7.000
  ₫ / cái
Có tổng số 461.908 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..