2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
25.000 ₫
1.000.000 ₫
10.000.000 ₫
15.000.000 ₫
1.800.000 ₫
70.000 ₫
2.600.000 ₫
230.000 ₫
90.000.000 ₫
22.000 ₫
1.700.000 ₫
1.100.000 ₫
700.000 ₫
4.000 ₫
1.400.000 ₫
245.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.013.860; HCM: 0919.927.000

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 455.142 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Dàn lọc màng UF khử khuẩn ra nước tinh khiết uống ngay tại vòi ( 54 )

  Màng lọc UF( Ultrafiltration) hay còn gọi là màng siêu lọc là công nghệ lọc nước dùng màng áp suất thấp để loại bỏ những chất bẩn ra khỏi nước. Đặc điểm của màng siêu lọc: sợi rỗng, kích thước...
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp cao cấp chống hóa chất ăn mòn,chống nóng chống ồn

  Tấm lợp sinh thái có thể chịu được những cơn bão có sức gió lên đến 192km/giờ ở nam phi đã từng chịu được những hạt mưa đá có đường kính 3,1cm .ở các vùng ven biển ,tấm lợp tỏ ra đặc biệt thích hợp,do...
  Chiunguyen 2 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tôn sinh thái siêu bền,nhập khẩu từ châu âu giá ưu đãi nhất ( 1 )

  Mọi thông tin xin quý khách liên hệ : Văn phòng công ty TNHH SX & TM việt pháp đ/c ,từ liêm hà nội Mr kiều văn công 0982 142 382 Chuyên bán và phân phối tấm lợp trên các tỉnh thành cả...
  Chiunguyen 3 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Mua sơn chịu nhiệt có độ bám dính tốt dành cho lò hơi, máy phát điện, ống khối..tại ( 1 )

  Công ty TNHH TM XD Phan Gia Phúc chuyên cung cấp sơn chịu nhiệt -Sơn chịu nhiệt 600 độ là sản phẩm được sản xuất từ các thành phần vô cơ, sơn đảm bảo độ bền trong khí nóng, có khả năng chịu được...
  Phanthi Ngo c Hoa 3 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp sinh thái chống hóa chất ăn mòn,chống nóng chống ồn tốt nhất ( 2 )

  Tấm lợp sinh thái chống hóa chất ăn mòn tốt nhất,chống nóng chống ồn tốt cho nhà xưởng Tấm lợp sinh thái corrubit được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ là một sản phẩm cực tốt. Với khẩu hiệu : “ Không...
  Chiunguyen 5 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Máy chiết rót 1 vòi bán tự động Hữu Thành - HT04 (chế tạo theo yêu cầu) ( 1 )

  MÁY CHIẾT RÓT BÁN TỰ ĐỘNG HỮU THÀNH Định lượng bằng pittong. Định lượng chiết rót cho tất cả các dung dịch (rắn,lỏng,sệt....) Điện áp 220v. Với thế mạnh chế tạo, Máy móc Hữu Thành cung cấp các...
  13.000.000
  ₫ / 0
 • Mua sơn epoxxy cho tầng hầm hệ lăn 2 thành phần tại Hà Nội chính hãng giá rẻ nhất ( 1 )

  ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN EPOXY SÀN NHÀ XƯỞNG, TẦNG HẦM TẠI HÀ NỘI Sơn epoxy tầng hầm là một cách để giúp cho nhà đầu tư tiết kiện chi phí. Bề mặt của tầng hầm sau khi được sơn epoxy sẽ có...
  Phanthi Ngo c Hoa 13 phút trước trong Sơn
  Thỏa thuận...
 • Đồng hồ nước công nghiệp zenner 50 ( 18 )

  Đồng hồ nước zenner dn 50 Hãng sản xuất : Zenner -Coma Chất liệu : thân gang Kêt nối : Bắt bích Hiển thị : mặt số hiển thị trực tiếp 999999 Kích thước : dn150 , 2 Inch , phi 60 Kiểu hoạt...
  Vũ Văn Năng 14 phút trước trong Đồng hồ nước
  5.500.000
  ₫ / 0
 • Công ty tnhh mtv vật tư thiết bị quang năng chuyên cung cấp đồng hồ đo nước sạch ( 21 )

  Rạng đồng hồ đo nước cấp sinh hoạt hộ gia đình đã được kiểm định và kẹp chì của nhà nước và được 12 tháng uy tín và chất nượng đừa lên hàng đầu lên khách hàng yên tâm sử dụng. Số lượng 220...
  Vũ Văn Năng 14 phút trước trong Đồng hồ nước
  440.000
  ₫ / 0
 • Dầu Silicone Element14 PDMS 100 ( 659 1 )

  Dầu Silicone Element14 PDMS 100 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 100 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn...
  Thỏa thuận...
 • Chuyên sản xuất lắp đặt tấm Slatwall (Vách gỗ có khe gắn móc) giá rẻ nhất TP.HCM ( 958 )

  Slatwall bảng một sản phẩm rất linh hoạt, có các bức tường rãnh ngang được sử dụng để trưng bày tất cả mọi thứ từ quần áo, điện thoại, phụ kiện, túi xách, giày dép, trang sức...vv .thông qua các loại...
  Hồ An Nghĩa 14 phút trước trong Ván gỗ
  1.300.000
 • Đồng hồ đo lưu lượng nước DN100 ( 29 )

  CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ THIẾT BỊ QUANG NĂNG. công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại đồng hồ đo lưu lượng nước ,Nóng,Lạnh.các thương hiệu uy tín như, SENSUS, WOLTEX, ZENNER....VV chất lượng hàng...
  Vũ Văn Năng 14 phút trước trong Đồng hồ nước
  10.000.000
  ₫ / cái
 • Cung cấp Chanh dây, chanh leo, chanh đào, chanh tứ quý, chanh bốn mùa, cây chanh ( 376 )

  1.Đặc điểm cây giống – Chanh tứ quý ( chanh 4 mùa ) là một loại chanh cho năng xuất rất cao . Với ưu điểm là cây ra quả quanh năm , thời gian thu hoạch rất ngắn chỉ sau khi trồng 1,5...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  15.000
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp giống cây cam canh, cam cara ruột đỏ, cam sành, cam v2, cam vinh ( 123 )

  1. Đặc Điểm cây giống: Cây cam sinh trưởng khoẻ, tán cây hình dù, lá không eo, màu xanh đậm. Cây cao 3-3,5 m, đường kình 3-4 m, ra hoa tháng 2-3, thu hoạch tháng 11-12. Quả hình cầu dẹt, chín...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  20.000
  ₫ / cây
 • Giống cây bưởi da xanh ruột hồng, bưởi đỏ tân lạc, bưởi đỏ luận văn, bưởi diễn ( 647 )

  1.Đặc điểm cây giống - Giống cây Bưởi đỏ Luận Văn Thanh Hóa ( bưởi tiến Vua) là loại trái cây đặc sản tiến vua. Cây được trồng lâu đời tại làng Luận Văn xã Thọ Xương huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  25.000
  ₫ / cây
 • Giống cây mít thái siêu sớm,mít tố nữ,mít ruột đỏ,mít không hạt, mít nghệ tứ quý ( 346 )

  1.Đặc điểm cây giống – Cây Mít giống được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ – Cây Mít nhân...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  20.000
  ₫ / cây
 • Chuyên cung cấp giống cây Nho Pháp và Nho Ninh Thuận chuẩn giống, nho tím, nho ( 319 )

  Chất Resveratrol, là một polyphenol có trong giống cây nho Pháp, giúp chống xảy ra hư hại thành động mạch. Ngoài ra trong nho còn có một dưỡng chất bổ khác, đó là pterostilbene. Theo các nhà nghiên...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  250.000
  ₫ / cây
 • Giống cây ổi tím, ổi đài loan đỏ, ổi đông dư (ổi găng bốn mùa), ổi nữ hoàng ổi ( 874 )

  1.Đặc điểm cây giống – Giống ổi tím có nguồn gốc từ Malaysia. Với đặc điểm lá tím, bông tím, trái tím, rễ tím hoàn toàn đặc trưng. Giống ổi này chịu được cả các vùng đất phèn, mặn. Ra bông...
  Nguyễn Hường 15 phút trước trong Giống cây trồng
  20.000
  ₫ / cây
 • Cây giống táo ,giống cây táo tây ,táo tàu (táo tầu), táo đỏ, táo xanh nhập khẩu ( 1.234 )

  1.Đặc điểm cây giống Là một loài cây rụng lá trong họ Hoa hồng được biết đến vì quả ngọt của nó (quả táo). Nó được trồng trên toàn thế giới như một cây ăn quả, và là những loài được trồng rộng rãi...
  200.000
  ₫ / cây
 • Cung cấp nhôm tấm Slatwall, nhôm dải, cây nhôm cài rãnh gỗ ( 627 )

  Chuyên cung cấp các loại nhôm cài rãnh slatwall, nhôm dải, nhôm cài rãnh gỗ để cài móc treo, cung cấp móc treo, tay đỡ gỗ, đỡ kính, crack cài tấm Slatwall - CUNG CẤP TẤM SLATWALL trưng bày các loại...
  Hồ An Nghĩa 17 phút trước trong Nhôm định hình
  90.000
 • Máy chiết rót 2 vòi bán tự động bằng khí nén Hữu Thành 03 giá tốt TPHCM ( 1 )

  MÁY CHIẾT RÓT BÁN TỰ ĐỘNG HỮU THÀNH Định lượng bằng pittong. Định lượng chiết rót cho tất cả các dung dịch (rắn,lỏng,sệt....) Điện áp 220v. Với thế mạnh chế tạo, Máy móc Hữu Thành cung cấp các...
  Nguyễn Hữu Thành 17 phút trước trong Máy chiết rót
  22.000.000
  ₫ / 0
 • Máy cắt CNC giá rẻ, chất lượng tại TP.HCM ( 155 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÊGA Địa Chỉ: 18 Đường 3C, KP5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP HCM Website: vegatec.com.vn Hotline: 0916.989.759 - 0907.921.081 -...
  A Đức 20 phút trước trong Máy cắt CNC
  Thỏa thuận...
 • Dầu Silicone Element14 PDMS 200 ( 344 1 )

  Dầu Silicone Element14 PDMS 200 Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 200 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn...
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp máy hàn TIG giá tốt, chất lượng nhất TP.HCM ( 110 )

  Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm máy hàn TIG giá tốt và chất lượng. Khách hàng muốn xem thông tin và mua sản phẩm máy hàng tig xin liên hệ với công ty để được tư vấn, báo giá và hỗ trợ xem sản...
  A Đức 20 phút trước trong Máy hàn TIG
  Thỏa thuận...
 • Lọc bụi 2 túi vải Vinfa LB_1B giá tốt nhất thị trường ( 178 )

  Cập nhật: 29/06/2016 - 09:19 Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất VINFA Chất liệu • - Xuất xứ Đang cập nhật ...
  vinfa 21 phút trước trong Túi lọc bụi
  6.660.000
 • Quạt công nghiệp Vinfa CN 5.25 ( 138 )

  Quạt công nghiệp Vinfa CN 5.25 - Quạt thổi gió cố định về một hướng - Có thể điều chỉnh độ cao (lên / xuống) tùy ý. - Di chuyển dễ dàng nhờ bộ bánh xe bằng gang ỡ bộ phận chân đế. - Gắn...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  2.816.000
  ₫ / cái
 • Quạt hút dạng vuông Vinfa HV 4.95 ( 120 )

  CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BHLD & XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên phân phối sỉ & lẻ quạt công nghiệp - thiết bị bảo hộ lao động Địa chỉ: 314 Trường Chinh – P.13 – Q.Tân Bình –...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt hút công nghiệp
  2.684.000
 • Quạt công nghiệp Vinfa CN 4.95 giá rẻ bất ngờ ( 136 )

  ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG HOẶC TƯ VẤN - Hotline : 0983.300.314; TEL: (08) 38.100.112 MÔ TẢ SẢN PHẨM - Quạt thổi gió cố định về một hướng - Có thể điều chỉnh độ cao (lên / xuống) tùy ý. -...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  2.750.000
 • Quạt hút lưu lượng lớn Vinfa HV13 ( 299 )

  Để cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nhất là trong điều kiện không khí nóng bức, việc thiết lập các hệ thống thông gió cho nhà xưởng có mật độ công nhân cao là nhu cầu thiết yếu. Thông...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  11.176.000
  ₫ / cái
 • Quạt hút với lưu lượng lớn Vinfa HV13 giá cực CHẤT ( 234 )

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Để cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nhất là trong điều kiện không khí nóng bức, việc thiết lập các hệ thống thông gió cho nhà xưởng có mật độ công nhân cao là...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt hút công nghiệp
  11.176.000
  ₫ / chiếc
 • Quạt hút dạng vuông Vinfa HV 6.0 ( 116 )

  CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BHLD & XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Địa chỉ: 314 Trường Chinh – P.13 – Q.Tân Bình – Tp. HCM Hotline: (08) 38 100 112 DĐ:0983.300.314 ...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt hút công nghiệp
  2.904.000
 • Quạt hút dạng vuông Vinfa HV 4.0 ( 144 )

  Quạt hút dạng vuông Vinfa HV 4.0 BẢNG TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI QUẠT HÚT Loại L. Lượng C. suất Điện áp Kích thước Model ...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  2.200.000
  ₫ / cái
 • Quạt hút dạng vuông Vinfa HV 4.0 giá cạnh tranh ( 90 )

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢNG TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI QUẠT HÚT Loại L. Lượng C. suất Điện áp Kích thước Model Air flow(m 3...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt hút công nghiệp
  2.200.000
  ₫ / chiếc
 • Quạt thổi treo tường TQN 5.8 ( 148 )

  Quạt thổi treo tường TQN 5.8 - Quạt thổi tạo nguồn gió dối lưu không khí, làm thoát nhiệt nhanh tạo không khí thoáng mát với lưu lượng gió lớn mà quạt điện thường không thể có được - Cánh quạt...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  3.850.000
  ₫ / cái
 • Quạt hướng trục Vinfa HN 4.0 - Trực tiếp, Chính hãng Chất Lượng ! !! ( 142 )

  Quạt hướng trục Vinfa HN 4.0 - Trực tiếp, Chính hãng Chất Lượng ! !! Hãng sản xuất VINFA Loại quạt Quạt hướng trục trực tiếp Công suất (kW) 0.37 Điện áp(V) 220...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  3.399.000
  ₫ / chiếc
 • Quạt thổi treo tường TQN 5.8 giá cực tốt ( 71 )

  - Quạt thổi tạo nguồn gió dối lưu không khí, làm thoát nhiệt nhanh tạo không khí thoáng mát với lưu lượng gió lớn mà quạt điện thường không thể có được - Cánh quạt được thiết kế tối ưu, độ ồn...
  vinfa 21 phút trước trong Quạt điện công nghiệp
  3.850.000
 • Phá bọt silicone SAG 622 trong rũ hồ dệt, nhuộm, sản xuất gia công cao su latex ( 369 )

  Phá bọt silicone SAG 622 trong rũ hồ dệt, nhuộm, sản xuất gia công cao su, latex, giấy và hóa chất nông nghiệp Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Phá bọt silicone SAG 622 trong rũ hồ dệt,...
  Thỏa thuận...
 • TẤM CÁCH NHIỆT, CHỐNG NÓNG MÁI TOLE HIỆU QUẢ, GIÁ BÌNH DÂN 0986753939 ( 2.238 12 )

  Chống nóng mái tôn nhà, xưởng, Cách nhiệt hiệu quả Nhà máy: Trảng Bom. Đồng Nai. Việt Nam Xem chi tiết sản phẩm tại website: www.cachnhiet.us 15 năm kinh nghiệm Sản xuất và cung cấp TẤM CÁCH...
  Nam Tiến 32 phút trước trong Vật liệu lợp
  15.000
 • Thi công lâu đài dinh thự phong cách cổ điển ( 374 )

  THẠCH CAO QUỐC THÀNH: Thiết kế, thi công Lâu đài-dinh thự cổ điển.. http://www.thachcaodep.vn/vi/san-pham/tran-thach-cao-339.html Hãng sản xuất : Thạch cao quốc thành Loại trần : Trần...
  5.000.000
 • Lưới đồng 40ô/inch ( 95 )

  Lưới đồng 40ô/inch - 100ô/inch Khổ 1m x 30m/cuộn Mọi chi tiết xin liên hệ: CƠ KHÍ MINH TRÍ - CUNG CẤP & THI CÔNG CƠ KHÍ NỘI NGOẠI THẤTTrụ sở: Số 16A (ngõ 121 Kim Ngưu) Tổ 11A Thanh lương,...
  Thỏa thuận...
Có tổng số 455.142 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..    

 • AG: Bao jumbo(180)