2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
10.000.000 ₫
25.000 ₫
240.000 ₫
130.000 ₫
950.000 ₫
2.000.000 ₫
1.547.000 ₫
9.000.000 ₫
65.000 ₫
730.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0976.667.167; HCM: 0938.883.086

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 471.050 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Khắc con dấu và thiệp bằng máy laser 3020 giá cực rẻ. (2 0 )

  CÔNG TY TNHH CNC THÀNH LONG Địa chỉ: 1E Quốc lộ 1A, KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q12, TPHCM Hotline: 0938 054 233 Ms Nguyệt_ 09 3838 4122 Mr Lợi. Mail: cncthanhlongvn@gmail.com Chuyên cung cấp...
  21.000.000
  ₫ / cái
 • Cửa đi mở trượt rehau (14 0 )

  Cửa đi mở trượt là loại cửa đi được mở bằng các ray trượt, có từ 1 đến 3 ray, từ 2 đến 6 cánh và có thể mở được 1/2 đến 2/3 diện tích ô cửa. Cửa đảm bảo độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt khi...
  2.400.000
  ₫ / 0
 • Cửa nhựa lõi thép Euromaxx Window (14 0 )

  Euromaxx Window chuyên sản xuất, cung cấp & lắp đặt các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng vật liệu uPVC có lõi thép gia cường với chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm của Euromaxx...
  Thỏa thuận...
 • Khung cửa gỗ, nhận đóng khung cửa, đồ gỗ nội thất theo yêu cầu giá rẻ chất lượng (237 0 )

  Kiến Mộc - Đơn vị uy tín nhiều năm trong ngành gỗ nội thất Nhận đóng tkhung cửa gỗ, cửa gỗ hoàn thiện, cánh cửa gỗ panel, cửa gỗ panel kính cường lực , đồ gỗ nội thất, cầu thang gỗ .... theo mọi...
  Lê Hải Đăng 8 phút trước trong Khung cửa
  Thỏa thuận...
 • Nhận thi công ốp tường gỗ, giá rẻ cạnh tranh nhất tp hcm (547 0 )

  Kiến Mộc - Đơn vị uy tín nhiều năm trong ngành gỗ nội thất Nhận thi công vách ngăn gỗ, vách ốp tường gỗ, đồ gỗ nội thất .... theo mọi yêu cầu Cam kết chất lượng tốt , giá cả cạnh tranh nhất tp...
  Lê Hải Đăng 8 phút trước trong Gỗ ốp tường
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải thường dùng hcp f32TU- 2hp -1.5kw (34 0 )

  Bơm chìm nước thải thường dùng hcp f32TU - 2hp -1.5kw Model HCP F32TU Công Suất (HP) 2 HP Cột Áp(M) 9 Lưu Lượng ( m3/h) ...
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải tsurumi ut, bơm chìm tsurumi ut, bơm tsurumi ut (172 0 )

  BƠM CHÌM TSURUMI UT BƠM CHÌM TSURUMI MODEL UT CÔNG SUẤT: 0.4KW - 0.75KW - Ngoài ra Cty chúng tôi còn cung cấp các loại động cơ điện, động cơ giảm tốc CÔNG TY TNHH TM DV MẪN PHÁT ...
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 10hp – 7.5kw chân đế B3 (68 0 )

  Motor giảm tốc 10hp – 7.5kw chân đế B3 Công suất: 7.5kw - 10hp ( 10 ngựa ) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện:...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải tsurumi b, bơm nước tsurumi b (186 0 )

  Bơm chìm nước thải Tsurumi Series B Vật Liệu bơm chìm tsurumi Series B : Thân máy bơm , cánh máy bơm bằng gang đúc chịu mài mòn cao, trục Inox Đặc trưng - Bơm nước thải Tsurumi series B một cánh...
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 1hp-0.75kw chân đế B3 (79 0 )

  Motor giảm tốc 1hp-0.75kw chân đế B3 Công suất: 0.75kw - 1hp ( 1 ngựa) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện: 220v/380v 50hz, ip 55 ...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải tsurumi 50pu2.75-1hp (184 0 )

  Máy bơm tsurumi 50PU2.75 Mô tả chi tiết sản phẩm Công suất : 0.75 Kw / 380 V Lĩnh vực : xử lí môi trường thành phố, thoát nước thải công nghiệp ứng dụng : bơm chìm nước thải có chứa tạp...
  Thỏa thuận...
 • Bán bơm chìm nước thải, bơm chìm nước thải (254 1 )

  MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI U Bơm tsurumi u Dòng Bơm tsurumi U là dòng bơm chìm cánh xoáy, moto 2 cực, thiết kế nhỏ gọn dùng để vận chuyển chất thải, nước thải chứa vật liệu rắn và sợi...
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 5hp-3.7kw chân đế B3 (51 0 )

  Motor giảm tốc 5hp-3.7kw chân đế B3 Công suất: 3.7kw - 5hp ( 5 ngựa) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện: 380v 50hz, ip 55...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Bơm tsurumi 50PU2.4, bơm chìm tsurumi pu (169 0 )

  Máy bơm Tsurumi 50PU2.4 Công suất : 0.4 Kw / 380 V Lĩnh vực : xử lí môi trường thành phố, thoát nước thải công nghiệp ứng dụng : bơm chìm nước thải có chứa tạp chất rắn, chất sơ từ các nhà...
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải tsurumi 50b2.4 (160 0 )

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI 50B2.4 MÁY BƠM NƯỚC THẢI TSURUMI 40B 50B 80B... Các sản phẩm máy bơm nước thải tsurumi được lựa chọn hàng đầu trên toàn thế giới. Được nghiên cứu thiết kế và phát...
  Thỏa thuận...
 • Bán động cơ giảm tốc, bán motor giảm tốc giá rẻ, motor giảm tốc giá tốt (224 0 )

  CÔNG TY TNHH TM DV MẪN PHÁT Là hệ thống bán hàng động cơ, động cơ điện, động cơ giảm tốc trực tuyến hiện đại nhất tại Bình dương cũng như các tỉnh trong cả nước - Công Ty luôn luôn cung cấp các...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 7.5hp-5.5kw chân đế B3 (62 0 )

  Motor giảm tốc 7.5hp-5.5kw chân đế B3 Công suất: 5.5kw – 7.5hp ( 7.5 ngựa) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện: 380v...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Bán bơm chìm nước thải tsurumi, tsurumi pump, bơm nước tsurumi (193 0 )

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI THÔNG TIN CHI TIẾT Hãng Tsurumi là một trong những hãng máy bơm nổi tiếng về dòng bơm nước thải , bơm bùn , bơm xử lý chất thải trên thế giới. Chúng được sử dụng rất...
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải hcp inox sf/ss (173 0 )

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI / BƠM NƯỚC THẢI RÁC INOX SS/SF .Kết cấu máy được thiết kế ưu việt .motor khô ,phốt (Seal) đôi ,bên trong lắp A.C rờ le bảo vệ motor , linh kiện máy bơm ,vỏ máy tất cả đều sử dụng...
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 2hp – 1.5kw chân đế B3 (57 0 )

  Motor giảm tốc 2hp – 1.5kw chân đế B3 Công suất: 1.5kw - 2hp ( 2 ngựa) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện: 220v/380v...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Bơm chìm nước thải thường dùng hcp f (187 0 )

  Bơm chìm nước thải thường dùng hcp f Motor có độ chuẩn xác cao, cốt máy qua xử lý gia công nhiệt, đặc tính ổn định, yêu cầu thiết kế hiệu suất cao. Sản xuất thông qua qui trình kiểm tra chất...
  Thỏa thuận...
 • Động cơ giảm tốc cyclo , xwed, bled, bwed, xled , bld , bwd , xld, xwd ,bwy ,xly (238 0 )

  XWED Cyclo Drive giảm tốc XWED Cyclo Drive giảm tốc là vượt trội mà công nghệ ổ đĩa là có liên quan. Các lái xe xích lô là vượt trội so với các cơ chế cụ truyền thống, vì nó chỉ hoạt động với lực...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Motor giảm tốc 3hp - 2.2kw chân đế B3 (62 0 )

  Motor giảm tốc 3hp - 2.2kw chân đế B3 Công suất: 2.2kw - 3hp ( 3 ngựa) Tỉ số truyền: 1/3 - 1/1800 Kiểu lắp motor giảm tốc : Chân Đế hay còn gọi là B3 Dòng điện: 220v/380v 50hz,...
  Phạm Thanh Tiền 11 phút trước trong Hộp giảm tốc
  Thỏa thuận...
 • Van điện từ, BDE, Univer VietNam, STC VietNam (5 0 )

  Mitsubishi Vietnam Correct: FX1N-24MR-ES/UL (Model: FX 2N 24 MR) Leuze Vietnam MLC300T40-450 Part no.:68090404 Leuze Vietnam MLC300T40-600 Part no.:68090406 Proface...
  Ngọc Trang 11 phút trước trong Van công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Lưới bảo hiểm, lưới cản vật rơi, lưới an toàn giá rẻ nhất Hà Nội (2 0 )

  Chuyên cung cấp các loại lưới bao gồm lưới bảo hiểm, lưới cản vật rơi, lưới chống bụi giá rẻ và cạnh tranh nhất trên thị trường,cam kết về chất lượng. Lưới được làm từ sợi PP, PA, PE. Ứng dụng trong...
  Vũ Xuân 13 phút trước trong Thi công xây dựng
  Thỏa thuận...
 • Lưới an toàn chống rơi giàn giáo (1 0 )

  Cung cấp lưới an toàn, lưới chống rơi và các phụ kiện giăng lưới an toàn khi thi công, tháo lắp giàn giáo công trình. Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp và tư vấn các thiết bị an toàn xây dựng như...
  mai thu thuy 13 phút trước trong Lưới công trình
  Thỏa thuận...
 • Chuyên bán giống cây chanh tứ quý, chanh tứ thì, chanh bốn mùa chất lượng cao (28 0 )

  1.Đặc điểm cây giống – Chanh tứ quý ( chanh 4 mùa ) là một loại chanh cho năng xuất rất cao . Với ưu điểm là cây ra quả quanh năm , thời gian thu hoạch rất ngắn chỉ sau khi trồng 1,5 năm là...
  15.000
  ₫ / cây
 • Gạch lục giác nghệ thuật tại HCM (70 0 )

  - SIÊU THỊ GẠCH BÔNG : 20A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh - Điện Thoại : 08 3816 4485 - 0932 07 27 37 - 090 755 6158 - www.gachgiamgia.vn -https://www.facebook.com/sieuthigachbong/ ...
  Công Ty Hoàng Thành 15 phút trước trong Gạch ốp lát
  250.000
 • Màn hình điều khiển ESA - ESA Vietnam - IT105B0121 ESA (7 0 )

  MODEL SẢN PHẨM IT104T0101 4,3" TFT, 65K colors, SP1, USB A, ETH IT104T0111 4,3" TFT, 65K colors, SP1, SP2, USB A, ETH IT104T0121 4,3" TFT, 65K colors, SP1,...
  Thỏa thuận...
 • Máy nén khí trục vít cũ 15hp bán tại đồng nai (9 0 )

  Máy nén khí QUANG THUẬN xin gửi tới quý khách hàng là các công ty nhà máy sản xuất về dịch vụ về máy nén khí - máy phát điện của công ty chúng tôi. mọi liên hệ xin vui lòng gọi chuyên viên tư...
  nguyenphong 16 phút trước trong Máy nén khí trục vít
  Thỏa thuận...
 • Gương cầu inox chất lượng cao Malaysia (4 0 )

  CHI TIẾT THÔNG TIN SẢN PHẨM XEM CHI TIẾT TẠI: www.kbn.com.vn : www.guongcauloi.vn : www.thietbikbn.com Hình ảnh lắp đặt xem tại : https://plus.google.com/u/0/101434196307379092790 ...
  KBNGROUP 17 phút trước trong Gương cầu lồi
  2.100.000
  ₫ / Cái
 • ở đâu cung cấp tấm Alu quảng cáo tại tphcm (1 0 )

  Cung cấp, Buôn Bán Sỉ và lẻ tấm nhựa Acrylic, nhựa mica, Vật Tư Nghành Quảng Cáo, Ngành Nội Thất , Ngoại Thất, Trang Trí. Mica Trong, Mica Trung Quốc, Acrylic Sheet, Tấm Mica ở Sài Gòn. Một số ứng...
  Pccc Nhà Xinh 20 phút trước trong Aluminium composite
  Thỏa thuận...
 • Bơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 201 PP 300W giá tốt nhất thị trường (9 0 )

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Bơm Định Lượng Kiểu Màng Cơ Khí OBL MC 201 PP 300W được thiết kế chống thấm nước, thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm được sử dụng trong các lĩnh vực: - Ứng...
  Siêu Phong 21 phút trước trong Bơm định lượng
  Thỏa thuận...
 • Thùng nhựa IBC đựng hóa chất,thùng nhựa 1000 lít đựng hóa chất,tank nhựa 1000 ít (69 0 )

  Công Ty TNHH XNK Cát Đằng là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì công nghiệp cải tiến theo hướng công nghệ tại Việt Nam. Công Ty chúng tôi rất hân hạnh cung cấp loạt sản phẩm bao bì công...
  Thỏa thuận...
 • Thùng phuy nhựa nắp hở,thùng phuy sắt nắp hở,thùng phuy nhựa nắp kín (99 0 )

  Cát Đằng là nhà cung cấp thùng phuy nhựa ,thùng phuy sắt lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh Hotline : 0938.934.599 Ms.Loan thùng phuy nhựa,thùng phuy sắt 220 lít,thùng phuy nhựa nắp hở 220...
  Thỏa thuận...
 • Thùng phuy 220 lít,thùng đựng hóa chất 1000 lít,thùng phuy nhựa 220 lít (158 0 )

  Công Ty TNHH XNK Cát Đằng là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì công nghiệp cải tiến theo hướng công nghệ tại Việt Nam. Công Ty chúng tôi rất hân hạnh cung cấp loạt sản phẩm bao bì công...
  Thỏa thuận...
 • Thùng nhựa đựng hóa chất,bồn nhựa 1200 lít,tank nhựa đựng hóa chất 1000 lít (74 0 )

  Bán bồn nhựa IBC 1000 lít,thùng nhựa 1000 lít,Thùng nhựa IBC,Tank nhựa 1000 lít Cát Đằng là nhà cung nhập khẩu và cung cấp bồn nhựa 1000 lít,tank nhựa mới cũ dung đựng hóa chất và thực phẩm.Do được...
  Thỏa thuận...
 • Địa chỉ bán máy bơm màng hóa chất giá rẻ tại tp.hcm (5 0 )

  Địa chỉ bán máy bơm hóa chất giá rẻ ở đâu ? Dòng máy bơm màng hóa chất nào thích hợp vận chuyển lưu chất có tính ăn mòn, mài mòn cao. ĐỊA CHỈ BÁN MÁY BƠM MÀNG HÓA CHẤT * Địa chỉ : 143 Bình...
  Duy Phú 23 phút trước trong Máy bơm hóa chất
  Thỏa thuận...
 • PCCC Nhà xinh chuyên mua bán, nạp sạc bình cứu hỏa tại tphcm, bình dương đồng nai (4 0 )

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ XINH Tel: 028.66812237 DĐ: 0937 145 426 -Email: nhaxinh1907@gmal.com Web: www.pcccnhaxinh.mov.mn Chuyên: nhập khẩu , phân phối bình chữa cháy chính hãng, cung...
  Pccc Nhà Xinh 23 phút trước trong Bình chữa cháy
  Thỏa thuận...
 • 6313 Jenco_Jenco Việt Nam_Anh Nghi Sơn (4 0 )

  1/4 DIN, IP65, panel mount pH/ORP/Temp analyzer with 2 wire 4-20mA current output and 2 sets of programmable on/off relay. Extremely price competitive. Clear LCD displays pH or mV, with...
  Võ Thị 24 phút trước trong Cảm biến đo mức
  Thỏa thuận...
Có tổng số 471.050 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..