2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
10.000 ₫
7.000 ₫
15.000 ₫
270.000.000 ₫
700.000 ₫
242.000 ₫
300.000 ₫
1.500.000 ₫
250.000.000 ₫
117.000.000 ₫
2.400.000 ₫
10.000.000 ₫
1.000 ₫
450.000 ₫
1.400.000 ₫
600.000 ₫
900.000 ₫
65.000.000 ₫
10.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0972.732.018; HCM: 0943.98.5050

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 459.295 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Máy ép dầu lạc công nghiệp 6YL-120 (120kg/h) giá rẻ ( 46 )

  SIÊU THỊ MÁY 123 Đ/C : Số 25, ngõ 125 trung kính, cầu giấy, hà nội Điện thoại : 0986767410 - 0968273260 - Hòai Xuân ( Call/Zalo/SMS ) Giao hàng và lắp đặt máy tại nhà ! ...
  70.000
 • Sàn gỗ nhựa ngoài trời, hồ bơi, sân vườn tại Đà Nẵng ( 1.479 )

  san go ngoai troi, san go ho boi, san go san vuon, san go nhua ngoai troi, san go nhua ho boi, san go nhua san vuon, san go ngoai troi tai da nang, san go nhua ngoai troi tai da nang, san go ngoai...
  Vũ Văn Đăng 19 phút trước trong Sàn nhựa
  Thỏa thuận...
 • Máy khoan giếng 5 số Kinh Thám: XY-1A-4 sâu 150m ( 384 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ MÁY CÔNG NGHIỆP ( VTAMC ) Số 3, ngõ 77, phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam Kho hàng: Bến xe Đuôi Cá - Số 785 phố Trương...
  95.000.000
  ₫ / cái
 • Pallet nhựa TDT 1200x1000x150mm ( 15 )

  CTY MAI HUỲNH THIÊN PHÁT VIỆT NAM mail: phuongttbk@gmail.com Web: http://xenanghpm.com/ http://www.maihuynhthienphat.com/ Mobi: 0982246959 – 0932246959 đt: 02363566292 1. Pallet...
  Hoàng Ngọc Mai 4 giờ 26 phút trước trong Pallet
  225.000
  ₫ / 0
 • Thiết bị bơm dầu bằng tay OLP-12 ( 9 )

  Dùng chủ yếu ở các xưởng sữa chữa ô tô,trạm chăm sóc xe,trạm rửa xe hay dùng trong nhà máy công nghiệp để tra vào các ổ bi,bạc đạn và bơm các hóa chất độc hại khác tránh tiếp xúc trực tiếp với con...
  thietbivietnam.vn 4 giờ 55 phút trước trong Máy bơm dầu
  Thỏa thuận...
 • Phụ tùng máy gặt kubota xích cao su máy gặt kubota dc70 giá tốt ( 15 )

  Nhập về công xích cao su máy gặt kubota Đăng Lê chuyên cung cấp phụ tùng máy gặt đập liên hợp kubota số lượng lớn giá tốt cho bà con khách hàng. Giá phụ tùng, xích cao su máy gặt chất lượng tốt...
  Thạch Lam 5 giờ 7 phút trước trong Máy gặt
  Thỏa thuận...
 • Giống cây bưởi qế dương giá rẻ ( 15 )

  Bưởi Quế Dương to hơn bưởi Diễn, mỗi quả nặng từ 1,2 – 1,5kg và sai hơn gấp 2 – 3 lần bưởi Diễn, có cây lên đến hàng trăm quả Giống cây bưởi qế dương được Trung tâm Giống Cây Trồng Tiên...
  Kinh Tế Cây Giống 5 giờ 42 phút trước trong Giống cây hoa quả
  15.000
 • Giống cây bưởi đào chuyên giá rẻ ( 12 )

  Bưởi Đào Chuyên là giống bưởi mới do nông dân Đào Duy Chuyên lai tạo từ 2 giống bưởi cổ mà thành. Bưởi Đào chuyên có đặc điểm quả nặng khoảng 1,6 kg, hình thức đẹp, quả chín có màu vàng tươi, vỏ mỏng,...
  Kinh Tế Cây Giống 5 giờ 45 phút trước trong Giống cây trồng
  15.000
 • Giống cây bưởi 1 năm 2 vụ giá rẻ ( 9 )

  Cây bưởi siêu ngọt cho thu hoạch 2 vụ trong 1 năm (tháng 6 và tháng 12) nên còn gọi là bưởi 1 năm 2 vụ. Giống cây bưởi 1 năm 2 vụ được Trung tâm Giống Cây trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao nhập khẩu...
  Kinh Tế Cây Giống 5 giờ 48 phút trước trong Giống cây trồng
  90.000
 • Giống cây bưởi đỏ luận văn (Tiến Vua) giá rẻ ( 12 )

  Giống cây Bưởi đỏ Luận Văn Thanh Hóa ( bưởi tiến Vua ) (Red Pomelo) là loại cây nổi tiếng, trái bưởi Luận Văn ( bưởi tiến Vua ) là loại trái cây đặc sản tiến vua. Cây được trồng lâu đời tại làng Luận...
  Kinh Tế Cây Giống 5 giờ 51 phút trước trong Giống cây trồng
  15.000
 • Giống cây bưởi diễn chiết giá rẻ ( 12 )

  Những cành bưởi diễn giống ở đây được chiết ngay trên những cây bưởi ăn quả có năng suất cao nhằm tạo ra nguồn bưởi diễn giống tốt nhất . Giống cây bưởi diễn chiết được Trung tâm Giống Cây Trồng...
  Kinh Tế Cây Giống 5 giờ 54 phút trước trong Giống cây trồng
  30.000
 • cây giống trà hoa vàng ( 14 )

  - Cây giống Trà hoa vàng đúng tiêu chuẩn cho sản lượng cao. - Cây giống khỏe mạnh, trong bầu 10, rễ đâm ra khỏi bầu, chiều cao cây từ 30 - 50 cm - Cây phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 98%. ...
  Cay Giong Nong... 6 giờ 3 phút trước trong Giống cây trồng
  80.000
 • cây giống cà gai leo ( 16 )

  Cà gai leo (còn có tên gọi khác là Cà gai dây hay cây cà vạnh, cà quýnh, cà lù, gai bướm). Trung Tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp cây giống cà gai leo 4.000đ/ 1 cây. Đảm bảo...
  Cay Giong Nong... 6 giờ 6 phút trước trong Giống cây trồng
  4.000
 • cây giống hoa thiên lý ( 15 )

  Là một loài cây quen thuộc với nông thôn Việt Nam, cây hoa thiên lý được sử dụng nhiều trong bữa ăn hàng ngày và được trồng rộng rãi Trung Tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất Lượng Cao cung cấp cây...
  Cay Giong Nong... 6 giờ 8 phút trước trong Giống cây trồng
  20.000
 • cây giống Bò khai giá rẻ ( 10 )

  Rau bò khai là một đặc sản Hà Giang được rất nhiều người ưa thích bởi nó có thể chế thành nhiều món ăn hấp dẫn cũng như có rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Trung Tâm Giống Cây Trồng Tiên Tiến Chất...
  Cay Giong Nong... 6 giờ 10 phút trước trong Giống cây trồng
  25.000
 • cây giống chùm ngây giá rẻ ( 14 )

  Chùm ngây hay ba đậu dại là loài thực vật thân gỗ phổ biến nhất trong Chi Chùm ngây thuộc họ Chùm ngây, xuất xứ từ vùng Nam Á nhưng cũng mọc hoang và được trồng, khai thác, sử dụng nhiều nơi trên thế...
  Cay Giong Nong... 6 giờ 13 phút trước trong Giống cây trồng
  4.000
 • Máy Thổi Khí Greatech ( 39 )

  MÁY THỔI KHÍ GREATECH- ĐÀI LOAN Ứng dụng: Cung cấp khí trong xử lý nước thải, nuôi cá, tạo bọt khí trong bồn tắm, quá trình rửa ngược trong xử lý nước… Đặc tính kỹ thuật: Kiểu: root, 3...
  Ms. Lan Nhi 6 giờ 19 phút trước trong Máy thổi khí
  Thỏa thuận...
 • Đệm vi sinh Dạng Cầu ( 46 )

  ĐỆM VI SINH DẠNG CẦU Thông tin sản phẩm: Kích thước: D= 150mm, D50 Nhiệt độ làm việc: 10-60 độ C Áp suất làm việc: 1-3 bar Vật liệu chế tạo: Nhựa PP Xuất xứ: Việt Nam Ứng dụng: + Dùng trong xử lý nước...
  Ms. Lan Nhi 6 giờ 19 phút trước trong Thiết bị làm sạch
  Thỏa thuận...
 • Công ty CP vật tư Sunco Việt Nam nhà sản xuất Băng cản nước giá rẻ nhất ( 106 )

  Băng cản nước , băng cản nước cho mạch ngừng bê tông CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email:...
  duongvuhao 6 giờ 32 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  Thỏa thuận...
 • Băng PVC chống thấm đàn hồi, tấm ngăn nước PVC ( 1.617 )

  CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: E14 - 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email: duongthuc79@gmail.com Băng cản nước PVC WATER STOP Mô tả...
  duongvuhao 6 giờ 32 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  Thỏa thuận...
 • Băng cản nước V150,V200,V250,V300,V320 giá rẻ,chất lượng nhất ( 115 )

  Băng cản nước , băng cản nước cho mạch ngừng bê tông CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: E14 - 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email:...
  duongvuhao 6 giờ 32 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  69.800
  ₫ / m
 • Tấm ngăn nước PVC, tấm chặn nước PVC , băng chống thấm đàn hồi PVC ( 2.548 )

  CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: E14 - 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email: duongthuc79@gmail.com Mô tả Tấm nhựa PVC dẻo ngăn nước...
  duongvuhao 6 giờ 32 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  79.600
 • Khớp nối kn92 tấm nhựa dẻo ngăn nước tại điểm mạch ngừng bê tông ( 103 )

  Băng cản nước , băng cản nước cho mạch ngừng bê tông CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email:...
  duongvuhao 6 giờ 36 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  65.500
 • Tấm nhựa PVC dẻo ngăn nước tại vị trí khớp nối bê tông ( khớp nối PVC KN92) ( 83 )

  Băng cản nước , băng cản nước cho mạch ngừng bê tông CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 098 9999 219 - 0914 355 143 Email:...
  duongvuhao 6 giờ 36 phút trước trong Nền móng
  66.700
 • Bạt lót hồ nuôi tôm, màng chống thấm giá rẻ, chất lượng nhất ( 414 )

  CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 0989.999 219 - 0914 355 143 Email: duongthuc79@gmail.com Website: Tamcannuoc.com HDPE là tên viết...
  duongvuhao 6 giờ 36 phút trước trong Ống nhựa thẳng
  12.300
 • Màng chống thấm, màng chống thấm hdpe giá tốt cho công trình ( 129 )

  Cty cp vật tư Sunco Việt Nam Đ/C- E14 - 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ- Mr Thức : 0914 355 143 - 098 9999 219 Email : duongthuc79@gmail.com Webside - tamcannuoc.com ...
  duongvuhao 6 giờ 36 phút trước trong Nền móng
  15.600
 • Băng cản nước, tấm ngăn nước , băng chống thấm pvc giá rẻ nhất Hà Nội ( 270 1 )

  CÔNG TY CP VẬT TƯ SUNCO VIỆT NAM Đ/C: E14 - 133 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà nội Liên hệ : Mr Thức 0989.999 219 - 0914 355 143 Email: duongthuc79@gmail.com Website: Tamcannuoc.com I- Các...
  duongvuhao 6 giờ 36 phút trước trong Vật liệu chống thấm
  69.855
  ₫ / m
 • Cân Bàn Điện Tử TPS tại đà nẵng ( 16 )

  - Khung được làm hợp kim không gỉ, mặt bàn cân làm bằng Inox. - Chân đế có thể di chuyển mọi địa hình, thiết kế vững chắc cho nhiều lĩnh vực - Chính xác cao( độ phân giải bên trong:...
  Lê Đăng Lộc 6 giờ 40 phút trước trong Cân bàn
  Thỏa thuận...
 • Đầu Cân IND 231, IND 236 ( 15 )

  * Vận hành cân kiểm tra Quá tải/Thiếu tải nhanh và hiệu quả - 10 chỉ tiêu được lưu trữ có cấu hình và chỉnh sửa dễ dàng - Các chế độ ứng dụng dễ dàng được kích hoạt thông qua phím chức năng do...
  Lê Đăng Lộc 6 giờ 42 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  Thỏa thuận...
 • Đầu Cân KINGBIRD tại miền trung ( 12 )

  Đầu cân Kingbird Mettler Toledo có độ chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/10000) . - Đầu cân sử dụng thích hợp với các loại cân sàn, cân bàn điện tử, cân xe tải.. - Màn hình hiển thị LCD...
  Lê Đăng Lộc 6 giờ 42 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  Thỏa thuận...
 • Loadcell Mettler Toledo MTB ( 11 )

  Chi tiết sản phẩm: Loadcell Mettler Toledo MTB Tải trọng Loadcell mettler toledo MTB : 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 300kg, 500kg. Loadcell Mettler toledo MTB có độ chính xác cao. ...
  Lê Đăng Lộc 6 giờ 43 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  Thỏa thuận...
 • Loadcell UTE USS tại miền trung ( 13 )

  Chi tiết sản phẩm: Loadcell UTE USS Đài Loan Tải trọng Loadcell UTE Đài Loan : 500kg, 1000kg, 2000kg. Độ chính xác cao, dễ dàng thay thế. Được làm bằng thép hợp kim đặc biệt....
  Lê Đăng Lộc 6 giờ 44 phút trước trong Phụ kiện cân điện tử
  Thỏa thuận...
 • Mua bán METHYLENE CHLORIDE - MC giá rẻ dung môi phụ gia ( 9 )

  Methylene Chloride, MC, chất tẩy rửa công nghiệp CTHH: CH2Cl2 Quy cách: 265kg/phuy, 270kg/phuy Xuất xứ: Anh, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc Thông tin liên hệ: Đỗ Thanh Hải -...
  Quang Hien 6 giờ 50 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Mua bán BUTYL ACETATE giá rẻ hóa chất butyl ( 14 )

  Butyl acetate, BAC, dầu chuối; xăng thơm; Acetic acid; n-butyl ester; Butile; butyl ethanoate CTHH: C6H12O2, CH3COOCH2CH2CH2CH3, CH3COOC4H9 Quy cách: 180kg/phuy Xuất xứ: Trung Quốc, Malaysia...
  Quang Hien 6 giờ 52 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Propylene glycol, C3H8O2, Propanediol dung môi PG ( 16 )

  Propylene glycol, C3H8O2, Propanediol, chất chống đông, chất ly trích hương liệu Tên gọi khác: Propylene Glycol, chất chống đông, chất ly trích hương liệu, Tải lạnh, chống đông, làm mát - Chống mốc...
  Quang Hien 6 giờ 54 phút trước trong Hóa chất công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Máy khoan từ giá rẻ xuất xứ Ba Lan ( 143 )

  Lời đầu tiên Công ty Weldtec MR.Hiệp 0986.144.718 xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến quý công ty và doanh nghiệp. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật liệu hàn, cắt Weldtec...
  Hiepvatlieuhan 6 giờ 55 phút trước trong Máy khoan từ
  15.600.000
 • Máy khoan từ ( 119 )

  Lời đầu tiên Công ty ( MR.Hiệp 0986.144.718 ) chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến quý công ty và doanh nghiệp. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật liệu hàn, cắt...
  Hiepvatlieuhan 6 giờ 55 phút trước trong Máy khoan từ
  15.500.000
 • Máy cắt laser bodor f 1530, f1530t ( 41 )

  Xin vui lòng liên hệ: Mr.Hiệp ĐT: 0986.144.718 Email: hiepbk0210@gmail.com Địa chỉ: 108 d5 trần thái tông,Hà Nội MÁY CẮT LASER FIBER Model: F1530T ...
  Hiepvatlieuhan 6 giờ 57 phút trước trong Máy cắt laser
  1.100.000
 • Máy cắt laser f1530, laser bodor ( 38 )

  MÁY CẮT LASER FIBER Model: F-1530, F1530 Xuất xứ: Trung Quốc Thông số kỹ thuật cơ bản : - Phạm vi cắt : 1500mm*3000mm - Nguồn cắt: IPG (Đức – Sản xuất tại Mỹ)... - Công...
  Hiepvatlieuhan 6 giờ 57 phút trước trong Máy cắt laser
  1.100.000
 • Máy cắt, khắc laser BCL1006XS, BCL1309XS, laser bodor CO2 ( 38 )

  Xin vui lòng liên hệ: Mr.Hiệp ĐT: 0986.144.718 Email: hiepbk0210@gmail.com Địa chỉ: 108 d5 trần thái tông,Hà Nội Máy cắt laser BODOR 1390, BCL1006XS, BCL1309XS Thông...
  Hiepvatlieuhan 6 giờ 57 phút trước trong Máy cắt laser
  Thỏa thuận...
Có tổng số 459.295 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..