2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
1.299.000 ₫
60.000 ₫
7.000 ₫
2.000.000 ₫
14.000 ₫
500.000.000 ₫
38.000.000 ₫
1.547.000 ₫
16.000 ₫
66.000 ₫
24.000 ₫
225.000 ₫
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0936.449.269; HCM: 0933.837.877

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 469.846 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Hà Nội- Bán dàn xả tôn cuộn tốc độ cắt lớn máy đẹp (94 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHI SLITTER LINE 0.3 ~ 2.3t × 1250(1300)w × 15(10)ton Năm sản xuất Year 1982 ...
  phan anh 16 phút trước trong Máy cắt tôn công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • HN- chuyên cấp máy chấn cắt đột AMADa chất lượng cao (243 0 )

  Mr PHAN ANH Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí. NHÀ NHẬP KHẨU CHUYÊN NGHIỆP CÁC LOẠI MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TỪ NHẬT BẢN VỀ NHƯ: tiện cơ,phay cơ,...
  phan anh 16 phút trước trong Máy cắt tôn công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • Hà NỘi bán dàn cắt tôn tấm đẹp nhanh (151 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ Khi LEVELER SHEAR LINE 2.3 t × 1370 w 1991 Năm sản xuất Year 1991 ...
  phan anh 16 phút trước trong Máy cắt tôn công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • HÀ nội bán máy mài phẳng okamoto 600x1500 máy đẹp (181 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ SURFACE GRINGDING MACHINE OKAMOTO PSG-155 1982 Hiệu Manufacture OKAMOTO ...
  phan anh 16 phút trước trong Máy mài bàn
  Thỏa thuận...
 • Hà NỘi bán máy mài phẳng okamoto khổ lớn 2000x800 máy đẹp (213 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHI SURFACE GRINGDING MACHINE OKAMOTO PSG-208 1980 Hiệu Manufacture OKAMOTO ...
  phan anh 16 phút trước trong Máy mài bàn
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy phay 5 trục DMG cỡ lớn 2014 likenew (205 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH 5- AXIS VER. MACHINING CENTER DMC MORI DMF 180-7 2014 Hiệu Manufacture DMC MORI Model Model...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí chấn cắt đột AMADA (59 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí. TURRET PUNCH PRESS AMADA PEGA-357 1994 Hiệu Manufacture AMADA ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- chuyên cung cấp máy đột 345- 357- chấn amada (145 0 )

  Mr PHAN ANH- 0912258800 - CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ TURRET PUNCH PRESS AMADA PEGA-345K Hiệu Manufacture AMADA Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • Hà NỘi chuyên cung cấp các loại máy phay giường QSD nhật bản (201 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ DOUBLE COLUMN PLANOMILLER OKUMA MCV-24x50 1981 Hiệu Manufacture OKUMA ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay giường
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy phay cnc OKK 2008 máy đẹp (132 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH- chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí VER. MACHINING CENTER OKK VM7 Ⅲ 2008 Hiệu Manufacture OKK Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- CHuyên cung cấp máy chấn cắt AMADA máy đẹp 2008 (54 0 )

  Mr PHAN ANH- 0912258800 - CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ Turret Punch Press AMADA EM-2510NT (2008) Hiệu Manufacture AMADA Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- Bán máy tiện đứng Okuma VTM-100 1999 (91 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí. CNC VERTICAL LATHE MACHINE OKUMAHOWA VTM-100 1999 Hiệu Manufacture ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy tiện CNC
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- Bán máy khoan dầm H 3 chiều 3DH- 1000 1996 (66 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí. H-SHAPE STEEL NC 3 AXIS HIGH SPEED DRILLING MACHINE Hiệu Manufacture ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy khoan
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- Bán máy phay cnc Okuma 5VA máy đẹp điện OM (155 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH- chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí VER. MACHINING CENTER OKUMAHOWA 5VA (1990) Hiệu Manufacture OKUMAHOWA ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • Hà Nội- Bán máy phay cnc Okuma 1990 5VA máy đẹp (120 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH Chuyên cung cấp giải pháp gia công cơ khí. VER. MACHINING CENTER OKUMAHOWA 5VA (1990) Hiệu Manufacture OKUMAHOWA...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  600.000.000
 • HN- Bán máy đột PEGA 357 1991 máy đẹp CNC AMADA (57 0 )

  Mr PHAN ANH 0912258800 TURRET PUNCH PRESS AMADA PEGA-357 1991 Hiệu Manufacture AMADA Model Model PEGA-357 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy chấn AMADA 4m 200 tấn 1988 cữ NC9 (67 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA RG-200L 1988 Hiệu Manufacture AMADA Model Model RG-200L ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán trung tâm gia công CNC MAKINO V55 1999 máy đẹp (89 0 )

  Mr: Phan Anh- ĐT: 0912258800. Email: anhphan694@gmail.com Cập nhật đầy đủ các loại máy truy cập link facebook : https://www.facebook.com/M%C3%A1y-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-Mr-PHAN-ANH-84912258800-172483...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy chấn AMADA 3m125 tấn 1985 (73 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA RG125 1985 Hiệu Manufacture AMADA Model Model RG125 Năm...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn gấp thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy cắt laser nguồn 2kw bao chạy (55 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH LASER CUTTING SHIBUYA SPL3430EA/SOL20V 2003 Nhà sản xuất : SHIBUYA Xuất xứ : Nhật Bản Năm sản xuất : 2003 Model : SPL3430EA/SOL20V Hệ điều khiển : Fanuc ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy cắt laser
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy mài phẳng to sumitomo 3000x800 1980 bao chạy (111 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH SURFACE GRINGDING MACHINE SUMITOMO KSH-830S 1987 Hiệu Manufacture SUMITOMO Model Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy mài bàn
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy chấn komatsu 2.5m 80 tấn 1999 cữ NC (72 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE KOMATSU PAS80x255 (1999) Hiệu Manufacture KOMATSU Model Model PAS80x255 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy tiện CNC Tsugami 2004 phi 12 máy đẹp (148 0 )

  Mr PHAN ANH - 0912258800 Hiệu Manufacture TSUGAMI Model Model BO-12III Năm Year 2005 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy tiện CNC
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy khoan dầm 3 chiều cnc 6bh 1000 máy đẹp (84 0 )

  0912258800- MR PHAN ANH H-SHAPE STEEL CNC 6 AXIS HIGH SPEED RILLING MACHINE Hiệu Manufacture AMADA Model Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy khoan CNC
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy dập KOMATSU E2W400 2006 máy đẹp (40 0 )

  Mr PHAN ANH - 0912258800 400T PRESS MACHINE KOMATSU E2W400 2006 Hiệu Manufacture KOMATSU Model Model E2W400 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy cắt tôn amada 3m 6ly cữ NC máy đẹp (140 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH SHEARING MACHINE AMADA M-3060 1988 Hiệu Manufacture AMADA Model Model M-3060 Năm...
  phan anh 17 phút trước trong Máy cắt tôn công nghiệp
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy tiện đa chức năng Moriseiki cõ lỡn chống tâm 6m 2014 (85 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH TURNING &MIIING MACHINING CENTER DMG-MORISEIKI NT6600/4000 (2014) Hiệu Manufacture DMG-MORISEIKI Model Model...
  phan anh 17 phút trước trong Máy tiện CNC
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy phay CNC Makino V55 1998 máy đẹp (148 0 )

  Mr PHAN ANH 0912258800 VERTICAL MACHINING CENTER -MAKINO V55 1998 Hiệu Manufacture MAKINO Model Model V55 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • Bán máy tiện CNC MORISEIKI SL200MC 1999 máy đẹp (109 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH CNC LATHE MACHINE MORI SEIKI SL200MC 1999 Hiệu Manufacture MORI SEIKI Model Model SL200MC ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy tiện CNC
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy mài phẳng Okamoto 1991 200*800 máy đẹp (68 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH SURFACE GRINGDING MACHINE OKAMOTO PSG208 1991 Hiệu Manufacture OKAMOTO Model Model PSG208 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy mài bàn
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy phay cnc V33 2001 máy đẹp (194 0 )

  Mr PHAN ANH- 0912258800 VERTICAL MACHINING CENTER -MAKINO V33 (2001) Hiệu Manufacture MAKINO Model Model V33 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy phay CNC
  Thỏa thuận...
 • Hn- bán máy dập komatsu 80 tấn 1992 máy đẹp (167 0 )

  Mr PHAN ANH 0912258800 80T PRESS MACHINE AIDA NC1-80(2) 1992 Hiệu Manufacture AIDA Model Model NC1-80(2) ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy dập cơ
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy dập Komatsu 110 tấn máy đẹp 2001 (43 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH 110T PRESS MACHINE KOMATSU E2W110 2001 Hiệu Manufacture KOMATSU Model Model E2W110 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy dập cơ
  Thỏa thuận...
 • Bán máy dập 300 tấn có cấp phối kèm theo (81 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH 300T TRANSFER PRESS MACHINE SHINOHARA DA-300-S2 1983 Hiệu Manufacture SHINOHARA Model Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy đột dập
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy chấn thủy lực 3m 150 tấn 1988 cữ NC 9 máy đẹp (33 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA FBD-1503 1988 Hiệu Manufacture AMADA Model Model FBD-1503 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy chấn AMADA 4m 250 tấn máy đẹp giá tốt (40 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA FBD-2504 1988 Hiệu Manufacture AMADA Model Model FBD-2504 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- Chuyên cung cấp máy chấn cắt Komatsu, AMADA 4m 200 tấn (40 0 )

  Mr: Phan Anh- ĐT: 0912258800. Email: anhphan694@gmail.com PRESSBRAKE MACHINE PHS200x4000 (1989) Hiệu Manufacture KOMATSU Model ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy chấn amada 6m 300 tấn 1987 máy đẹp (27 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA FBD-3006 (1987) Hiệu Manufacture AMADA Model Model FBD-3006 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- bán máy chấn AMADA 3m 100 tấn 1985 máy đẹp giá tốt nhất (45 0 )

  0912258800 Mr PHAN ANH PRESSBRAKE MACHINE AMADA FBD-1030 1985 Hiệu Manufacture AMADA Model Model FBD-1030 ...
  phan anh 17 phút trước trong Máy chấn thủy lực
  Thỏa thuận...
 • HN- Bán máy cắt tôn AMADA 2.5m 4.5ly 1980 máy đẹp, cắt tốt, giá tốt (63 0 )

  Mr: Phan Anh- ĐT: 0912258800. Email: anhphan694@gmail.com Cập nhật đầy đủ các loại máy truy cập facebook : https://www.facebook.com/M%C3%A1y-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-Mr-PHAN-ANH-84912258800-17...
  phan anh 17 phút trước trong Máy cắt tôn công nghiệp
  Thỏa thuận...
Có tổng số 469.846 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 [1]  2  3  4  5  6  ..