Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Dây hàn MIG/MAG GM-70S

Dây hàn MIG/MAG GM-70S

1.0/ 1 đánh giá     Đánh giá       Lịch sử giá      
Loại phụ kiện: Dây hàn / Hãng sản xuất: GEMINI / Xuất xứ: Vietnam /
Xem thêm
Giá tăng dầnTình trạngXuất xứThuếBảo hành   Uy tín
Nơi bán: Toàn quốc
Gian hàng đảm bảo tích cực
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
Xem chi tiết
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hà Như
89,1% đánh giá tốt (trong tổng số 129 đánh giá)
Xem chi tiết
Gian hàng đảm bảo
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH Kho hàng Việt Nam
89,3% đánh giá tốt (trong tổng số 28 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư An Phát
100% đánh giá tốt (trong tổng số 3 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Chưa VAT
Hàng công ty
BH: Không có
Công Ty TNHH VIETMACH-090.555.3611
100% đánh giá tốt (trong tổng số 6 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
CôngTy TNHH MTV MINAVI
100% đánh giá tốt (trong tổng số 3 đánh giá)
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty TNHH XNK Hiền Lộc
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG MAKITA TẠI VIỆT NAM
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
hotline 088.63.63.777 hàng có sẵn
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 18 tháng
Điện Cơ Hoàng Nhật
0906.957.802 - Liên hệ ngay - Tư vấn liền
Xem chi tiết
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn Xem chi tiết

Mô tả sản phẩm: Dây hàn MIG/MAG GM-70S

Tieâu chuaån Myõ : AWS A5.18 ER 70S-6
Tieâu chuaån Ñaêng kieåm: TCVN 6259–6: 2003 SW53
Töông ñöông: JIS YGW12
 1. Ñaëc ñieåm vaø öùng duïng:
  • GM-70S laø loaïi daây haøn coù haøm löôïng Carbon thaáp, haøm löôïng Mangan vaø Silic cao, taïp chaát Löu huyønh, Phoát-pho voâ cuøng nhoû taïo ra moái haøn coù ñoä beàn vaø ñoä deûo dai cao.
  • GM-70S ñöôïc cheá taïo coù ñoä chính xaùc cao, höôùng daây ñeàu, ñöôïc bao phuû moät lôùp ñoàng maï tinh khieát, keùo boùng ñieàu ñoù laøm cho quaù trình baûo quaûn vaø haøn raát oån ñònh.
  • GM-70S ñöôïc haøn theo coâng ngheä baùn töï ñoäng vôùi khí baûo veä CO2 hoaëc hoãn hôïp khí 80%Argon + 18%CO2 ( Haøn MAG ) taïo ra moái haøn oån ñònh ít baén toeù, ñöôøng haøn nhuyeãn saùng. Ít söû duïng 100% khí Argon cho GM-70S (Haøn MIG ) vì hieäu quaû kinh teá khoâng cao.
  • GM-70S thích hôïp söû duïng cho haøn caùc keát caáu theùp Caùcbon vaø hôïp kim trung bình nhö boàn aùp löïc, ñöôøng oáng, keát caáu theùp chòu taûi troïng, caùc keát caáu daân duïng, oâ toâ, taøu thuyeàn.
2. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa lôùp kim loaïi ñaép (%):
 
C
Mn
Si
S
P
0.07 ~ 0.12
1.40 ~ 1.85
0.80 ~ 1.15
0.025 max
0.025 max.
 
         3. Cô tính kim loaïi haøn:
 
Hoãn hôïp khí
Ñoä beàn chaûy
(N/mm2)
Ñoä beàn keùo
(N/mm2)
Ñoä daõn daøi
(%)
Ñoâ dai va ñaäp(J ) - 29OC
CO2
420 ( min )
510 ( min )
22 (min)
50 (min)
Ar + 18%CO2
420 ( min )
510 ( min )
24 (min)
60 (min)
 
        4. Kích thöôùc que haøn, doøng ñieän vaø löôïng khí söû duïng thích hôïp:
Ñöôøng kính (mm)
Æ0.8
Æ0.9
Æ1.0
Æ1.2
Æ1.4
Æ1.6
Doøng ñieän haøn (A)
80 ~120
90~130
100~140
110~200
140~280
180~320
Ñieän theá haøn (V)
20 ~ 21
20~22
22~24
23~25
24~26
25~28
Löôïng khí lít /phuùt
8 – 9
9 – 10
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 18
       5. Höôùng daãn söû duïng:
  •          Chuaån bò ñaày ñuû caùc yeáu toá an toaøn lao ñoäng tröôùc khi haøn. Nguoàn ñieän haøn oån ñònh
  •         Taåy saïch caùc chaát baån nhö daàu, gæ seùt baùm treân beà maët vaät haøn. Vaùt meùp taïo khe hôû haøn ñaày ñuû, tieán haønh caùc böôùc haøn theo ñuùng quy phaïm.
  •          Veä sinh beùp haøn, oáng daãn daây, ñieàu chænh caùc cô caáu daãn höôùng daây hôïp lyù cho daây haøn ñöôïc naïp daãn oån ñònh. Khoâng ñeå daây haøn bò roái, bò gaáp khuùc bieán daïng.
  •          Khi daây haøn aåm, hoaëc baùm buïi baån, haøn bò khoùi, baén toeù vaø khoâng oån ñònh, moái haøn bò roã moït. Baûo quaûn daây haøn nôi khoâ raùo, bao goùi kín traùnh buïi, aåm öôùt, traùnh tieáp xuùc vaøo beà maët daây haøn.
  •          Löïa choïn doøng haøn vaø luoân duy trì löôïng khí baûo veä theo höôùng daãn, che chaén gioù toái ña ñeå coù theå coù ñöôïc moái haøn ngaáu saâu, khoâng khuyeát taät, khaû naêng laøm vieäc cao.
Rao vặt liên quan
Đăng bởi: vietmach     Cập nhật: 11/09/2017 - 16:10
TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: - Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3223:2000, - Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 21:2010/BGTVT - Tiêu chuẩn quốc tế: NK - Tiêu chuẩn tương...
Đăng bởi: maycatcnc     Cập nhật: 17/01/2013 - 15:28
Hỏi đáp liên quan
Đăng bởi: poohx6@gmail.com     Cập nhật: 18/10/2017 - 09:44
Vì sao máy cày Kubota lại thu hút nhiều người tin tưởng đến vậy? Việc nhiều sản phẩm máy móc trong sản xuất giúp tăng năng suất cho người nông dân, ở nhiều khâu làm việc thì đã...
Đăng bởi: hoangtu031197@gmail.com     Cập nhật: 17/10/2017 - 19:09
Là dòng máy cày công suất lớn của Kubota, M9540 được người nông dân khá ưa chuộng bởi hiệu suất hoạt động cao, bền bỉ và không hay bị trục trặc trong quá trình sử dụng. Trong...
Đăng bởi: ngocnguyen24101998@gmail.com     Cập nhật: 17/10/2017 - 13:25
Máy hàn que là một trong những máy hàn điện nóng chảy dưới dạng điện cực cao đều được thực hiện dưới tay người thợ điện. Đây là một công cụ hữu ích cho những người thợ trong lĩnh...