Tiến trình quyết định hành vi mua của khách hàng bao gồm mấy bước?

 |  Xem: 9.532  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2008 - 22:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bao gồm có 5 bước:
- B1: Nhu cầu về cảm nhận
- B2: Tìm kiếm thông tin
- B3: Đánh giá vị thế
- B4: Quyết định mua
- B5: Cảm nhận sau mua.
Ngày gửi: 20/03/2008 - 22:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)