Tiến trình quyết định hành vi mua của khách hàng bao gồm mấy bước?

 |  Xem: 9.497  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2008 - 22:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bao gồm có 5 bước:
- B1: Nhu cầu về cảm nhận
- B2: Tìm kiếm thông tin
- B3: Đánh giá vị thế
- B4: Quyết định mua
- B5: Cảm nhận sau mua.
Ngày gửi: 20/03/2008 - 22:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...