Mất liên xanh hóa đơn thì phải làm báo cáo gì gửi thuế và mức phạt bao nhiêu?

Mất liên xanh hóa đơn thì phải làm báo cáo gì gửi thuế và mức phạt bao nhiêu?

 |  Xem: 3.807  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 18/10/2011 - 22:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Hóa đơn GTGT có 3 liên. Liên 2 giao cho khách hàng, liên 1 lưu tại cuống và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu; liên 3 là liên lưu hành nội bộ. Việc lưu hành nội bộ thì bị mất mát có thể xảy ra. nếu hóa đơn đã viết rồi các nội dung giống nhau, bị mất liên 3 thì không cần báo cơ quan thuế, photo liên 1 rồi kẹp vào các chứng từ liên quan là được. Sau này giải trình, chưa cần thiết phải báo thuế. Mỗi tờ HĐ mất bị phạt 200.000 đ .

Ngày gửi: 19/10/2011 - 11:57

Mất hóa đơn bị phạt 200k là quy định cũ hay sao y'. Giờ em thấy phạt 5 triệu nếu thông báo mất sau 10 ngày hay sao mà? em điện thoại lên chi cục thuế hỏi thì người ta bảo phải làm, hỏi bên kiểm toán thì ngta nói không. Chẳng biết làm sao cả

Ngày gửi: 20/10/2011 - 16:30

hihi.cái đó mình viết theo ý kiến của mấy anh chị trên diến đàn kế toán còn theo quy định của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010

Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

còn việc xử phạt theo quy định của nghị định Số: 51/2010/NĐ-CP
nhưng mà trong đó không thâyd có ghi xử phat về trường hợp bị mất hóa đơn.
Đọc thêm http://www.luattriminh.vn/pho-bien-phap-luat/van-ban-phap-luat/kinh-doanh/1312-thong-tu-so-1532010tt-btc-ngay-28-thang-9-nam-2010-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-so-512010nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu-.html#ixzz1bJnZjEXC

Ngày gửi: 20/10/2011 - 18:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo