Cách quy đổi ra thu nhập trước thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân ?

 |  Xem: 4.399  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/01/2009 - 13:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Công thức quy đổi ra thu nhập trước thuế khi tính thuế TNCN được quy định như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Các khoản thu nhập làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế-NET) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế (công thức quy đổi theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Ví dụ: Ông A là người Việt Nam có thu nhập thường xuyên chịu thuế bình quân tháng (thu nhập sau thuế) là 38,5 triệu đồng thì quy đổi và tính số thuế phải nộp như sau:

Áp dụng công thức quy đổi theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC thì thu nhập trước thuế là 50 triệu đồng được tính cụ thể như sau:

38,5 triệu - 8,5 triệu

= 50 triệu đồng

0,6 triệu

Với thu nhập trước thuế bình quân tháng là 50 triệu đồng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thì khoản thu nhập này áp dụng thuế suất 40%. Căn cứ biểu thuế rút gọn quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 81/2004/TT- BTC thì số thuế phải nộp của ông A là 11,5 triệu đồng được tính cụ thể như sau:

7,5 triệu đồng + 40% (50 triệu đồng - 40 triệu đồng) = 11,5 triệu đồng

Như vậy, cá nhân có thu nhập trước thuế 50 triệu đồng sau khi nộp thuế 11,5 triệu đồng còn lại thu nhập sau thuế là 38,5 triệu đồng. (Tỷ lệ điều tiết về thuế là 23% trên tổng thu nhập).

Việc xây dựng các công thức tính thuế tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính được căn cứ theo biểu luỹ tiến từng phần quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ Ban thường vị Quốc hội khoá 11. Qua đó, giúp cho người nộp thuế tính toán số thuế phải nộp đơn giản, thuận tiện và chính xác.
Ngày gửi: 06/01/2009 - 13:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo