Kê khai giảm thuế GTGT đầu vào do hủy hóa đơn vào kỳ kê khai nào là đúng?

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vừa qua, doanh nghiệp nhận 01 hóa đơn về dịch vụ giao nhận, ngày hóa đơn là 31/01/2008, đã khai thuế GTGT vào kỳ khai thuế tháng 02/2008. Vừa qua, phát hiện hóa đơn có sai sót về thông tin doanh nghiệp nên buộc phải làm biên bản hủy hóa đơn. (Không thay đổi giá trị dịch vụ và thuế GTGT ghi trên hóa đơn). Hóa đơn thay thế sẽ xuất vào tháng 04/2008. Vậy trong kỳ khai thuế GTGT tháng 03/2008 doanh nghiệp có quyền kê khai giảm phần thuế GTGT được khấu trừ bằng cách ghi âm (-) vào bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào hay không? Hay sẽ ghi âm (-) vào bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của tờ khai thuế GTGT kỳ khai thuế tháng 04/2008 khi doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn thay thế hóa đơn bị hủy?

Xin cảm ơn.
 |  Xem: 10.182  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 09:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đối với những hoá đơn đầu vào đã kê khai các kỳ trước do sai sót (sai sót không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn) phải huỷ để lập lại hoá đơn đúng; hóa đơn trả lại hàng cho người bán; hóa đơn điều chỉnh giảm giá, giảm số lượng; hoá đơn hàng hoá bị tổn thất, thiên tai; giảm thuế GTGT đầu vào do chuyển hàng hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh chịu thuế sang phục vụ cho hoạt động kinh doanh không chịu thuế; giảm thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sang phục vụ cho hoạt động không kinh doanh: thì ghi âm trên cột doanh số mua chưa thuế và số thuế GTGT trên phụ lục. Trường hợp này, Bạn điều chỉnh trong kỳ khai thuế tháng 4/2008, vì hoá đơn được xuất trong tháng 4.

Trường hợp sai sót làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, bạn mới áp dụng theo phần B, mục 5 của Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007.
Ngày gửi: 08/04/2009 - 09:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ tư vấn thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo