Chi phí đại diện

Chi phí đại diện của một công ty cổ phần là gì? Nó bao gồm những chi phí nào?"

Em xin cám ơn!
 |  Xem: 4.180  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/12/2008 - 21:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tham khảo đi bạn http://saga.vn/Hoidap_KT/3069.saga
Ngày gửi: 18/12/2008 - 21:49
trong doanh nghiệp, khi có sự bất cân xứng thông tin giữa người sở hữu và người quản lí thì sẽ có chi phí đại diện. Chi phí đại diện nói nôm na là phần người chi phí mà người chủ sở hửu mất đi do phải tạo ra cơ chế giám sát người quản lí, khen thưởng hay phần thiệt hại mà người đại diện gây ra do sự khác nhau về mục đích, sự bất cân xứng thông tin.
Ngày gửi: 08/01/2009 - 23:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)