ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Để xem được nội dung này, máy bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader (http://media.tuoitre.com.vn/download/Tools/AdbeRdr80_en_US.exe). Bạn có thể bấm vào đây để cài đặt phần mềm này về máy


TIẾNG ANH


* Tiếng Anh hệ 7 năm

- Đáp án môn tiếng Anh - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh7Nam/DaCtAnh7N.pdf)

* Tiếng Anh phân ban

- Đáp án môn tiếng Anh - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/AnhPhanban/DaCtAnhPb.pdf)

* Tiếng Anh hệ 3 năm

- Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh3Nam/DaCtAnh3N.pdf)


NGỮ VĂN

- Hướng dẫn chấm môn Văn - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Văn - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanPb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Văn - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanBt.pdf)


LỊCH SỬ

- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuPb.pdf)


- Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuBt.pdf)

ĐỊA LÝ

- Hướng dẫn chấm môn Địa lý - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Dialy/HdcCtDiaBt.pdf)


TOÁN

- Hướng dẫn chấm môn Toán - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanKpb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Toán - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanPb.pdf)

- Hướng dẫn chấm môn Toán - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanBt.pdf)

VẬT LÝ

* Vật lý không phân ban

- Đáp án môn Vật lý - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Khongphanban/DaCtLyKpb.pdf)

* Vật lý phân ban

- Đáp án môn Vật lý - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Phanban/DaCtLyPb.pdf)

HÓA HỌC

* Hóa không phân ban

- Đáp án môn Hóa học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Khongphanban/DaCtHoaKpb.pdf)

* Hóa phân ban

- Đáp án môn Hóa học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Phanban/DaCtHoaPb.pdf)

* Hóa bổ túc

- Đáp án môn Hóa học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Botuc/DaCtHoaBt.pdf)

SINH HỌC

* Sinh không phân ban

- Đáp án môn Sinh học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Khongphanban/DaCtSinhKpb.pdf

* Sinh phân ban

- Đáp án môn Sinh học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Phanban/DaCtSinhPb.pdf)

* Sinh bổ túc

- Đáp án môn Sinh học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Botuc/DaCtSinhBt.pdf)
 |  Xem: 27.159  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/05/2008 - 22:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

NGOÀI RA CÒN CÓ ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

TIẾNG PHÁP

* Tiếng Pháp hệ 7 năm

- Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap7Nam/DaCtPhap7N.pdf)

* Tiếng Pháp hệ 3 năm

- Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap3Nam/DaCtPhap3N.pdf)

TIẾNG NGA

- Đáp án môn tiếng Nga - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/NgaPhanban/DaCtNgaPb.pdf)

- Đáp án môn tiếng Nga - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/Ngakhongphanban/DaCtNgaKpb.pdf)


TIẾNG ĐỨC

- Đáp án môn tiếng Đức (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengDuc/DaCtDuc.pdf)

TIẾNG NHẬT


- Đáp án môn tiếng Nhật (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNhat/DaCtNhat.pdf)

TIẾNG TRUNG QUỐC

- Đáp án môn tiếng Trung Quốc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengTrung/DaCtTrung.pdf)
Ngày gửi: 30/05/2008 - 22:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)