Mẫu đơn xin ngừng học và bảo lưu kết quả của trường cao đẳng sư phạm trung ương

Ai có mẫu xin ngừng học và bảo lưu kết quả học tập của trường cao đảng sư phạm trung ương gửi vào mail cho em xin nha, emnhungqn@gmail.com thank mọi người nhiều
 |  Xem: 34.703  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/10/2009 - 17:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mẫu đơn bảo lưu kết quả bạn có thể tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu trường........
- Khoa Đào ............
Tôi tên :................................................. .............. sinh ngày :...... /.......... /19......
hiện là học viên đang học lớp .................................................. .............................
khóa......... - hệ ................................................ , MSHV :.....................................
Điện thoại liên lạc: ........................................
Nay tôi làm đơn kính mong Ban Giám hiệu và Khoa Sau Đại Học cho phép tôi được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.
Lý do : .................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. ........................
Thời gian nghỉ học: Từ ngày .... /........ /20.... đến ngày ............. /.......... /20.........
Trân trọng.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . .
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)


Họ tên : _________________________
Ngày gửi: 19/10/2009 - 18:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bấm lỗ trung - hiệu Genmes
Liên hệ gian hàng...
Giấy giao việc Pro. 1.5 x 2" mầu vàng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)